PL EN


2018 | 538 | 141-154
Article title

Model biznesu wydziału nauk ekonomicznych uczelni akademickiej. Obecna i przyszła perspektywa aksjologiczna

Content
Title variants
EN
Business model of the Faculty of Economic Sciences of university. Current and future axiological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkolnictwo wyższe i nauka stały się obecnie przedmiotem zarówno badań naukowych, jak i działań empirycznych w Polsce. Działania te mają na celu korektę niedopasowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego do powstających na świecie zmian. Implikuje to potrzebę rekonfiguracji modelu biznesu prowadzonego przez wydział nauk ekonomicznych uczelni akademickiej. Celem badań była diagnoza obecnego stanu i sformułowanie myśli strategicznej zmiany modelu biznesu. Zastosowano następujący aparat naukowy: wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, analizę literatury, badania ankietowe, foresight, słabe sygnały. Wywód oparto na istocie modelu biznesu, potrzebie jego rekonfiguracji i poszukiwaniu słabych sygnałów wskazujących na potencjalne kierunki przyszłych zmian. Zastosowanie radaru skanującego pozwoliło na wyłonienie słabych sygnałów zawartych w opiniach badanych studentów. Połączenie ich z technologią blockchain rzuca nieostre światło na funkcjonowanie edukacji za 25 lat.
EN
Higher education and science have now become the subject of scientific research as well as empirical activities in Poland. These actions are aimed at reducing the mismatch of Polish science and higher education to the changes occurring in the world. This implies the need to reconfigure the business model run by the Faculty of Economic Sciences of university. The aim of the research was to diagnose the current state and formulate the thought of a strategic change in the business model. The following scientific apparatus was applied: inductive and deductive reasoning, literature analysis, questionnaire research, foresight, weak signals. The evidence is based on the essence of the business model, the need for its reconfiguration, the search for weak signals indicating potential directions of future changes. The use of scanning radar allowed for the identification of weak signals contained in the opinions of the surveyed students. Combining them with blockchain technology casts out the light on the functioning of education in 25 years.
Contributors
References
 • Ansoff I.H., 1975, Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, California Management Review, vol. 18, no 2.
 • Borowska-Pietrzak A., 2010, Szkoła humanizacyjna, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1995, The right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, Harvard Business Review, July–August.
 • Falencikowski T., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • Falencikowski T., Nogalski B., 2016, Założenia modelu biznesu sympozjum naukowego, [w:] Rokita J. (red.), Kompetencje – Modele Biznesu – Strategie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Hiltunen E., 2007, The Futures Window – a Medium for Presenting Visual Weak Signals to Trigger Employees. Futures Thinking in Organization, Helsinki School of Economics, Working Papers W-423.
 • Iansiti M., Lakhani K.R., 2018, Co wiemy o technologii blockchain. 15 idei na 15-lecie polskiej edycji HBR, Harvard Business Review Polska.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • McGrath R.G., 2010, Business Models: A Discovery Driven Approach, Long Range Planning, vol. 43.
 • Nalepka A., Bąk J., 2017, Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.4.pdf (25.09.2017).
 • Teece D.J., 2010, Business Models, Business strategy and Innovation, Long Range Planning, vol. 43.
 • Xu X.M., Kaye G.R., Duan Y., 2003, UK executives vision on business environment for information scanning. A cross-industry study, Information & Management, vol. 40, no 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69f08136-c7a9-470a-97f4-0524728f408b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.