PL EN


2019 | 2 | 2(4) | 409-427
Article title

Poczet jurystów i ekonomistów (3). Stanisław Śliwiński (1887-1959)

Authors
Content
Title variants
EN
Lexicon of Polish Lawyers and Economists: Stanisław Antoni Śliwiński (1887-1959)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W trzeciej odsłonie „Pocztu” przybliżamy sylwetkę jurysty, który do dziś jest wspominany wśród warszawskich prawników najstarszego pokolenia, a szczególnie sędziów i adwokatów. Okazją do przypomnienia go jest 60. rocznica śmierci, ale także fakt, że właściwie – poza kilkoma krótkimi wspomnieniami – nie zostało mu poświęcone obszerniejsze opracowanie. Prezentowany artykuł jest znacznie poszerzoną wersją życiorysu opublikowanego w Polskim Słowniku Biograficznym. Oparty został na szczegółowej kwerendzie archiwalnej. Dostarcza wielu nieznanych wcześniej informacji lub prezentuje je w nieco odmiennym oświetleniu. Stanisław Śliwiński był wychowankiem lwowskiej szkoły prawa, ale życie naukowe związał z Uniwersytetem Warszawskim, a praktykę z sądownictwem, będąc przez wiele lat sędzią SN. Z urzędu sędziowskiego ustąpił w 1939 r. w związku z objęciem katedry na UW. W okresie wojny i po wojnie koncentrował się na pracy naukowej i dydaktycznej. Wychował wiele pokoleń karnistów i pozostawił dzieła, które do dziś stanowią kanon literatury, szczególnie karno-procesowe. Miał też osiągnięcia na polu kodyfikacji prawa karnego w II RP i w Polsce Ludowej oraz organizacji nauki.
EN
In the third installment of the Fellowship, we present the silhouette of a jurist who is still remembered among Warsaw lawyers of the oldest generation, especially among the judges and the advocates. An occassion to remind us of him is the 60th anniversary of his death, and the fact that – apart from a few short memories – he was not devoted to a more comprehensive study. The presented article is a significantly expanded version of the biographical note published in the “Polish Biographical Dictionary”. It was based on a detailed archival query. It provides a lot of previously unknown pieces of information or presents them in a slightly different light. Stanisław Śliwiński was a graduate of the University of Lwów (now Lviv) but he associated his scientific life with the University of Warsaw, and his practical activity with the judiciary, being for many years a judge of the Supreme Court. He stepped down from the judicial office in the aftermath of the changes in the 1930s. During the war and after the war, he concentrated on scientific and didactic work. He “raised” many generations of criminal lawyers and left studies that belong to the canon of literature, notably within the field of criminal procedure. He also had achievements in the field of codification of the criminal law in the Second Polish Republic and in People’s Poland as well as in the organization of science.
Contributors
author
 • Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
References
 • Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. K. 3205 – Akta osobowe Stanisław Śliwińskiego.
 • DALO, f. 26, op. 15, spr. 119 – Katalog studentów w półroczu zimowym 1905/1906, k. 325v-326; spr. 120 – Katalog studentów w półroczu letnim 1905/1906, k. 312v-313; spr. 121 – Katalog studentów w półroczu zimowym 1906/1907, k. 312v-313; spr. 122 – Katalog studentów w półroczu letnim 1906/1907, k. 596v-597; spr. 123 – Katalog studentów w półroczu letnim 1907/1908, k. 538(3)v-539(4); spr. 124 – Katalog studentów w półroczu zimowym 1907/1908, k. 515v-516; spr. 467 – Absolutoria, k. 574-575v; spr. 199 – Księga protokołów zdania rygorozów doktorskich, k. 50v-51 (511?); spr. 383 – Księga protokołów zdawania egzaminów państwowych, k. 93 (egzamin sądowy).
 • „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1947, s. 84-86.
 • „Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego” 1962, s. 147.
 • Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. Adam Redzik, wyd. 2, Kraków 2017.
 • Bałtruszajtys Grażyna, Nauczyciele tajnego Wydziału Prawa – biogramy, „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 9-15.
 • Bałtruszajtys Grażyna, Wydział Prawa na Odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, „Studia Iuridica” 1995, t. 29, s. 9-36.
 • Bąkowski Andrzej, Moi profesorowie z lat 1946-1950 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 260-264.
