PL EN


2017 | 20 | 2 | 225-248
Article title

Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych

Authors
Content
Title variants
EN
Sexual Self-upbringing of Youth in Light of the Literature of the Subject and Own Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnej rzeczywistości społecznej można wyróżnić takie zjawiska i procesy, które wiążą się z seksualnością człowieka i jako takie mogą rzutować na procesy (samo)wychowania w tym zakresie. W tej grupie można wymienić między innymi zmianę sposobów mówienia o seksualności i jej prezentowania w przestrzeni publicznej, zmianę obyczajowości seksualnej, komercjalizację czy supermarketyzację seksu. Nie dokonując oceny zjawisk i procesów, których jest znacznie więcej niż powyżej wymienione, można stwierdzić, że współcześnie zachodzi wiele zmian społecznych i kulturowych, które przynajmniej w potencjalny sposób mają znaczenie dla procesu (samo)wychowania. W artykule przyjęto tezę, że wobec wielości nowych procesów i zjawisk, w obliczu których dorasta współcześnie młodzież, samowychowanie seksualne stanowi istotny element wychowania młodego człowieka. W artykule przedstawiono istotę i znaczenie samowychowania, wskazano przesłanki uzasadniające potraktowanie seksualności człowieka jako przedmiotu działalności samowychowawczej, zaznaczono również relację jaka zachodzi na linii wychowawca–samowychowanie seksualne. Na podstawie badań empirycznych zaprezentowano stosunek młodzieży do samowychowania seksualnego oraz w końcowej części artykułu ukazano potrzebę formacji młodzieży w kontekście samowychowania seksualnego.
EN
In the modern social reality phenomena and processes may be distinguished which are connected with human sexuality and, as such, they may influence (self-) upbringing in this area. In this group we can enumerate, among others, the change of describing sexuality, the change of its presentation in public space, the change of sexual morals, commercialisation or sex super-marketing. Not assessing the phenomena and processes, which are bigger in number than mentioned above, one may state with certainty that nowadays many ongoing social and cultural changes have at least a potential impact on the (self) upbringing process. The thesis that sexual self-upbringing stands for a crucial element of upbringing, due to the multitude of new processes and phenomena with which youth grow up with, has been adopted for the article. The core and the meaning of self-upbringing are presented in the article as well as the premises which reason why human sexuality is self-upbringing activity, and the relation in the area tutor–sexual self-upbringing. On the basis of empirical research, the attitude of the youth towards sexual self-upbringing is presented and, at the end of the article, the needs of youth formation in the context of sexual self-upbringing are provided.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
225-248
Physical description
Contributors
author
References
 • Bancroft J., Seksualność człowieka, tłum. R. Śmietana, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • Beisert M., Trud dorastania seksualnego, w: Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 145–170.
 • Chlewiński Z., Seks i autorealizacja (1), „W Drodze” 1978, t. 6, nr 2(54), s. 13–20.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016.
 • Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
 • Laphimon M., A Glossary of Terms in Gender and Sexuality, The Rockefeller Foundation – Mahidol University Thailand, Seul 2005.
 • Lew-Starowicz Z., Seksuologia psychospołeczna, w: Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 25–33.
 • Matulka Z., Samowychowanie, w: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 147–157.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. II etap edukacyjny: klasy IV–VI, <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4i.pdf> [dostęp: 9.10.2016].
 • Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Scholar, Warszawa 2000.
 • Rojewska E., Personalistyczna orientacja wychowawcza rodziców a integracja seksualna młodzieży. Badania empiryczne, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Kroplewskiego, Szczecin 2016.
 • Smołka E., Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2005.
 • Sowiński A.J., Rozważania o samowychowaniu, Oficyna In Plus, Szczecin 1997.
 • Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Oficyna In Plus, Szczecin 2006.
 • Sowiński A.J., Samowychowawcza aktywność młodzieży, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6980bdd4-64d9-4190-8740-7fe61e156107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.