Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1(15) | 67-86

Article title

Współpraca i integracja w regionie Morza Bałtyckiego w świetle badań empirycznych

Content

Title variants

EN
Cooperation and Integration in the Baltic Sea Region in the Light of Empirical Studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zmiany demokratyczne i gospodarcze, które nastąpiły po 1989 r. w krajach Europy środkowo-Wschodniej, ukształtowały nową sytuację polityczną w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstały wówczas możliwości swobodnego rozwoju współpracy nie tylko na poziomie międzypaństwowym, ale również na szczeblu społeczności regionalnych i lokalnych. Inicjatywy te wynikają z konieczności aktywizacji społeczno-ekonomicznej, z przekonania o możliwości uzyskania wzajemnych korzyści ekonomicznych, jak też są motywowane transgranicznymi powiązaniami transportowymi, bliskością kulturową i językową społeczności zamieszkujących po obu stronach granicy. Celem pracy jest przedstawienie zakresu i skali współpracy regionalnej w regionie Bałtyku. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dotychczasowe efekty i możliwości tej współpracy na polskich obszarach przygranicznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych w gminach przygranicznych należących do Euroregionu Bałtyk.
EN
Democratic end economic transformations that occurred after 1989 in Central and Eastern Europe Countries have resulted in a new political situation in the Baltic Sea region. They created opportunities for unrestricted development of cooperation not only at international, but also at regional and local communities level. Those initiatives are a consequence of the necessity for social and economic activation, the belief in opportunity of achieving economic benefits for everybody and they are motivated by cross-sborder transport links, cultural and language similarities between communities living at both sides of the border. The paper aims at presenting the scope and scale of regional cooperation in the Baltic Sea region with particular focus on the current effects and potential of that cooperation in the border areas of Poland. The paper presents the results of questionnaire based on investigations encompassing representatives of local governments from border municipalities of the Baltic Sea Euroregion.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych; Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych; Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

References

 • Białobrzeska R., Kisiel R., 2003, Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Białobrzeska R., Marks-Bielska R., 2003, "Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej a międzynarodowa współpraca w regionie Morza Bałtyckiego" (w:) J. Rymarczyk (red.), Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, Wrocław: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 976, t. I, s. 64-72.
 • Czykier-Wierzba D., 2003, Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Warszawa: Twigger.
 • Kisiel-Łowczyc A., 1998, "Miejsce Polski w integracji krajów bałtyckich" (w:) Rozwój powiązań gospodarczych na rynku międzynarodowym, Sopot: Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kisiel-Łowczyc A., 2000, Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r., Warszawa: PWE.
 • Polski komponent strategii rozwoju Euroregionu Bałtyk, 2001.
 • Raport roczny 2001, Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Bałtyk.
 • Raport roczny 99, Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Bałtyk w roku 1999.
 • Toczyski W. (red.), 1998, Międzynarodowa współpraca regionów -poradnik, Gdańsk: Uniwersytet Gdański przy współpracy Biura Rozwoju Regionalnego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Gdańsku.
 • Toczyski W. (red.), 1999, Region Bałtycki. Rozwój przestrzenny, program, instytucje, Gdańsk: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Gdańsku.
 • Toczyski W. (red.), 2001, Rozwój Regionu Bałtyckiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-69fca7d2-e549-4517-8e67-791431400833
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.