PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 40-53
Article title

Zagadnienie robót publicznych w Polsce

Title variants
EN
The issue of public works in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kolejnej (36) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy dwa artykuły, które ukazały się w latach 30 XX w.: prof. Adama Krzyżanowskiego, Oszczędność współczynnikiem świetności i upadku narodów (w: Księga pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Instytucji Oszczędnościowych, Warszawa 1931) oraz Tytusa Filipowicza, Zagadnienie robót publicznych w Polsce (w: Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Caro, Lwów 1935). Przypominane artykuły włączają się w nurt prowadzonej wówczas dyskusji gospodarczej na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów gospodarczych, ubożeniu społeczeństwa, zacofaniu cywilizacyjnemu Polski. Jako środki zaradcze autorzy proponują m.in. właściwą mobilizację oszczędności, poczynienie przez państwo niezbędnych inwestycji lub wprowadzenie robót publicznych, co mogłoby wpłynąć na ożywienie gospodarki.
EN
In the next (36) part of the Cooperative Thought Library we recall two articles that appeared in the 30’s of the XX century: professor Adam Krzyzanowski’s, Saving as the factor of splendor and fall of nations (in: Commemorative Book of the National Congress of Savings Institutions, Warsaw 1931) and Tytus Filipowicz’s, The issue of public works in Poland (in: Book of memorial in honor of Leopold Caro, Lviv 1935). Reminded articles include the currently carried economic discussion on the negative effects of economic crises, impoverishment of society, civilizational backwardness of Poland. As remedies the Authors suggest among others the proper mobilization of savings, making the necessary investments by the state, or implementing the public works, which could affect the recovery of the economy.
Year
Volume
17
Issue
Pages
40-53
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-698cd6d2-e6db-4242-b19f-70635858f778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.