PL EN


2017 | 20 | 2(75) | 61-66
Article title

Funkcjonowanie organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Problematyka administracyjnoprawna – ocena skutków regulacji ustawowych ex post

Authors
Title variants
EN
Functioning of joint-stock companies’ bodies managing seaports of fundamental importance for national economy. Administrative law issues – ex-post statutory impact assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny skutków regulacji ex post w zakresie obowiązywania ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich. Ocenę uzupełniono o komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016r. (Dz.U.2016.1954). Uwzględniając powyższe, autor przedstawił szczegółową ocenę aktualnie obowiązujących regulacji administracyjnoprawnych, dotyczących organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście). Analiza stanowi konstruktywną krytykę koncepcji legislacyjnej tzw. spółek specjalnych, o których mowa w art. 611 pkt. 11 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Jest ona nieudolnie realizowana od 20 lat w regulacjach ustrojowych spółek portowych. Dodatkowo wskazano na dysfunkcjonalność i nieefektywność administracyjnoprawnej metody regulacji przy kształtowaniu ustroju spółek portowych. Powyższe negatywnie wpływa przede wszystkim na interesy większościowego akcjonariusza jakim jest Skarb Państwa oraz eskaluje konflikty z gminami morskimi. Wykazano, iż wzrost znaczenia prywatnoprawnych instrumentów regulacji funkcjonowania spółek portowych (tj. k.s.h. w powiązaniu z soft law) wpłynąłby na efektywniejsze zarządzanie oraz długofalowy rozwój portów morskich.
EN
In the article the author made an ex-post statutory impact assessment concerning the Ports and Harbours Act dated December 20th 1996. The assessment has been supplemented by a commentary to the Act amendment dated November 16th 2016 (Journal of Laws 2016.1954). Considering the above, the author presented a thorough assessment of the currently applicable administrative law regulations relating to joint-stock companies’ bodies, managing seaports of fundamental importance for national economy (namely Gdansk, Gdynia, Szczecin and Swinoujscie). The analysis constitutes a rational criticism of legislative concept of the so-called special companies, referred to in article 611 point 11 of the Commercial Companies Code. During the last 20 years the said concept is being ineptly implemented by statutory regulations of port-based companies. The incongruity and inefficiency of the administrative law method of regulating the formation of port-based companies’ system has also been indicated. The above has a negative impact on the controlling shareholder’s (i.e. the State Treasury) interests, and escalates conflicts with local municipalities. It has been indicated that the increased importance of the private law regulatory instruments concerning port-based companies’ functioning (i.e. Commercial Companies Code in relation to soft law) would have a positive impact on the effectiveness of management and long-term development of seaports.
Year
Volume
20
Issue
Pages
61-66
Physical description
Dates
published
2017-07
Contributors
author
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa, ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa, Poland, piotr.nazaruk@wp.pl
References
  • Adamowicz M., Przyszłość regulacji problematyki portów morskich, „Prawo Morskie”, t. XXVIII, Gdańsk 2012.
  • Górniak J., Ocena wpływu oparta na dowodach: Model dla Polski, Warszawa 2015.
  • Kruczalak-Jankowska J., Spółki z udziałem Skarbu Państwa w zarządach Portów Morskich SA, Rzeczpospolita 01.01.2017, http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/301019963-Spolki-z-udzialem-Skarbu-Panstwa.
  • Młynarczyk J., Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXII, Gdańsk 2014.
  • Nazaruk P., Specyfika prawna spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi. Analiza na tle zasad techniki prawodawczej, „Pieniądze i Więź” 2017, nr 1 (74).
  • Opalski A., Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, Warszawa 2016.
  • Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, Warszawa 2013,
  • Szumański A., Specyfika prawna spółek portowych, „Prawo Morskie”, t. XIV, Gdańsk 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69b6ad72-4797-4443-b733-76cd14bbd92b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.