PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 103-121
Article title

Higher School of Social Work in Lviv (1935–1939)

Content
Title variants
PL
Studium Pracy Społecznej we Lwowie (1935–1939)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje funkcjonowanie Studium Pracy Społecznej we Lwowie, działającego w latach 1935–1939. Instytucja ta dotychczas pozostawała nieznana w historii polskiej pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, niniejszy artykuł uzupełnia zatem stan badań nad dziejami kształcenia służb społecznych w Polsce międzywojennej, ograniczający się jak dotąd do wiedzy na temat Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, zorganizowanego w 1925 r. przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W artykule przybliżono genezę placówki lwowskiej, wskazując na potrzeby w zakresie wykwalifikowanych pracowników pomocy i opieki społecznej oraz animatorów działań oświatowych we Lwowie oraz na terenach byłej Galicji. Scharakteryzowano kierunki kształcenia i plany nauczania, podkreślając ich wielodyscyplinarność, odpowiadającą różnorodności zadań stojących przed absolwentami Studium. Wykazano także powiązanie studium lwowskiego z warszawskim – jego organizację konsultowano z Heleną Radlińską, twórczynią polskiej pedagogiki społecznej, a wykładowcą był Józef Czesław Babicki, jeden z twórców polskiej pedagogiki opiekuńczej. Wysoki poziom kształcenia w lwowskim Studium zapewniała starannie dobrana kadra, naturalnym zapleczem naukowo-dydaktycznym okazał się Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w międzywojennej Polsce. Analiza ewolucji planów nauczania i rozwoju organizacyjnego lwowskiego studium wykazała duże podobieństwo do warszawskiego pierwowzoru.
EN
This paper is devoted to the functioning of the Higher School of Social Work in Lviv, existing in the years: 1935–1939. This institution has hitherto been unknown to the historians of Polish social pedagogy and social work, and this paper complements, therefore, a gap in the state of research into the history of educating social services in interwar Poland, until now restricted to knowledge about the Higher School of Social and Educational Work, organized in affiliation with Free Polish University in Warsaw in the year 1925. This paper sheds more light upon the origins of the institution in Lviv, indicating the needs within the scope of qualified social care and help workers, the animators of educational activities in Lviv, and also on the former territories of Galicia. Directions of education and syllabuses were characterized, emphasising their multi-disciplinary character, matching the diversity of tasks faced by the graduates of Higher school. What was demonstrated as well was the connection between higher school in Lviv and that in Warsaw, as the organization of the former one was the subject-matter of consultations with Helena Radlińska, the founder of Polish social pedagogy, and Józef Czesław Babicki, one of the founders of Polish care pedagogy, was a lecturer. The high level of education in Lviv was ensured by carefully-selected personnel, and Jan Kazimierz University in Lviv, one of the most important academic centres in interwar Poland, was to be the natural source of scientific and didactic expertise. The analysis of the evolution of syllabuses and the organizational development of the higher school in Lviv demonstrated that it was, to a high degree, similar to its Warsaw prototype.
Issue
Pages
103-121
Physical description
Contributors
 • The Jan Długosz Academy in Częstochowa
References
 • Am. S. [Amarantówna Sydonia], (1937), Studium Pracy Społecznej we Lwowie, „Życie Dziecka”.
 • Babicki J.C., (1937), Działalność Stowarzyszenia Absolwentów Studium Pracy Społecznej Lwów, „Życie Dziecka”.
 • Baran M., (1936a), O działalności Studium Pracy Społecznej we Lwowie, „Przegląd Społeczny”, nr 9.
 • Baran M., (1936b), O działalności Studium Pracy Społecznej we Lwowie (Dokończenie), „Przegląd Społeczny”, nr 10–11.
 • Bonusiak A., (2000), Lwów w latach 1918–1939. Ludność – przestrzeń – samorząd, „Galicja i Jej Dziedzictwo”, t. 13.
 • Cichosz M., (2006), Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005. Rozwój – obszary refleksji i badań – koncepcje, Toruń.
 • Feuerstein K., (1930), O kształcenie pracowników opieki społecznej, „Przegląd Społeczny”, nr 1.
