PL EN


Journal
2016 | 2 | 3(8) | 2.116-2.131
Article title

Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації

Authors
Content
Title variants
EN
The formation of public policies of Ukraine territories strategic development in conditions of European integration and globalization
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
В рамках статті виконане наукове обґрунтування напрямів вдосконалення державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації. За результатами дослідження розроблена схема взаємозв’язків у системі управління стратегічним розвитком території, яка враховує полісуб’єктність (державні і муніципальні органи управління, господарюючі суб’єкти, населення, громадські організації) впливу на процеси стратегічного розвитку з урахуванням зон розподілу відповідальності за реалізацію стратегій. Це дозволяє підвищити ефективність взаємодії при розробці та реалізації державної політики стратегічного розвитку територій; визначені пріоритетні напрями, які забезпечують реалізацію стратегічних завдань державної політики розвитку територій.
EN
Within the article the scientific substantiation of directions of improvement of the state policy of Ukraine areas strategic development in terms of European integration and globalization is done. The study developed a scheme of relationships in the system of area strategic development, which takes into account the polysubjectivity (state and municipal governments, business entities, communities, NGOs) to influence the strategic development with areas of shared responsibility for implementing strategies. This improves the efficiency of interaction in the development and implementation of state policy of strategic development areas; identified priority areas that give effect to the strategic objectives of areas public policy.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
2.116-2.131
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
References
 • Бережна І. В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання регіону (на матеріалах АР Крим) / І. В. Бережна. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2004. – 650 с.
 • Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О. Г.Аркуша [та ін.] ; гол. ред. В. М.Литвин. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
 • Богиня Д. П. Основи економіки праці / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 313 с.
 • Геєць В.М. Інноваційні перспективи України : [монографія] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
 • Корецький М. Х. Соціальна політика та інноваційних розвиток аграрної сфери економіки / М. Х. Корецький // Вісник УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 395-398.
 • Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект: монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук / за ред. С. І. Дорогунцова. – Київ : Оріяни, 2005. – 400 с.
 • Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : колективна монографія / НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень, Програма розвитку ООН в Україні ; ред. Е. М. Лібанова. – Київ : [Б. в.], 2008. – 316 c.
 • Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону : навч. посіб. / [М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко, О. І. Драпіковський та ін.] / за ред. М. К. Орлатого, О. С. Ігнатенка. – Київ : Вид-во НАДУ, 2006. – 208 с.
 • Пакулін С. Л. Підвищення сталості соціально-економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів / С. Л. Пакулін, А. А. Пакуліна, Г. Ю. Корсунський // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 52. – С. 215-219.
 • Пакулін С. Л. Управління сталим розвитком сучасного підприємства [Електронний ресурс] / С. Л. Пакулін, А. А. Пакуліна // Траектория науки. – 2016. – №3(8). – Режим доступу: http://goo.gl/TUAm9i. – Назва з екрана.
 • Рутгайзер В. М. Социальная сфера: проблемы планирования / В. М. Рутгайзер. – Москва : Экономика, 1989. – 239 с.
 • Фридман М. Свобода выбирать: наша позиция / М. Фридман, Р. Фридман ; пер. с англ. – Москва : Новое издательство, 2007. – 356 с.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/121/131
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-696c4cf0-7992-4ef5-b0ca-d004a616f8b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.