 • Cieślak Marian, Proces karny, Kraków 1952.
 • Cieślak Marian, Spuścizna naukowa Stanisława Śliwińskiego, [w:] „Sprawozdanie z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1965, Nr VIII, z. 1, s. 3-56.
 • Fiedorczyk Piotr, Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, s. 291, 295.
 • Kalinowski Stefan, Stanisław Śliwiński, „Państwo i Prawo” 1959, nr 10, s. 635-637.
 • Kalinowski Stefan, Stanisław Śliwiński, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960, z. 1, s. 327-330.
 • Kalinowski Stefan, Profesor Stanisław Śliwiński, „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 135-139.
 • Koredczuk Józef, Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007, s. 26, 27, 29, 32, 54, 56, 57, 64, 65, 87, 95, 111, 138, 139, 144, 159, 174, 197, 217, 220, 240.
 • Lityński Adam, Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej. Dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991.
 • Lityński Adam, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
 • Lityński Adam, Historia prawa Polski Ludowej, wyd. V, Warszawa 2013.
 • Łoza Stanisław, Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 1939, s. 309-310.
 • Mała Encyklopedia Prawa, Warszawa 1959, s. 206, 227-228.
 • Materniak-Pawłowska Małgorzata, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003.
 • Milewski Stanisław, Redzik Adam, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011, s. 214, 217, 219, 220, 221, 237, 253, 290, 479, 488, 489, 561, 591.
 • Mohyluk Mariusz, Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Białystok 2004.
 • Murzynowski Andrzej, Refleksje na temat nauki procesu karnego w Polsce Ludowej, „Palestra” 1977, nr 1, s. 38-56.
 • Pol Krzysztof, Leksykon Prawników Polskich: Profesor Stanisław Śliwiński (1887-1959), „Rzeczpospolita” z 22 maja 2001 r.
 • Pol Krzysztof, Poczet Prawników Polskich XIX i XX wieku, wyd. 2, przejrzał i uzupełnił Adam Redzik, Warszawa 2011, s. 1171-1184 (fot.).
 • Redzik Adam, „Gazeta Sądowa Warszawska” w XX wieku, „Palestra” 2010, nr 11-12, s. 215-229.
 • Redzik Adam, Publikatory orzecznictwa sądowego, „Palestra” 2011, nr 1-2, s. 190-197.
 • Redzik Adam, Śliwiński Stanisław Antoni (1887-1959), Polski Słownik Biograficzny, t. 50/4, z. 207, Warszawa-Kraków [2016], s. 626-628.
 • Redzik Adam, Śliwiński Stanisław Antoni (1887-1959), [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. III, Warszawa 2018, s. 554-559.
 • Rejman Genowefa, Wykłady profesora Stanisława Śliwińskiego w okresie tajnego nauczania, „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 141-152.
 • Rejman Genowefa, Stanisław Śliwiński, [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008, red. Grażyna Bałtruszajtys, Warszawa 2008, s. 135-137.
 • Rocznik polityczny i gospodarczy, Tom 1959, Polska Agencja Telegraficzna, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1959, s. 884.
 • Rogacka-Rzewnicka Maria, Seminarium poświęcone pamięci Profesora Stanisława Śliwińskiego w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci, „Studia Iuridica” 2011, t. 51, s. 403-429.
 • Sawicki Jakub, Tajny Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach okupacji 1939-1944, [w:] Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1963, s. 191-210.
 • Siewierski Mieczysław, Stanisław Śliwiński, „Nowe Prawo” 1959, nr 10 (160), s. 1224-1225 (fot.).
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1898, Lwów 1898, s. 118.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1905, Lwów 1905, s. 54 części urzędowej.
 • Symonowicz Antoni, Wspomnienia z tajnego Wydziału Prawa UW w okresie okupacji „Palestra” 1958, nr 3-4, s. 25-43.
 • Symonowicz Antoni, Wspomnienia z tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w okresie okupacji hitlerowskiej, „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 45-62.
 • Śródka Andrzej, Uczeni Polscy XIX i XX stulecia, t. IV, Warszawa 1998, s. 316-317.
 • Wąsowicz Marek, Nurt socjologiczny w polskiej myśli prawnokarnej, Warszawa 1989.
 • Informacje Andrzeja Bąkowskiego i Czesława Jaworskiego z Warszawy oraz wnuczki Stanisława Śliwińskiego – Hanny Elżbiety Kordasiewicz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69f39e8f-7ab7-4f47-8fd7-d86e3458d9ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.