PL EN


2011 | 1(17) | 267-284
Article title

Study in pro-innovative organisational culture of the company

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The key issue which decides about survival and success in the global market, under the conditions of the economy based on knowledge, is the capacity of the company to system-based creating and implementing innovation. In the business practice, innovations are a significant factor to support execution of the development strategy of companies, but also of the whole economy, by enabling renewal of industrial structures or contributing to development of new sectors in business activities. Due to the increasing of these phenomena of conversion in the scope of cultural patterns according to new requirements of the global economy, they now become one of the basic problems which almost all companies all over the world face these days. Company culture is understood as fixed patterns of thinking and behaviour of employees, developed by attitudes and behaviour of the management. It permeates the processes of both formulating the strategy and executing it. The company which understands its culture may use this knowledge as a source of strategic power. The objective of the paper is to present the results of diagnosis of organisational culture in terms of its proinnovativeness. In the first stage of the study, on the basis of the obtained results of descriptive and questionnaire studies, the model of organisational culture in each of the companies was produced. The next stage of the study consisted in defining the culture required in the studied entities due to the strategy executed by them. First, the strategy of the studied companies was determined, and then the type of desired culture which enables proper execution of the strategy. The final stage of the study consisted in indication of directions and areas of changes in the current organisational culture. The cultural models of the studied companies developed on the basis of the conducted study and presented in the paper show complexity and specific nature of the practised values and culture standards which may support or limit the capacity to manage innovative activities.
PL
Kluczową kwestią decydującą o przetrwaniu i sukcesie na globalnym rynku w warunkach gospodarki opartej na wiedzy jest zdolność przedsiębiorstwa do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji. W praktyce gospodarczej innowacje są istotnym czynnikiem wspierającym realizację strategii rozwojowej przedsiębiorstw, ale również całej gospodarki, poprzez umożliwienie odnawiania struktur przemysłowych, czy też przyczynianie się do powstawania nowych sektorów działalności gospodarczej. Wobec nasilania się tych zjawisk przekształcenia w zakresie wzorców kulturowych zgodnie z nowymi wymaganiami gospodarki globalnej stają się obecnie jednym z podstawowych problemów, przed jakimi stoją wszystkie niemal przedsiębiorstwa na całym świecie. Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy i zachowanie kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Celem artykułu jest przedstawienie wyników diagnozy kultury organizacyjnej pod kątem jej proinnowacyjności. W pierwszym etapie, na podstawie uzyskanych wyników badań opisowych oraz ankietowych, stworzono model kultury organizacyjnej w każdej ze spółek. Kolejna faza polegała na zdefiniowaniu kultury pożądanej w badanych podmiotach, ze względu na realizowaną przez nie strategię. Najpierw określono strategię badanych przedsiębiorstw, a następnie typ kultury pożądanej – umożliwiający właściwą realizację strategii. Końcowy etap miał za zadanie wskazanie kierunków i obszarów zmian w obecnej kulturze organizacyjnej. Opracowane na podstawie przeprowadzonych badań i przedstawione w artykule modele kulturowe analizowanych spółek ukazują złożoność i specyfikę praktykowanych wartości i norm kulturowych, mogących wspierać bądź też ograniczać zdolność do prowadzenia działalności innowacyjnej.
Year
Issue
Pages
267-284
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, anna.wojtowicz@mwse.edu.pl
References
  • Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G. 2001. "Innovation as newness: What is new, how new, and new to whom?" European Journal of Innovation Management, no. 1.
  • Wojtowicz A. 2010. "Diagnosing methodology outline of the organisational culture". The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, iss. 2 (16), pp. 161–181.
  • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna: Diagnoza i zmiana: Model wartości konkurujących. Transl. by B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN: 83-89355-03-05.
  • Czerska M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji: Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin. ISBN: 83-7251-342-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69ee2919-fa74-44c8-aec1-4553cac6042b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.