PL EN


2017 | 5 | 227-252
Article title

Szczęście małżeńskie mieszkańców Podkarpacia - wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Marital happiness of inhabitants of Podkarpacie region - chosen aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Małżeństwu niezależnie od jego rozumienia (związek, instytucja, wspólnota, system) stanowiącemu fundament rodziny, jako wspólnoty z racji bliskich, intymnych więzi oraz zadań i funkcji realizowanych na rzecz społeczeństwa należy przypisać niebagatelne znaczenie, tak z perspektywy funkcjonowania społeczeństwa, jak i jednostki. Coraz częściej we współczesnym społeczeństwie ulega ono rozpadowi, wskutek rozwodu, interpretowanego w epoce kultury ponowoczesnej jako prawo do godnego życia. Nie jest więc już zgodnie z założeniami ustawodawcy instytucją trwałą. Istotnego znaczenia nabiera więc problematyka szczęścia małżeńskiego, jako swoistego „spoiwa” stosunków między małżonkami, a tym samym swoistego gwaranta trwałości związku. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: co oznacza pojęcie szczęście oraz szczęście małżeńskie? Jakie są jego fundamenty w kontekście wzajemnego funkcjonowania małżonków? Jakie są jego uwarunkowania? Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród 103 mieszkańców Podkarpacia pozostających w związku małżeńskim powyżej dziesięciu lat. Okazało się, iż doświadczanie poczucia szczęścia warunkowane jest przede wszystkim dobrą sytuacją mieszkaniową oraz względnie wysokim statusem materialnym. Wyniki badań wskazują, iż nie ma związku pomiędzy doświadczaniem poczucia szczęścia a długością znajomości przedślubnej, czy też okresem wspólnego zamieszkiwania przed zawarciem małżeństwa, bądź długością funkcjonowania w nim partnerów i wielkością rodziny. Natomiast fundamenty owego szczęścia, to wskazywane w literaturze przedmiotu: miłość, kształtowanie więzi, komunikacja, przeświadczenie o trwałości związku. Słowa
EN
In spite of understanding the notion of marriage (relationship, institution, community or system) it is undoubtedly the basis of family as community because of close, intimate bonds between people and because of its function for society and individual person. In modern society, the marriage is more and more common to disintegrate, and divorce, in the post modern time is interpreted as right for decent quality of life. Therefore it is no more a constant institution. The problematics of happiness in marriage is being more important as it is seen as binding material between married couple and their guarantee of relationship permanence. In this article the author tries to answer following questions- What is happiness and what is happiness in marriage? What are its basis in context of married couple functioning? What are happiness conditions? This article is based on research conducted among 103 inhabitants of Podkarpacie region, who are in marriage relationship longer than 10 years. The results indicate that feeling of happiness is conditioned by good housing status and relatively high material status. The research results show that there is no connection between feeling of happiness and length of before-marriage acquaintance, time of cohabitance before marriage or structure of family. While basis of this happiness are pointed in love, shaping bonds, communication and belief of relationship constancy.
Year
Volume
5
Pages
227-252
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Argyle M., Psychologia szczęścia, tłum. N. Oparska, Wydawnictwo Astum, Wrocław 2004. F. Adamski, Kulturowe i polityczne podłoże rozchwiania aksjonormatywnego ładu społeczno-moralnego [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Wydawnictwo Naukowe ITE, Warszawa–Poznań 1999. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000. Bell D., The Coming of Post-Industrial-Society. A venture in Social Forecasting, Library of Congress Catalog Card Number, Manufactured in the United States of America,Designed byVincent Torre, New York, 1973. Durkheim E., O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999. Diener E., Lucas E. Richard, Oischi Shigehiro, Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, tłum M. Szuster, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cntotach człowieka, PWN, Warszawa 2004. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 1999. Kanasz T., Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015. Kaźmierczak M., Oblicza empatii w relacjach małżeńskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. Kossakowski R., Symulowanie rzeczywistości i szkic o konsumpcji i trudach życia, „Media, Kultura i Społeczeństwo” 2008, nr 1(3), s. 153–162. Kotlarska-Michalska A., Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, T. X, s. 49–66. Kurlak I., Wybrane zagadnienia problematyki szczęścia w małżeństwie w kontekście relacji interpersonalnych partnerów w związku, [w:] Kurlak I. Kałdon B. (red.), Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2010. Krzemiński Z., Rozwód: praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006. Mariański J., Małżeństwo i rodzina w świadomości Polaków – analiza socjologiczna, Zeszyty Naukowe KUL 2015, nr 4 (232). Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982. Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, PWN, Warszawa 1987. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001. Surówka I., Uwarunkowania szczęścia małżeńskiego (w opiniach osób z długoletnim stażem), praca magisterska – promotor E. Markowska-Gos, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Rzeszów 2014. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002. Tucholska K., Grulla B., Psychologia pozytywna-krytyczna analiza koncepcji, Studia z psychologii KUL, red. Francuz P., Otrębski W., Wydawnictwo KUL 2007, tom 14, s. 107–131. Tyszka Z., Socjologia rodziny w Polsce. Wprowadzenie, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LII, 1990 r., Zeszyt 3–4, s. 233–248. Wojciszke B., Psychologia miłości. Namiętność, intymność, zaangażowanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004. Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
online 2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-694f7d16-9b36-4aa2-be09-2cf16a80d0d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.