Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 202-212

Article title

Konkurencyjność powiatów wybranych województw Polski Wschodniej

Content

Title variants

EN
Competitiveness of townships in selected provinces of Eastern Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce najważniejszą rolę spełnia gmina jako podstawowa jednostka terytorialna posiadająca największy zakres kompetencji. Kompetencje przypisane powiatom mają charakter uzupełniający. Samorządy terytorialne, poprzez stymulowanie rozwoju lokalnego i poprawę jakości świadczonych usług publicznych, przyczyniają się do osiągania spójności w wymiarze terytorialnym. Celem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności powiatów wybranych województw Polski Wschodniej z wykorzystaniem miary syntetycznej. Uwzględniając dostępność i porównywalność danych oraz kryteria statystyczne, przyjęto zmienne opisujące: sytuację finansową, gospodarkę i infrastrukturę jednostek. Analizy przeprowadzono w układzie powiatów województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego w latach 2008, 2010 i 2016.
EN
Similar to other countries, municipalities play the most important role in Poland as a basic territorial unit with the largest range of competences. The competences assigned to townships are complementary. Local governments, by stimulating local development and improving the quality of provided public services, contribute to the achievement of cohesion in the territorial dimension. The aim of the article is to assess the level of competitiveness of townships in chosen regions of Eastern Poland with the use of the synthetic measure. Taking into account the availability and comparability of data as well as statistical criteria, there were chosen variables describing: financial situation, economy and infrastructure of units. Those analyzes were carried out in the townships of provinces: Świętokrzyskie, Podkarpackie and Lubelskie in the years 2008, 2010 and 2016.

References

 • Broniek P., 2013, Konkurencyjność infrastrukturalna miast na przykładzie miast na prawach powiatu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 794, Ekonomiczne problemy usług, nr 108.
 • Dziekański P., 2015, Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju polski, Finanse publiczne, PTE, Warszawa.
 • Filipiak B., 2006, Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami, [w:] Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, red. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M., 2009, Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. P WN, Warszawa.
 • Gorzelak G., 1979, Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej, Wiadomości Statystyczne, z. 3, PTS, GUS, Warszawa.
 • Huggins R., 2003, Creating a UK Competitiveness Index; Regional and Local Benchmarking, Regional Studies, 37(1), 89-96 (za:) M. Dolata, Infrastruktura jako instrument poprawy regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich, 2017, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17 (XXXII), z. 3.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Ossowska L., Ziemińska A., 2010, Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18).
 • Pawlik A., 2014, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
 • Śmiłowska T., 1997, Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN, z. 247, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-695cc2b1-9188-4fc2-9ac6-5bce2bce39e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.