PL EN


2019 | 66 | 3: Teologia moralna | 5-16
Article title

John Paul II's Theology of Law: An Evangelical Appreciation

Title variants
PL
Teologia prawa według Jana Pawła II. Uznanie ze strony ewangelickiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wychodząc z „ewangelickiej” perspektywy teologii reformacji angielskiej artykuł ten odnosi się z uznaniem do teologii prawa zawartej w encyklice Veritatis splendor, w jej implikacjach dla zrozumienia prawa publicznego. Podkreśla zwłaszcza trzy aspekty encykliki: (1) ujęcie prawa jako wewnętrznego wymiaru dynamicznego objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie jako Prawdy i Dobra, który zobowiązuje ludzi jako sprawców działania moralnego oraz jest podstawą ich wolności; (2) ukazanie tendencji obecnych we współczesnej filozofii i teologii moralnej, które oderwały prawo i wolność stworzonej i upadłej wspólnoty ludzkiej od historii ich odnowy i udoskonalenia, czemu świadectwo daje Pismo Święte; (3) ukazanie Kościoła jako wspólnoty wiary i uczniów, której Chrystus powierzył objawienie jedności Bożej obietnicy i prawa oraz przekazał Ducha Prawdy i Świętości. Uwydatniając te aspekty, artykuł zwraca również uwagę na słabo rozwinięte zagadnienie prawa jako objawienia Bożego wyroku potępiającego grzesznych ludzi jako sprawców, tak na wewnętrznym forum sumienia, jak i na społecznym forum prawa publicznego. Wskazuje także na pokrewną kwestię Kościoła, który daje świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie przezwyciężającym potępienie płynące z prawa.
From the ‘evangelical’perspective of English Reformation theology, this article considers appreciatively the theology of law in Veritatis Splendor in its implications for understanding public law. It highlights three features of the encyclical: 1. its unfolding of law as an intrinsic dimension of God's dynamic revelation of himself in Jesus Christ as the Truth and the Good who obliges human beings as actors and grounds their freedom; 2. its exposing of tendencies in contemporary moral philosophy and theology which have severed the law and freedom of created and fallen human community from the history of their perfecting renewal witnessed in the Scriptures; 3. its portrayal of the church as the community of faith and discipleship, to whom Christ has entrusted the `showing forth' of God's promise and law in their unity, and imparted the Spirit of Truth and Holiness. In highlighting these features, the article also draws attention to the under-developed theme of law as the revelation of God's condemning judgment on sinful human actors, both in the internal forum of the conscience and the social forum of public law, and the corresponding theme of the church's witness to the risen Christ's overcoming of the law's condemnation.
Contributors
  • St. Andrews and Emory University in Atlanta
References
  • Booty, John, ed. The Book of Common Prayer 1559. Charlottesville/London: University of Virginia Press, 2005.
  • Hittinger, Russel. The First Grace: Rediscovering the Natural Law in a Post-Christian World. Wilmington, Del.: ISI Books, 2002.
  • Hütter, Reinhard, Theodor, Dieter, eds. Ecumenical Ventures in Ethics: Protestants Engage Pope John Paul II's Moral Encyclicals. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 1998.
  • Lockwood O'Donovan, Joan. `A Timely Contribution of the English Reformation to an Evangelical Public Theology of Law and Freedom'. Political Theology 19:4(2018), 314-330.
  • O'Donovan, Oliver. On the Thirty-Nine Articles: Conversations with Tudor Christianity. 2nd edition. London: SCM Press, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69aff8df-b35a-41a3-818f-2f5929f7f967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.