PL EN


2009 | 1(12) | 135-150
Article title

Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of measuring social added value created by social economy organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych aspektów wyboru działań organizacji w oparciu o kryterium „koszt – korzyść” i pomiaru społecznej wartości dodanej w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części scharakteryzowano sektor ekonomii społecznej i jego specyficzne problemy związane z oceną efektywności. W drugiej części nakreślono teorię rachunku kosztów i korzyści oraz kreowania wartości dodanej, która w przypadku podmiotów ekonomii społecznej składa się z trzech komponentów: finansowej wartości dodanej (FVA) - ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz- społecznej wartości dodanej (SVA). W trzeciej części artykułu nakreślono własna koncepcję pomiaru wartości dodanej przedsięwzięć społecznych.
EN
The aim of this article is to present different aspects of selecting an organisation’s operations based on the criterion “cost-profit” and the social added value measurement towards social economy entities. The article consists of three parts. The first part characterizes the sector of social economy and its characteristic problems connected with efficiency assessment. The second part outlines the theory of profit and loss account plus creation of added value which, in case of social economy entities, consists of three components: financial added value (FVA), economic added value (EVA) and – social added value (SVA). The third part of the article outlines the author’s concept of added value measurement of social undertakings.
Year
Issue
Pages
135-150
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • CEP-CMAF Charter on Social Economy. [online, dostęp 2008-05-08]. Bruksela 2002. Dostępny w Internecie: www.cepcmaf.org.
 • Chodyński A., Huczek M., Socha J. (red.) 2002. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
 • Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. 2007. Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. „Problemy Jakości” nr 5, s. 40.
 • De-Los-Angeles Gil Estallo M., Giner de La Fuente R, Griful-Miguela C. 2006. The Strategic Social Map of a Nongovernmental Organization. "International Advances in Economic Research" no 12.
 • Dobija D. 2004. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego. ISBN 83-89437-08.
 • Dobija M. 1997. Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12368-0.
 • Drucker P.F. [1995]. Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy. Program PHARE Dialog społeczny.
 • Gumkowska M., Herbst J. [2006]. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Batorego, Warszawa.
 • Guz H. [2008], Zarządzanie projektami społecznymi. W: Hausner J. (red.). Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK w Krakowie. ISBN: 978-83-89410-26-9.
 • Kamershen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C. 1992. Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność". ISBN 83-00-03545-1.
 • Micherda B. 2001. Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-022-04.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strona internetowa: www.mps.gov.pl [dostęp: 2009-01-04]
 • Płonka M. 2008. Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. "Ekonomia Społeczna" nr 2.
 • Turowski B., Zawicki M. 2007. Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji. W: Mazur S. (red.). Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna. Kraków: Małopolska Szkota Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 978-83-89410-11-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6937ddf4-d76e-40ab-bf98-aa9f55393827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.