PL EN


2018 | 12 | 2 | 57-64
Article title

Podstawy prawne, determinanty i praktyczne przykłady współpracy transgranicznej

Content
Title variants
EN
Legal bases, determinants and practical examples of cross-border cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje przegląd aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące możliwości podejmowania współpracy międzynarodowej pomiędzy JST, zwłaszcza współpracy transgranicznej. W drugiej części określono determinanty oraz cele przyświecające władzom samorządowym przy prowadzeniu takiej współpracy transgranicznej. Ostatnia część przedstawia wybrane praktyczne przykłady takiej działalności na granicach Polski i innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Artykuł kończą wnioski i sugestie dla przedstawicieli władz samorządowych, które podejmują lub chcą nawiązywać współpracę międzynarodową.
EN
The article presents an overview of legal acts containing regulations regarding the possibilities for the establishment of international cooperation between local government units, with an emphasis on cross-border cooperation. The second section has defined the determinants and objectives which prompt local government authorities to establish such cross-border cooperation. The last section presents selected practical examples of such activity at the borders of Poland and other Central and Eastern European countries. The article ends with conclusions and suggestions for the representatives of local authorities that are currently involved in establishing or wish to establish international cooperation.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
57-64
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
 • Adamczuk, F. (2015). Uwarunkowania powstania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Dömötör, R. (red.) (2013). Twin Entrepreneurs Vienna – Bratislava. Regional Study. Wiedeń i Bratysława: Vienna Business Agency i Young Entrepreneurs Association Slovakia Pobrane z: http://www.twinentrepreneurs.eu/media/file/8_TwinEntrepreneurs_Regional_Study.pdf.
 • Ivaničková, A., Vlčková, V. (2005). Chápanie cezhraničnej spolupráce v navrhovanej regionálnej politike Európskej únie na programovacie obdobie 2007-2013. Medzinárodné vzťahy, 3(2), 10.
 • Lechwar, M. (2012). Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 26, 168-179.
 • Mattoš, B. (2014). Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 184-195.
 • Modzelewski, W.T. (2015). Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W: W.T. Modzelewski (red.), Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych (s. 85-101). Olsztyn: INP UWM.
 • Šťastný, Z. (2003) Sociologické výskumy slovensko-rakúskeho pohraničia. W: Ľ. Falťan (red.), Mentálna hranica. Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí (s. 23-37). Bratysława: Sociologický ústav SAV.
 • Szul, R. (2001). Uwarunkowania lokalnej współpracy transgranicznej. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(2), 89–98.
 • Zabielska, I. (2013). Transgraniczna współpraca regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego (s. 46-74). Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 • http://www.euroregionbeskidy.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=60
 • Europejska Karta Regionów granicznych i transgranicznych. Pobrane z: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C33C1256E86004711F1/$file/karta.pdf
 • Europejska polityka sąsiedztwa. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
 • Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016. Pobrane z: http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946
 • Traktat o Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941240607
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000911009
 • Wybrane projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013. Pobrane z: https://www.ewt.gov.pl/media/858/PLBB_.pdf
 • http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/projekty-wlasne-urzedu/strategia-zintegrowanej-wspolpracy-czesko-polskiego-pogranicza/aktualnosci/artykul/polsko-czeskie-euwt-zmienilo-nazwe-1/
 • http://wroclaw.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_14-19.pdf
 • http://www.pbu2020.eu/pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69e6309b-6e19-473b-8c3f-4a68c313d44a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.