PL EN


2018 | 9/10 | 6-28
Article title

Patriotyzm uczniów klas mundurowych objętych programem pilotażowym MON

Authors
Content
Title variants
EN
Patriotism of uniformed classes' youths in the pilot program of the Ministry of National Defence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku lat 80. widoczny jest postęp w rozwoju technologii informacyjnej, którą bezsprzecznie stał się Internet. W ostatnim okresie zaobserwować można szczególnie ekspansywne działanie nowoczesnych technologii i ich wpływ na postrzeganie życia i ładu społecznego. Coraz większy i prężniejszy rozwój spowodował, iż socjologia społeczna zaczęła interesować się rolą techniki w życiu społecznym. Analiza literatury przedmiotu uwydatnia wzrost liczby publikacji naukowych dotyczących wpływu rozwoju technicznego na społeczeństwo. Ważnym tematem stało się badanie zagrożeń, które niesie ze sobą technika elektroniczna. Na przykład systemy socjotechniczne mogą ulegać patologii, a tym samym wywoływać zagrożenia o zbyt nadmiernym ryzyku. Obecnie krystalizuje się obraz wpływu mediów elektronicznych na politykę, gospodarkę, suwerenność państw, a także bezpieczeństwo ludzi. Szybkość, bezpośredniość, szerokość dostępu do informacji i brak możliwości pełnej kontroli powodują powstawanie społeczeństwa posiadającego określone zainteresowania, wzorce zachowań. Dobrodziejstwo dostępu do informacji niesie jednak ze sobą podstawowe i najpopularniejsze zagrożenie, mianowicie hejt. Hejt staje się obecnie etiologicznym czynnikiem wywołującym przestępstwa na tle nienawiści. W niniejszej publikacji dokonam analizy wpływu hejtu jako przejawu patologicznych zachowań w społeczeństwie.
EN
The hate, as a manifestation of pathological behavior and the consequence of techno-logical development. Since the beginning of the 80-ties, we can watch much of progress in the development of information technology that the Internet undoubtedly has become an instance of. Especially in recent years, we can see a rather expansive expansion of modern tech-nologies and their impact on the perception of life and social order. Increasingly bigger and more robust development caused the sociology of society to take an interest in the role of technology in society life. Analyzing literature of this topic, we can enhance a great number of scientific publications on the effects of technological development on society. As an important issue we can see a study of threats which are carried by electronic equipments. It can be indicated that social engineering systems may succumb to the pathology, and thus cause menaces of too excessive risk. Currently, the image has been taking shape to show that the electronic media affect politics, economy, sovereignty of co-untries, as well as the safety of people. Speed, immediacy, width of the access to in-formation, the inability to fully control/monitor it, causes formation of the society with certain interests, and patterns of behavior. Boons of the access to information, however, bring along the basic and most common menace which is namely the hate itself. The hate is now becoming an etiological factor, evoking crimes to which the hatred gives rise. In this publication, I will anatomize the influence of the hate, as a manifestation of pathological behavior in the society.
Year
Issue
Pages
6-28
Physical description
Dates
published
2019-03-01
References
  • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008
  • Głowacki A., Patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, [w:] M. Grabowska, M. Gwiazda (red.) Młodzież 2016, CBOS, Warszawa 2017.
  • Głowacki A., Patriotyzm Polaków, CBOS Komunikat z badań nr 105/2018, Warszawa 2018
  • Kamiński K., Edukacja proobronna i plany zawodowe uczniów w klasach mundurowych objętych patronatem MON, WBBS, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-6568
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69bceab2-c6ba-4daf-9d9f-858ef0090acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.