Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 9-26

Article title

Rola zabytkoznawczej analizy wartościującej w ustalaniu priorytetów konserwatorskich. Przypadek księgozbioru starych druków z opactwa Benedyktynek w Żarnowcu

Content

Title variants

EN
The Role of Heritage Studies-based Evaluation Analysis in Establishing Conservation Priorities. The Case of the Old Prints Collection of the Benedictine Convent in Żarnowiec

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opieka nad zabytkowymi księgozbiorami to skomplikowany, wieloetapowy proces, wymagający świadomego i odpowiedniego postępowania właścicieli, opiekunów i użytkowników, ale także dobrze rozplanowanych działań konserwatorów. Wspólnym celem wszystkich osób związanych z każdą kolekcją jest bez wątpienia zachowanie jej w możliwie najlepszej kondycji. Niestety, warunki przechowywania i stan zachowania artefaktów w wielu przypadkach wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Usystematyzowanie tych działań i ustalenie priorytetów konserwatorskich nie jest łatwe do wykonania, a jeszcze trudniejsze do zobiektywizowania. Ułatwieniem może być prezentowane w niniejszym artykule narzędzie, czyli zabytkoznawcza analiza wartościująca i badania konserwatorskie, które pozwoliły na ustalenie zakresu prac i wyznaczenie obiektów, które w pierwszej kolejności zostały poddane pracom w ramach projektu konserwacji zachowawczej dla księgozbioru starych druków z opactwa Benedyktynek w Żarnowcu.
EN
Protection of antique book collections is a complicated and multistage process that demands deliberated maintenance among users, caretakers and owners as well as the appropriate conservation procedures. Undoubtedly, the common goal of everyone who is involved in this process is to keep the collection it in the best possible condition. Unfortunately, storage conditions of books and their state of preservation require in many cases the immediate intervention. Systematization of demanded actions and establishment of conservation priorities are difficult and very hard to objectivize tasks. In this article we would like to present a method (heritage studies-based evaluation analysis) that may help in solving above mentioned problems. This method is shown in the example of the Żarnowiec Convents old print collection. It has enabled determination of the scope of work and designated objects to be firstly taken care of under the conservation programme.

Year

Volume

10

Issue

Pages

9-26

Physical description

Dates

issued
2017-12

Contributors

 • Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekcja Konserwacji. Oddział Zabezpieczenia Zbiorów, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Buchanan Sally, Coleman Sandra, Deterioration Survey of the Stanford University Libraries Green Library Stack Collection, unpublished report, Stanford University Libraries, 1979, [w:] Preservation Planning Program. Resource Notebook, Revised edition, Waszyngton 1987, s. 189–222.
 • Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian, Rol Barbara, Strzelecka Iwona, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5: Województwo gdańskie, z. 2: Puck, Żarnowiec i okolice, Warszawa 1989.
 • Dalke Magdalena, Ocena konserwatorska książek karaimskich z księgozbioru Józefa Sulimowicza, praca magisterska pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, mps, Toruń 2013.
 • Dokumentacja prac konserwatorskich księgozbioru starych druków z klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, praca zbiorowa pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, Toruń 2014.
 • Domańska Hanna, Żarnowiec. Zarys historii wsi i opactwa, Wejherowo 1985.
 • E.C.C.O. Europejska Konfederacja Związku Konserwatorów i Restauratorów, Wytyczne Zawodowe II. Kodeks Etyki 11.07.1993, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki” Vol. 9: 1998, nr 4 (35), s. 24–28.
 • Havermans John, Marres Pieter, Defize Peter, The Development of a Universal Procedure of Archive Assesment, „Restaurator” Vol. 20: 1999, nr 1, s. 48–55.
 • Jabłońska Elżbieta, Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji, Toruń 2005.
 • Kłosiewicz Marta, Atlas zniszczeń starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu, [w:] Projekt opieki profilaktycznej zabytkowego księgozbioru z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu, aneks w pracy magisterskiej, (promotor: dr M. Pronobis-Gajdzis), mps, Toruń 2016.
 • Opactwo Benedyktynek [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.benedyktynki-zarnowiec.pl/historia.
 • Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego, „Bibliotheca Nostra” 2017, nr 1 (47), s. 55–77.
 • Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota, Nowe kierunki w obszarze konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, nr 2, s. 157–188.
 • Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Świętej Annie, [w:] Archeologica Hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 1, pod red. Zbigniewa Kobylińskiego, Jacka Wysockiego, Warszawa–Zielona Góra 2012, s. 219.
 • Rouba Bogumiła, Proces ochrony dóbr kultury – pojęcia, terminologia, [w:] Materiały z konferencji „Ars longa – vita brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki”, pod red. Józefa Flika, Toruń 2003, s. 360–361.
 • Rouba Bogumiła, Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 57.
 • Russell Roslyn, Winkworth Kylie, Significance 2.0. A Guide to Assessing the Significance of Collections, Collections Council of Australia 2009.
 • Stachowska-Musiał Ewa, Polityka ochrony zbiorów bibliotecznych we współczesnym świecie, [w:] Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15–17 października 1998 r., pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak, Ewy Stachowskiej-Musiał, Warszawa 1998, s. 18.
 • Szmygin Bogusław, Ocena wartości zabytków w świetle rejestru i ewidencji zabytków, [w:] Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, pod red. Bogusława Szmygina, Lublin–Warszawa 2015, s. 278.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-69e0765c-f44c-4b43-870f-78edebdc343d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.