PL EN


2013 | 5/2013 | 241-253
Article title

Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym

Authors
Content
Title variants
EN
Dealing with Stress and Social Support of People with Alcohol Dependence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przestawiono związek pomiędzy sposobami radzenia sobie ze stresem a wsparciem społecznym odczuwanym przez osoby uzależnione od alkoholu rozpoczynające leczenie odwykowe. Przebadano 50 osobową grupę mężczyzn i kobiet uczestniczących w podstawowym programie terapii stacjonarnej. Zastosowano polską wersję Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS autorstwa N.S. Endlera i J.D.A. Parkera oraz Skalę Wsparcia Społecznego K. Kmiecik-Baran. Wyniki wskazują na istotne zależności o słabej i umiarkowanej sile związku pomiędzy stylem radzenia sobie skoncentrowanym na zadaniu a wsparciem społecznym w wymiarze informacyjnym, wartościującym i emocjonalnym.
EN
The article presents the relationship between types of coping with stress and experiences of social support by persons addicted to alcohol who beginning their rehab. The study sample consisted group of 50 men and women participating in the basic fixed-line therapy program. Polish version of Coping Inventory for Stressful Situations Questionnaire (CISS) by N.S. Endler and D.J.A. Parker and Kmiecik-Baran scale were used. The results show a relevant dependence of low and medium potency of compound between coping style focused on the task and social support in the information, evaluative and emotional dimension.
Year
Issue
Pages
241-253
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie
References
 • Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
 • Kmiecik-Baran K., Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. „Przegląd Psychologiczny” 1995, t. 38, nr 1/2, s. 201–214.
 • Krupa A., Bargiel-Matusiewicz K., Hofman G., Związek wsparcia społecznego ze stosowaniem strategii radzenia sobie ze stresem w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. „Alkoholizm i Narkomania” 2005, t. 18, nr 1–2, s. 57–69.
 • Kurowska K., Wróblewska I., Poczucie koherencji a wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym. „Problemy Pielęgniarstwa” 2011, nr 19, s. 86–91.
 • R. Lazarus, S. Folkman, Stress appraisal and coping. Springer Publishing Company, New York 1984.
 • J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2011.
 • N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość, stres a zdrowie, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2010.
 • Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, H. Sęk, R. Cieślak (red.), PWN, Warszawa 2006, s. 11–28.
 • Skwara A., Kolarzyk E., Rola i znaczenie wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem. „Medycyna Środowiskowa” 2002, nr 5, s. 15–18.
 • J. Strelau, A. Jaworowska, K. Wrześniewski, P. Szczepaniak, Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2005.
 • Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnictwo „Parpamedia”, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69d000af-8d60-478e-b0c4-1a4da33f2356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.