PL EN


2014 | 10 | 229-243
Article title

Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich Podlasia

Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój obszarów wiejskich jest podstawą rozwoju gospodarczego regionów oraz zmian strukturalnychw rolnictwie i jego otoczeniu. Przedsiębiorczość stanowi dla rolnictwa solidną podstawę trwałegowzrostu gospodarczego oraz szansę przede wszystkim w zakresie poprawy warunków życia na obszarachwiejskich w sensie ekonomicznym i społecznym. Określa się powszechnie, że przedsiębiorczośćma kluczowe znaczenie dla wzrostu firm i konkurencyjności regionów. Podstawy przedsiębiorczesą warunkiem poprawy poziomu życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Działalność nawłasny rachunek przyczynia się do wykorzystania siły roboczej oraz powoduje rozwój wielofunkcyjnościtych obszarów. Efekty nieekonomiczne, jakie daje przedsiębiorczość, to zmiana świadomościludności wiejskiej. Zmniejsza się nieporadność i bezczynność ludzi, a wzrasta poczucie niezależnościi aktywnego dostosowywania się do zmiennych warunków rynku. Oddziałuje to na samych przedsiębiorców,jak również powoduje aktywizację społeczności wiejskiej. Przedsiębiorczość staje sięczynnikiem stabilizującym i poprawiającym sytuację materialną rolników i mieszkańców wsi wskutekuruchomienia nowych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze pozarolniczym i rolniczym.Istnieje potrzeba stymulowania i wspierania rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Celemniniejszego artykułu jest ukazanie przedsiębiorczości jako determinanty rozwoju oraz jej roli w podnoszeniupoziomu życia na obszarach wiejskich Podlasia.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
 • Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwo rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 39-41.
 • Ardanowski, K. (2005). Czy można zmienić wieś bez jej mieszkańców?. W: Polska wieś w Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Wieś jutra”, 10.
 • Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce 2008, Raport Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 21.
 • Diagnoza województwa podlaskiego na tle kraju (2011). Białystok: Wydawnictwo Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.
 • Dmochowska, H. (2011). Obszary wiejskie w Polsce, GUS, US Olsztyn, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa-Olsztyn: Zakład Wydawnictwo Statystycznych.
 • Dumain quel mode runal? Et pour qui? (2002). W: Economia et humanise, 70.
 • Europejska karta obszarów wiejskich 2001, Wieś i Państwo, 2-3, 213-234.
 • Golimowska, S. (2004). Dostęp do edukacji, Polityka Społeczna, 3, 4-5.
 • Heffner, K., Klemens, B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza na obszarach wiejskich, Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
 • Jabłoński-Urbaniak, I. (2010). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo MRiRW.
 • Kamiński, Z.J. (2008a). Współczesne planowanie wsi w Polsce, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Klesik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Malinowski, P. (2004). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego wpływ na gospodarstwa domowe. W: M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM SGGW, 33, 582-591.
 • Narodowy spis rolny 2010.
 • Obszary wiejskie w Polsce 2011, GUS Warszawa, Olsztyn.
 • Płotkowski, L. (2004). Leśnictwo w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W: Urządzenie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje E. Stępnia, Warszawa: Fundacja „Rozwój” SGGW Warszawa, 345-352.
 • Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137-143.
 • Rakowska, J. (2010). Udział sektora MŚP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 na obszarach wiejskich, Acta Oeconomia, 9, 32.
 • Sikora, J. (2011). Psychospołeczne warunki upowszechniania innowacji na wsi i w rolnictwie, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu, 126.
 • Sikorska-Wolak, I. (2008). Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. W: K. Krzyżanowska (red.), Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 14-15.
 • Spychalski, G. (2005). Mezoekonomiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR Warszawa, 53 Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 176-197.
 • Wilkin, J. (2008a). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 3, 18-28 Woś, A. (2001). Relacje: rolnictwo: gospodarka narodowa. W: Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasie wobec wyzwań przyszłości, Białystok: Wyd. WSE Białystok, 36-39.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a2cb06a-35e8-4892-b134-a8b366695b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.