PL EN


2018 | 56 | 73-86
Article title

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako determinanta oceny kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Content
Title variants
Individual debt ratio as a determinant of the assessment of the financial condition of a local government unit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego staje się niezwykle ważny zarówno z punktu widzenia wartości informacyjnej do celów decyzyjno-informacyjnych, jak i z punktu widzenia możliwości zaciągania długu. Problematyka ta ważna jest również z punktu widzenia oceny sprawności działania, gdyż ocena kondycji finansowej dostarcza informacji pozwalających podejmować decyzje o realizacji kolejnych zadań oraz ocenić dotychczasową aktywność władz samorządowych w tym zakresie. Celem opracowania jest dokonanie analizy istniejących w literaturze podejść do oceny kondycji finansowej w ujęciu teoretycznym i praktyki samorządowej oraz dokonanie oceny wartości informacyjnej indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) jako miary informującej o sytuacji finansowej z punktu widzenia możliwości absorpcji długu.
EN
The problem of assessing the financial condition of local government units becomes extremely important both from the point of view of the information value for decision-making purposes and from the point of view of the possibility of incurring debt. This issue is also important from the point of view of the assessment of the efficiency of the action, because the assessment of the financial condition provides information allowing to make decisions on the implementation of subsequent tasks and to assess the current activity of local government in this area. The purpose of the study is to analyze existing methodological approaches and developments used to assess the financial condition. The analysis was made in based theoretical studies (literature on the subject) and practical solutions (resulting from the law and practice of local government units). In addition, the purpose of the article is to assess the information value of the individual debt ratio (IWZ) as a measure informing about the financial situation from the point of view of the possibility of debt absorption.
Year
Volume
56
Pages
73-86
Physical description
Contributors
References
 • Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2014, Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007–2011, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2 (163).
 • Cabaleiro-Casal R., Buch-Gómez E.J., Vaamonde Liste A., 2013, Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health, „American Review of Public Administration”, t. 43, nr 6, https://dx.doi.org./10.1177/0275074012451523.
 • Clark T.N., 1977, Fiscal management of American cities: Funds flow indicators, „Journal of Accounting Research”, t. 15, https://dx.doi.org./10.2307/2490632.
 • Czarny A., 2015, Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatow wojewodztwa zachodniopomorskiego, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinens”, nr 321(80)3.
 • Czekaj M., Filipiak B., 2009, Kształt i zawartość informacyjna kompleksowego sprawozdania finansowego [w:] Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B.Filipiak, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., 2009, Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej JST, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., 2012, Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. B. Pietrzak, A. Alińska, CEDEWU.PL, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2003, Podstawy analizy finansowej w JST, Wydawnictwo FnUS, Szczecin.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w JST. Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2011, Analiza finansowa budżetów JST, Municipium, Warszawa.
 • Filipiak B., 2016, Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej JST, „Wiadomości Statystyczne” nr 11 (666).
 • FITCH, 2012, International Local and Regional Governments Rating Criteria, FITCH Ratings, August.
 • Groves S.M., Godsey W.M., Shulman M.A., 1981, Financial indicators for local governments, „Public Budgeting and Finance”, nr 1, https://dx.doi.org./10.1111/1540-5850.00511.
 • Hendrick R., 2004, Assessing and measuring the fiscal heath of local governments, „Urban Affaires Review”, t. 40, nr 1, https://dx.doi.org./10.1177/1078087404268076.
 • Hermaszewski J., 2013, Analiza porownawcza wskaźnikow oceny sytuacji finansowej gmin. Koncepcja i zastosowanie, „Rocznik Lubuski” t. 39, cz. 1.
 • Jurewicz D., 2017, W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 1 (5); http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.003.
 • Kata R.,2015, Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (76); https://dx.doi.org./10.15290/ose.2015.04.76.04.
 • Kawa B., Kaczmarczyk B., 2012, Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 13.
 • Kluza K., 2017, Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?, „Annales Sectio H”, Vol. LI, 4, https://dx.doi.org./10.17951/h.2017.51.4.143.
 • Kpyściański T., Rólczyński T., 2014, Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006–2012, „Studia Ekonomiczne”, nr 206.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2011, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, „INFOS BAS”, nr 21 (113)
 • Kowalczyk M., 2017, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa
 • Mercer T., Gilbert M., 1996, A financial condition index for Nova Scotia municipalities, „Government Finance Review”, t. 12, No. 5.
 • Nazmul Ahsan Kalimullah N.A, Ashraf Alam K.M., Ashaduzzaman Nour M.M., 2012, New Public Management: Emergence and Principles, „BUP Journal”, Vol. 1, Issue 1.
 • Osborne D., Gaebler T., 1993, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, Penguin Books New York.
 • Paixão M., Baleiras R.N., 2013, Analysis of Debt Limits in the Regional and Local Finance Bills, „Occasional Paper” No. 1.
 • Peterson G., Measuring Local Government Credit Risk and Improving Creditworthiness, Prepared for World Bank, March 1998.
 • Pismo Ministra Finansów do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu nr ST1.4700.2.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie konsultacji projektu nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem i uzasadnieniem.
 • Romanowicz B., 2014, Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40(4/2014).
 • S&P, 2014, Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, Standard & Poor’s Ratings Services, June.
 • Stanny M., Strzelczyk W., 2017, Pomiar kondycji finansowej JST – kwerenda międzynarodowa „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 1 (49), https://dx.doi.org./10.15584/nsawg.2017.1.28.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2010, Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. „Finanse Komunalne”, nr 5. Swianiewicz P., Łukomska J., 2014, Zadłużenie samorządów. Ranking zadłużenia samorządów 2014, Wspólnota, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/reklamy_-_teksty/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf (dostęp: 10.04.2018 r.).
 • Walczak D., Pietrzeak M.B., 2011, Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 91.
 • Wang X., Dennis L.M., Tu Y.S.J., 2007, Measuring financial condition: A Study of US states, „Public Budgeting & Finance”, t. 27, nr 2, https://dx.doi.org./10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.
 • Wiśniewski M., 2011, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie zdolności kredytowej gmin w Polsce, „Studia BAS”, nr 4 (28).
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., 2013, Systemy pomiaru wyników działalności organizacji publicznych – praktyka samorządów europejskich i amerykańskich, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1 (61).
 • Wójtowicz K., 2017, Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zagrożeni, red. K. Raczkowski, J. Klepacki. Contributor, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania?p_p_id=101_INSTANCE_v3Cc&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_v3Cc_delta=8&_101_INSTANCE_v3Cc_keywords=&_101_INSTANCE_v3Cc_advanced-Search=false&_101_INSTANCE_v3Cc_andOperator=true&cur=4#p_p_id_101_INSTANCE_v3Cc_(dostęp: 10.04.2018 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6950eaf1-3d38-439d-90f7-f5ac9d6fa145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.