PL EN


2014 | X (2/2014) | 257-268
Article title

Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Socialization Moving Children and Teenagers in the Contemporary Polish Family
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany w funkcjonowaniu rodziny stanowią współcześnie ważny problem społeczny, zwłaszcza iż wyraźne są tendencje wzrostowe negatywnych zjawisk, takich jak: rozwody, długoterminowe wyjazdy, rozbicie więzi rodzinnych. Odnosząc je dodatkowo do zmian cywilizacyjnych i kulturowych można wnioskować, iż przyczyniają się one także do przesunięcia socjalizacyjnego, o którym pisali m.in. Neil Postman, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Źle funkcjonująca rodzina, jej nieprawidłowa/ niepełna struktura wskazuje na jej destrukcyjność wychowawczą i rodzicielską. Dlatego też środowiska te charakteryzowane są coraz częściej jako niewydolne wychowawczo i niezaspokajające podstawowych potrzeb socjalizowanego pokolenia. Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznego opisu zmian w funkcjonowaniu rodziny w kontekście dokonującego się przesunięcia socjalizacyjnego.
EN
Changes in the functioning of the family constitute the important social issue in our times, particularly because upturns of negative phenomena are distinct, such as divorces, long-term departures, the breaking of family bonds. Relating them additionally to civilization and cultural changes it is possible to conclude that they are contributing also to the socialisation shift as described by Neil Postman, or Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. The dysfunctional familyand its wrong/incomplete structure is an indication of educational destructiveness. Therefore these circles are more and more often characteristic as failing and not satisfying essential needs of the socialised generations. The present text constitutes an attempt of a theoretical description of changes in the functioning of the family in the context of the socialization changes taking place.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bauman Z., Globalizacja, Wyd. PIW, Warszawa 2000.
 • Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. PIW, Warszawa 1983.
 • Bohannan P., The Six Stations of Divorce in Divorce and After, Wyd. Doubleday, New York 1970.
 • Cook K.S., Networks, Norms and Trust, The Social Psychology of Social Capital, Cooley Mead Award Address, “Social Psychology Quarterly” (2004) 68 (1).
 • Delors J., Raport Unesco: Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
 • Forma P., Generacja Y a funkcjonowanie współczesnego gimnazjalisty, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, Wyd. WSH, z. 3, Kielce 2009.
 • Forma P., Rodzina wielodzietna w Polsce i wybranych krajach europejskich, [w:]T. Pilch, T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej,Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.
 • Forma P., Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole. Studium teoretyczno--empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.
 • Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 • Hałas E. (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Wyd. Nomos, Kraków 2012.
 • Harwas-Napierała B., Rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 • Kwieciński Z., Wizja przyszłości a zmiany w edukacji, [w:] W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Poznań 1998.
 • Lalak D., Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Luscher K., Intergenerational Ambivalence: Further Steps in Theory and Research, “Journal of Marriage and Family” 2002, 64 (3).
 • Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008.
 • Matyjas B., Obraz dzieciństwa globalnego. Kontekst pedagogiczny, „Kultura, Historia, Globalizacja” 2012, nr 11.
 • Melosik Z., Pedagogika życia codziennego. Teoria i praktyka, [w:] A. Radziewicz-Winnicki, E. Bielska (red.), Edukacja a życie codzienne, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Pęczak M., O dzieciach kwiatach i dzieciach grzybach, „Polityka. Sztuka Życia” 2011, nr 12.
 • Pilch T., Pokolenie – wymiar osobowy i społeczny, „Pedagogika Społeczna” 2013, t. XII, nr 3(49).
 • Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Wyd. PIW, Warszawa 2001.
 • Segiet K., Słupska K., Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia, „Pedagogika Społeczna” 2013, nr 3(49).
 • Sikorska M., Życie rodzinne, [w:] A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Sztompka P., Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1.
 • Tarkowska E., Pamięć w kulturze teraźniejszości, [w:] E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Wyd. Nomos, Kraków 2012.
 • Wrzesień W., Jednostka, rodzina, pokolenie: studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Wyd. UAM, Poznań 2003.
 • Wysocka E., Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Wysocka E., Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.
 • Wysocka E., Zagrożenia społeczno-kulturowe dla rozwoju młodego pokolenia, [w:] Taż (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne,Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.
 • Żywczok A., Negacja życia jako podłoże destruktywnych zjawisk społecznych, [w:] E. Wysocka, red., Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-16-3
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-696f3293-903c-46c6-bc2b-6a382ee2d27b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.