PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 90-99
Article title

Rozliczanie kosztów udziału kuratora procesowego w postępowaniu cywilnym

Title variants
EN
Appraising the costs of procedural court officer’s participation in civil procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zasygnalizowania problematyki zasad, sposobów oraz podmiotów uprawnionych do orzekania o należnościach kuratorów procesowych. W opracowaniu przedstawiono opis rozstrzygania o wynagrodzeniu i innych kosztach kuratora, uwzględniając przy tym poglądy jurysprudencji oraz orzecznictwa. Poruszone zostało także zagadnienie dopuszczalności orzekania o wynagrodzeniu kuratora procesowego przez referendarza sądowego. Na koniec zaprezentowano wnioski de lege ferenda w zakresie tytułowej tematyki.
EN
The article constitutes an endeavour of signalization of the issue connected with rules, methods and entities entitled to predicate the costs of procedural court officers. The description of the adjudication on court officers’ fees and their other costs with selected views of jurisprudence and judicature were introduced in the case study. The article comprises also the issue of the admissibility of predicating on court officers’ fees by the court referendary. Finally, de lege ferenda views on the subject matter were presented.
Year
Volume
20
Issue
Pages
90-99
Physical description
Dates
published
2018-03
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, Poland
References
 • Bąk A.A., Praktyczne aspekty orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, TNOiK, Toruń 2007.
 • Feliga P. (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Ignaczewski J. (red.), Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Jakimiec D., Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, PWN, Warszawa 2016.
 • Korzan K., Glosa do postanowienia w sprawie II CZ 32/69, OSPiKA 1970, nr 11, poz. 226.
 • Korzan K., Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne Lex, Gdańsk 1992.
 • Korzan K., Koszty procesu z udziałem kuratora, „Palestra” 1968, nr 2.
 • Kościółek A., Obowiązki kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, „Państwo i Prawo” 2015, nr 10.
 • Kotłowski D., Piaskowska O.M., Sadowski K., Kurator procesowy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu cywilnym – osoba zapewniająca stronie prawo do obrony, czy figurant?, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 12.
 • Marciniak A., Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz art. 1 – 366, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Niemiec T.M., Kurator procesowy – asystent sędziego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 3.
 • Osajda K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Politowicz K.A., Kurator „procesowy” czy kurator „dla doręczeń” – uwagi na tle art. 143–144 KPC, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 3.
 • Rzewuska M., Rzewuski M., Ważność ugody zawartej przez kuratora procesowego ustanowionego dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane – glosa – II CSK 261/07, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 20.
 • Studzińska J., Wynagrodzenie kuratora osoby prawnej ustanowionego z urzędu, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 14.
 • Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Zieliński A., Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Zieliński A., Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6937d10a-5b46-46c1-8621-31cae29cc604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.