PL EN


2013 | 2 | 1 | 172-184
Article title

Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku płatności

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of payment market regulations for its functioning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena zasadności ingerencji państwa w funkcjonowa-nie systemu płatniczego i sferę płatności, identyfikacja podstawowych przesłanek powstawania regulacji odnoszących się do rynku płatności oraz dokonanie próby oceny ich oddziaływania na jego kształt i funkcjonowanie w oparciu o analizę rozwoju regulacji dotyczących tej sfery. Przeprowadzona analiza potwierdziła zasadność ingerencji państwa w funkcjonowanie systemu płatni-czego i sferę płatności. Dowiodła ona, że regulacje o charakterze odgórnym, tworzone przez państwo mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu płatniczego oraz budowy zaufania do obecnych na rynku instrumentów płatniczych. Nie zawsze jednak sprzyjają one wzrostowi efektywności funkcjonowania rynku płatności. Większość regulacji obowiązujących do końca XX wieku utrwalała tradycyjną strukturę podmiotową rynku z dominującą rolą banków w całym procesie obsługi płatności utrudniając dostęp do niego podmiotom pozabankowym, nie sprzyjała rozwojowi innowacji płatniczych oraz nie ingerowała w nieefektywną redystrybucję przychodów i kosztów między poszczególnymi grupami uczestników rynku. Pojawiające się ostatnio regulacje mają inny charakter – ich celem jest pobudzenie konkurencji na rynku płatności oraz wzrost jego efektywności. Otwierają one dostęp do rynku nowym podmiotom i powodują defragmentację procesu obsługi płatności. Widoczną cechą „nowych” regulacji jest także stymulowanie innowacji, dążność do standaryzacji instrumentów płatniczych oraz infrastruktury w celu zapewnienia sprawnej obsługi płatności oraz obniżenia jej kosztów. Niestety mimo coraz większego nacisku na wzrost przejrzystości cen usług płatniczych postęp w tym zakresie jest nadal niezadowalający,
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
172-184
Physical description
Contributors
 • Dr hab., prof. UE, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 74 21
References
 • 1. Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówko-wych na rynku polskim (2012), NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 • 2. Cruickhank D. (2000) Competition in UK Banking: a Report to the Chancellor of the Exchequer. Review of Banking Services in the UK.
 • 3. Górka J. (2009), Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa.
 • 4. Harasim J. Frączek B. Szustak G. Klimontowicz M. (2011), Euro-pejski rynek płatności detalicznych. CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Hicks J. R. (1999), Teoria historii gospodarczej, Adam Marszałek, Toruń.
 • 6. Innovations in Retail Payments. (2012) Report of the Working Group on Innovation in Retail Payments. Committee on Payment and Set-tlement Systems, Bank for International Settlements.
 • 7. Interim Report II. Current Accounts and Related Services. (2006) Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on retail banking. European Commission. Competition DG.
 • 8. Issues Arising from the Emergence of Electronic Money. (2000) Euro-pean Central Bank, Monthly Bulletin, nr 11, Frankfurt am Main.
 • 9. Konkola T. (2010), The Payment System, European Central Bank.
 • 10. Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J. (2002), Zarys prawa, LexisNexis, Warszawa.
 • 11. Payments System in Denmark (2005), Danmark Nationalbank, Copenhagen.
 • 12. World Payments Report 2010 (2010) Capgemini, RBS i EFMA.
 • 13. World Payments Report 2011 (2011) Capgemini, RBS, EFMA.
 • 14. World Payments Report 2012 (2012) Capgemini, RBS, EFMA.
 • 15. Zielona Księga. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych. (2012) Komisja Europejska, KOM(2011) 941 wersja ostateczna. Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a21d1a3-317d-4ca2-9463-a3b93c3167b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.