PL EN


2015 | 37 | 271-288
Article title

„Nasz dom już nie jest taki sam” – poczucie osamotnienia w rodzinie osieroconej

Content
Title variants
EN
„Our home is not the same any more" - the feeling of loneliness in bereaved families
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The subject of the research was the loneliness in families caused by the death of a parent/ spouse resulting from a long-standing illness. Ten families (6 mothers, 4 fathers, 15 children) from the city of Białystok, who had been during the mourning period for 2 years, were included in the qualitative research. The case study method was applied, as well as the following research techniques: structured interview and narrative interview.
PL
Przedmiotem podjętych badań było osamotnienie w rodzinie spowodowane śmiercią rodzica/małżonka wskutek długotrwałej choroby. Badaniami jakościowymi objęto 10 rodzin (6 matek, 4 ojców, 15 dzieci) zamieszkujących w mieście Białystok, będących w okresie żałoby od dwóch lat. Wykorzystano metodę indywidualnego przypadku oraz techniki badawcze: wywiad skategoryzowany i wywiad narracyjny.
Year
Volume
37
Pages
271-288
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, j.szymanowska@uwb.edu.pl
References
 • Boćwińska-Kiluk B., Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu, „Nowiny Psychologiczne” 2002, nr 3, s. 63-68.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci – rodzina, Olsztyn 1990.
 • Dyczewski L., Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, w: Więź między pokoleniami w rodzinie, red. L. Dyczewski, Lublin 2002.
 • Dymara B., Dom rodzinny w literaturze i w życiu dziecka, w: Dziecko w świecie rodziny, red. B. Dymara, Kraków 1998.
 • Gajda J., Samotność i kultura, IWZW, Warszawa 1987.
 • Gross-Wiezmann S., Kamm P., About Mourning – Support and Guidance for the Bereaved, Human Sciences Press Inc., New York 1987.
 • Herbert M., Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, tłum. Monika Gajdzińska, GWP, Gdańsk 2005.
 • Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, PWN, Warszawa 1997.
 • Izdebska J., Dom rodzinny postrzegany przez dzieci w kontekście społeczno-kulturowych zróżnicowań współczesnej rodziny, Białystok 2006.
 • Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Trans Humana, Białystok 2004.
 • James R. K., Gilliland B. E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, tłum. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek, Parpamedia, Warszawa 2005.
 • Janecki M., Pyszkowska J., Janecka J., Potrzeby rodziny chorego w okresie terminalnym, w: Rodzina: opieka nad chorym, red. L. Niebrój, M. Kosińska, ŚAM, Katowice 2003, s. 147-152.
 • Kaplan H. I., Sadock B. J., Psychiatria kliniczna, tłum. Grzegorz Bagiński, Urban &Partner, Wrocław 1995.
 • Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „Przegląd Psychologiczny” 1988, t. XXXI, nr 4, s. 1086.
 • Krupa K., Gdy umiera jedno z rodziców, w: red. D. Graniewska, K. Krupa, J. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, IWZZ, Warszawa 1986.
 • Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 • Łopatkowa M., Samotność dziecka, Czytelnik, Warszawa 1983.
 • Łuczak E., Szewetowska K., Rozmiary sieroctwa społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 2.
 • Mellody P., Facing codependence. What it is, Where it comes from, how it sabotages our lives, Published by Harper, San Francisco 1993.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.
 • O’Connor N., Pożegnanie miłości. Jak przetrwać stratę ukochanej osoby, tłum. Małgorzata Duchińska, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.
 • Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina i śmierć, Wyd. UMCS, Lublin 1994, s. 67-68.
 • Olearczyk T. E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2007.
 • Parkes C. M., Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, Tavistock Publications, London 1972.
 • Pawłowska E., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Wyd. GWSH, Gdańsk 2003.
 • Perlman D., Peplan L. A., Toward a social psychology of loneliness, w: Personal relationships in disorder, red. S.W. Duck, R. Gilmour, Academic Press, London 1981.
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.
 • Rembowski J., Samotność, Wyd. UG, Gdańsk 1992.
 • Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie: pisma wybrane, tłum. Adam Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994.
 • Sulak K., Przyczyny oskarżeń o przemoc wobec osób chorych i zaburzonych psychicznie, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” 2002, nr 4, s. 273-276.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1978.
 • Szymanowska J., A child in the face of a parent’s death: Aspects of children’s loneliness, (w:) „Progress in Health Sciences” 2014, nr 4(1).
 • Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969.
 • Szyszkowska M., Ucieczki w samotność i osamotnienia, w: Samotność i osamotnienie, red. M. Szyszkowska, IWZW, Warszawa 1988.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1978.
 • Tyszka Z., Wachowicz A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1997.
 • Walden-Gałuszko K. de, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Wyd. MAKmed, Gdańsk 1996.
 • Young J. E., Loneliness, depression and cognitive therapy: Theory and application, w: Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, red. L. A. Peplan, D. Perlman, New York 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-696786e1-89d7-471b-88d1-ec76038f29d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.