 • Hulewicz J., (1960), Zarys dziejów pracy kulturalno-oświatowej, t. 2, Warszawa [na prawach rękopisu].
 • Kamiński A., (1980), prowadzenie, [in:] Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. Pisma wybrane, oprac. A. Kamiński, F. Kulpiński, Z. Skalska, Warszawa.
 • Kronika lwowska. Pożegnanie p. prezydentowej Drojanowskiej, „Przegląd Społeczny” 1936, nr 6.
 • Kurs pracy społecznej, „Gazeta Lwowska” 1935, nr 27 (2 lutego).
 • Łapot M., (2005), Lwowski „Przegląd Społeczny” jako trybuna walki o prawa dziecka żydowskiego w okresie międzywojennym, [in:] Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność. Teoria i praktyka, red. T. Gumuła, S. Majewski, Kielce.
 • Łapot M., (2011), Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939), Gliwice.
 • Opieka nad opuszczoną młodzieżą, „Gazeta Lwowska” 1939, nr 111.Otwarcie kursu pracy społecznej, „Gazeta Lwowska” 1935, nr 28.
 • Otwarcie Studium Pracy Społecznej, „Gazeta Lwowska” 1935, nr 277.Pierwsza Szkoła Pracy Społecznej we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1935, nr 257.
 • Piwowarczyk M., (2015), Nowoczesne formy kształcenia pracowników społecznych na przykładzie Studium Pomocy Społecznej we Lwowie, [in:] Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX i XX wieku, t. 5: Edukacja dorosłych w Polsce i na Ukrainie (XIX–XX w.), red. A. Haratyk, N. Zajaczkiwska, Wrocław.
 • Prospekt Studium Pracy Społecznej we Lwowie, Lwów 1936.
 • Radlińska H., (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, wstęp J. Hulewicz, wybór i oprac. tekstu W. Wyrobkowa-Pawłowska, komentarz W. Wyrobkowa-Pawłowska i J. Wojciechowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
 • Regulamin SPS we Lwowie, Centralnyj Derżawnyj Archiw Ukrajini u Lwowi, zespół 179 (Kuratorija Lwiwskoho Szkilnogo Okrugu), opis 1, sygn. 919.
 • Schaff M., (1936), Kronika lwowska, „Przegląd Społeczny”, nr 3.
 • S.G., (1939), Lwowskie Studium Pracy Społecznej, „Gazeta Lwowska”, nr 134.
 • „Społecznik. Czasopismo słuchaczy Studium Pracy Społecznej we Lwowie”, rok II, 1939, nr 3 (kwiecień).
 • Sprawozdanie Studium Pracy Społecznej we Lwowie za rok szkolny 1935/36, [Lwów 1936].
 • Sprawozdanie z Zespołu Świetlicowego Słuchaczy Studium Pracy Społecznej we Lwowie na terenie Świetlicy Brata Alberta, „Społecznik. Czasopismo Słuchaczy Studium Pracy Społecznej we Lwowie”, rok II, 1939, nr 3 (kwiecień).
 • Statut Towarzystwa Studium Pracy Społecznej we Lwowie, Centralnyj Derżawnyj Archiw Ukrajini u Lwowi, zespół 179 (Kuratorija Lwiwskoho Szkilnogo Okrugu), opis 1, sygn. 919.
 • Studium Pracy Społecznej, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 195 (29 sierpnia).
 • Theiss W., (1997), Radlińska, Warszawa 1997.
 • Tomaszewski E., (1939), Pochodzenie ludności m. Lwowa (według danych Miejskiego Biura Statystycznego i Ewidencji Ludności z 1931 roku bez wojska skoszarowanego i służby bezpieczeństwa), „Wiadomości Statystyczne o Mieście Lwowie”, t. 17.
 • Zagajewski K., (1959–1960), Gottlieb Wojciech, PSB, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa.
 • Zakończenie pierwszego roku działalności Studium Pracy Społecznej we Lwowie, „Przegląd Społeczny” 1936, nr 10–11.
 • Żukiewicz A., (2014), O początkach kształcenia polskich służb społecznych. Przyczynek do dyskusji o źródłach profesjonalnej tożsamości,„Praca Socjalna”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-695e56ab-c823-45cc-acc7-f899297ccc07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.