PL EN


2017 | 64 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 59-71
Article title

Kościół sakramentem miłosierdzia

Title variants
EN
The Church, Sacrament of Mercy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with an issue of the Church being a sacrament of mercy. According to the Second Vatican Council, the Church, being a sacrament of salvation, is one only in Christ and in connection with Him. The Church's mission to the world is to communicate Christ already present in it through His grace and words; that is to unite the whole humanity with Christ. Not only does the Church show Christ's revelation of God’s charity, but also it is the Church of Christ himself as long as it remains the sign of that charity. Giving the testimony of the charity is the obligation of both the whole Church and its each and every member.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie Kościoła jako sakramentu miłosierdzia. Według Soboru Watykańskiego II Kościół jest sakramentem zbawienia, jednak jest nim wyłącznie w Chrystusie i w związku z Nim. Misja Kościoła w świecie polega na przekazywaniu Chrystusa obecnego w nim przez łaskę i słowo, a tym samym na jednoczeniu całej ludzkości z Chrystusem. Kościół nie tylko przekazuje Chrystusowe objawienie o miłosiernej miłości Boga do człowieka, ale sam o tyle jest Kościołem Chrystusowym, o ile jest skutecznym znakiem tej miłości. Świadectwo miłości miłosiernej jest obowiązkiem zarówno Kościoła jako całości, jak i każdego poszczególnego wiernego.
Contributors
 • Katedra Religiologii i Misjologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, isledwon@gmail.com
References
 • Bartnik Cz.S., Duchowe oblicze współczesnego świata, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 235-247.
 • Bartnik Cz.S., Miłość i miłosierdzie, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 243-246.
 • Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Dola T., Teologia miłosierdzia Bożego według bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 9, s. 6-19.
 • Greniuk F., Miłosierdzie Boże w sakramencie pojednania, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 189-203.
 • Gryglewicz F., Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989, s. 27-44.
 • Homerski J., Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989, s. 11-26.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990).
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (2001).
 • Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983.
 • Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tł. R. Zajączkowski, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014.
 • Kaucha K.C., Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, RW KUL, Lublin 2000.
 • Krakowiak Cz., Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 205-213.
 • Ledwoń I.S., I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Mastej J., Miłosierdzie w funkcji eklezjotwórczej, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 9, s. 21-42.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000, s. 196-236.
 • Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989.
 • Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000.
 • Rak R., Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 215-222.
 • Siwecki L., Eklezjologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 147-161.
 • Witczyk H., Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69faf39c-262a-46fa-bb14-3a7721bb4af6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.