Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)

Authors

Title variants

EN
The review of collateral securities and the collateral market outlook (mortgage, land debt, transfer of real estate)

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł podejmuje tematykę zabezpieczeń rzeczowych na nieruchomości. Nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26 czerwca 2009 r. dokonano systemowych zmian w konstrukcji hipoteki, w tym wprowadzono wiele rozwiązań dokonujących wyłomu w zasadzie akcesoryjności tego ograniczonego prawa rzeczowego. Nowelizacja została oceniona przez doktrynę pozytywnie. Jednak na gruncie obowiązującej ustawy nie występuje hipoteka „bezpodmiotowa”, tj. nieokreślająca podmiotu, którego wierzytelność ma podlegać zabezpieczeniu. W związku z tym, w artykule dokonano analizy zasadności wprowadzenia nieakcesoryjnego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci długu gruntowego. W tym celu porównano instytucje hipoteki, długu gruntowego i przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Ta ostatnia – wykreowana głównie przez praktykę obrotu – postrzegana jest jako konkurencyjna wobec długu gruntowego. Podobieństwo obu konstrukcji prawnych stanowiło asumpt do podjęcia próby recypowania rozwiązań przyjętych w projekcie legislacyjnym długu gruntowego w kontekście ochrony praw właściciela nieruchomości dla potrzeb przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.
EN
The article touches upon the issue of real estate collateral. The amendment to The Land and Mortgage Registers and Mortgage Act of 26th June 2009 introduced system changes in the mortgage construction, including many solutions that revolutionized the rule of accessoriness of this limited property laws. The amendment was assessed positively by the doctrine. However, in terms of the effective act there is no “subjectless” mortgage, meaning a mortgage that does not state the subject whose debt is to be secured. As a result, the article analyses the legitimacy of introducing nonaccessory limited property laws in a form of land debt. In order to analyze it, mortgage, land debt and transfer of real estate institutions were compared. The last institution, which was created mainly through trade practice, is perceived as competitive for land debt. The similarity of both legal structures have become the inducement to the attempt to adopt the solutions of the land debt legislative proposal in the context of the protection of the rights of the owner for the purposes of transfer of real estate.

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

References

 • Armada-Rudnik P., Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.6.2009 r., Monitor Prawniczy 2010, nr 1.
 • Bączyk M., Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań-umowy nienazwane, t. 9, red. W. J. Katner, 2010, Legalis.
 • Bucholski R., Dług gruntowy jako zabezpieczenie kredytów bankowych, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” 2008 t. 5.
 • Bucholski R., Sekurytyzacja aktywów banku hipotecznego, „Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 2007, t. 3.
 • Gniewek E., Pisuliński J., Hipoteka, [w:] System Prawa Prywatnego, red. E. Gniewek, Legalis 2012.
 • Gniewek E. (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego tom 4, Warszawa 2012.
 • Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004.
 • Gumiński P., Dług gruntowy, cz. II, „Nieruchomości” 2008 nr 7.
 • Heropolitańska I., Drewicz-Tułodziecka A., Hryćków-Mycka K., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece [w:] Heropolitańska I., Drewicz-Tułodziecka A., Hryćków-Mycka K. , Kuglarz P., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz. Warszawa 2013.
 • Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, LEX 2014, nr 193807.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 • Kaczor A., Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Gazeta Prawna 2009-08-11, http://www.kkpw.pl/pl_,publikacje,,154.html, (dostęp 10.04.2014 r.).
 • Katner W.J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, [w:] System Prawa Prywatnego, red. W. J. Katner, Legalis 2010.
 • Lewandowski K., Nowe regulacje prawa hipotek, Nieruchomości 2010r. nr 1, http://www.nieruchomości.beck.pl, (dostęp: 01.07.2010 r.).
 • Machnikowski P., Perspektywa wprowadzenia do prawa polskiego papierów wartościowych inkorporujących prawa rzeczowe, „Radca Prawny” 2000 nr 5.
 • Osuchowski W. F., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1981.
 • Ramus-Szatko I., Sobura C., Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26 czerwca 2009 roku – przegląd zmian systemowych, w: Państwo – Społeczeństwo – Jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2011.
 • Rzewuska M., Hipoteka listowa, „Palestra” 2010 nr 3.
 • Soergel O., Stoker O., Rozszerzenie UE na wschód i zagadnienia doktryny prawa rzeczowego dotyczącego nieruchomości – kauzalność akcesoryjność i cel zabezpieczenia, „Transformacje Prawa Prywatnego”. 2003 nr 3.
 • Sokołowski K. P., Zabezpieczenia rzeczowe w niemiecko-polskich stosunkach kredytowych. Międzynarodowa konferencja naukowa (Hamburg, 6 VI 2011), „Państwo i Prawo” z 2012 nr 2.
 • Supera Ł., Ochrona właściciela nieruchomości obciążonej zabezpieczającym długiem gruntowym, [w:] Warciński M., Zaradkiewicz K. , Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Warszawa 2006.
 • Swaczyna B., Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2003 nr1.
 • Tracz G., Zoll F., Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot, Kraków 1996.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000.
 • Wójcicki P., Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, „Edukacja Prawnicza” 2013 nr 12.
 • Wudarski A., Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010 nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-695d9c3a-f7a4-4c05-9ccd-d9d4fe29d190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.