PL EN


2013 | 4 | 2 | 7-18
Article title

Negation in Early Child Communication (Remarks on Linguistic Analysis)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper analyses broadly defined negation in early child communication. It offers a semantically‑based linguistic analysis that studies the interaction between the child and other people (mostly his or her carers). The paper defines negation, discusses the contexts in which it is expressed, and analyses both verbal and nonverbal means of its expression. It observes various facets of negation and the relationship between the different means of expressing it. The analysis is based on a case study of negation in the speech of a Czech‑ speaking boy during his “one‑word” period, that is, from approximately 12 to 18 months of his age. Both verbal and nonverbal means of expression are studied, but attention is focused on verbal means of expression, such as ne (‘no’), ne ne, and není (‘it/there is not’ etc.), that form a specific system. During the studied period, ne is used to express protest or rejection, ne ne is connected with meanings such as ‘dangerous’ or ‘undesirable’, and není refers to changes of state or perception. The analysis is a part of wider longitudinal research in the language production of Czech‑ speaking children that uses video recordings of the interaction between the child and his or her carers in a natural environment, in some cases combined with a parental diary; the methodology of the video data collection is analogous to that used by a Slovak research group led by D. Slančová.
CS
Studie je věnována široce vymezené negaci v rané dětské komunikaci. Nabízí sémanticky založenou lingvistickou analýzu interakce mezi dítětem a lidmi v jeho blízkosti, především rodiči. Příspěvek definuje negaci, zabývá se kontexty, v nichž se negace objevuje, a analyzuje verbální i neverbální prostředky jejího vyjádření. Sleduje rovněž rozmanité významové odstíny negace a vztahy mezi různými prostředky jejich vyjádření. Analýza je založena na případové studii negace v projevech česky hovořícího chlapce z tzv. jednoslovného období, tj. přibližně od 12 do 18 měsíců jeho věku. Představuje užívané verbální a neverbální prostředky vyjadřující negaci a soustřeďuje se na prostředky verbální, zejm. ne, ne ne, není, které vytvářejí specifický systém: V analyzovaném období je ne užíváno k vyjádření protestu nebo odmítnutí, ne ne je spojeno s významy jako ‚nebezpečný‘, ‚nežádoucí‘ a není se vztahuje ke změnám stavu nebo smyslových vjemů. Příspěvek je součástí rozsáhlejšího longitudinálního výzkumu jazykových projevů česky hovořících dětí, který využívá videonahrávek interakce mezi dítětem a jemu blízkými osobami v přirozeném prostředí; v některých případech jsou videonahrávky kombinovány s deníkovými záznamy. Metodologie sběru videonahrávek je analogická metodologii užívané slovenskou výzkumnou skupinou vedenou D. Slančovou.
Contributors
  • Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Republic, Lucie.Rimalova@ff.cuni.cz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69781d8c-8a5a-49e0-b48a-10937f8e6a1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.