PL EN


2017 | 3(24) | 35-52
Article title

Ekskluzja finansowa osób z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
Financial exclusion of people with disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest diagnoza problemu wykluczenia finansowego wśród osób z niepełnosprawnością, a w szczególności izolacja z sektora bankowego. Przedmiot opracowania to przedstawienie sytuacji osób z dysfunkcjami jako problemu dwuwątkowego. Po pierwsze, z punktu widzenia klienta z niepełnosprawnością oraz prowadzonych działań przez sektor bankowy, których celem jest wyrównywanie szans dostępu do usług bankowych. Po drugie, zwrócona zostanie uwaga na wykluczenie osób z niepełnosprawnością w prowadzonej polityce kadrowej banków. Podstawą wywodu badawczego były dostępne źródła literatury oraz wyniki badań własnych, przeprowadzonych na terenie aglomeracji poznańskiej, które pozwoliły wskazać nowy obszar badawczy. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu. JEL Classification: D18, G02, G21, J14
EN
The purpose of paper is to diagnose the problem of exclusion of persons with disabilities from the financial world and in particular from the banking sector. The subject of the study is to present people suffering from dysfunction as a two-pronged problem. First, from the point of view of the customer with disabilities and the activities carried out by the banking sector which aim at equal opportunities for access to banking services. Secondly, attention will be paid to the exclusion of persons with disabilities in the staff policy of the banks. Literary sources and the results of own research based on the Poznan agglomeration which allowed to indicate new research areas were available on the basis of the research evidence. The structure of the paper is subordinate to the research goal. JEL Classification: D18, G02, G21, J14
Year
Issue
Pages
35-52
Physical description
Dates
published
2017-12-05
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Pieniądza i Bankowości
References
 • Alińska A., Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] Monografie i Opracowania 558, Warszawa, Wydawnictwo SGH, 2008
 • Alińska A., Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa, [w:] Zeszyty Naukowe, Nr 37, red. Dylewski M., Filipiak B., Poznań, WSB, 2011
 • Idzik M., Ekskluzja finansowa – ujęcie empiryczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 306 Finanse publiczne, 2013
 • Janc A., Współczesny bank i jego otoczenie w dobie rewolucji informatycznej, [w:] Nowe technologie we współczesnym banku, red. Janc A., Kotliński G., Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
 • Kempson E., Whyley C., In or out? A literature and research review, „Consumer Research” 2010, Nr 3
 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, Opole, Uniwersytet Opolski, Studia i monografie, 2013, Nr 488
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań, Zyski S-ka, 2010
 • Szambelańczyk J., Ławrynowicz M., Innowacyjność w polskim sektorze bankowym – problemy i dylematy, Warszawa, „Zeszyty BRE Bank – CASE” 2005, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Nr 79
 • Warchlewska A., Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym, „Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (tekst po recenzjach, w druku)
 • Warchlewska A., rozprawa doktorska: Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, dostęp w Bibliotece UEP, Poznań, 2015
 • ZBP, Kodeks etyki bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), 2013
 • Bank BPS S.A., Porozumienie PFON i Banków z grupy BPS, http://www.bankbps.pl/o-banku/aktualnosci/porozumienie-pfon-i-bankow-spoldzielczych-z-grupybps-wspolpraca-na-rzecz-samodzielnosci-i-godnosci-osob-niepelnosprawnych-wwarunkach-gospodarki-rynkowej, [dostęp: 07.05.2017]
 • Bank Pocztowy S.A., Bank Pocztowy podpisał porozumienie o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON pod Patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 29.03.2017 r., https://media.pocztowy.pl/pr/349716/bank-pocztowy-podpisal-porozumienie-o-wspolpracy-zpelnomocnikiem-rzadu-ds-osob-niepelnosp rawnych-oraz-pfron-pod-patronatemministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej, [dostęp: 06.05.2017]
 • Fundacja Vis Maior, e-bank. Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, http://banki. fundacjavismaior.pl/mod4/index.html, [dostęp: 06.05.2017]
 • Kafarska L., Niepełnosprawni – szanse na rynku pracy, Sedlak&Sedlak, http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/Niepelnosprawni-na-rynku.pdf, [dostęp: 06.05.2017]
 • Samcik M., Na dywanik za to, że nie wcisnąłeś klientowi kitu? Tak banki „motywują” pracowników, 2013, http://samcik.blox.pl/2013/04/Na-dywanik-za-to-ze-nie-wcisnales-klientowi-kitu.html, [dostęp: 02.04.2017]
 • Koszowski M., Prawnik radzi: Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 2009, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/43447, [dostęp: 02.04.2017]
 • ZBP, Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_Praktyki_obsuga_osob_z_niepenosprawnociami.pdf, [dostęp: 07.05.2017]
 • Deloitte, Doświadczenie klienta w relacjach z bankami w Polsce, 2012, https://bs.net.pl/upload/File/Raporty/pl_doswiadczenia_klienta_w_relacjach_z_bankami_Deloitte_2012.pdf, [dostęp: 29.03.2017]
 • GUS, Kwartalne i roczne dane z BAEL, 1993–2016 IV kw. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej oraz w wieku produkcyjnym w latach 1993–2016; aktywność sprawnych IV kw. 2016
 • Koźliński T., Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach UE, 2010, https://ssl.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/download/wykluczenie_platnicze-_w_polsce_i_innych_krajach_ue.pdf, [dostęp: 01.05.2017]
 • Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, 2013
 • Narodowy Bank Polski, Bank dostępny. Dostosowanie polskich banków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, Warszawa, Wydawnictwo NBP i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 2003
 • Prnews.pl; Bankier.pl, Polska bankowość w liczbach 2016, http://www.bankier.pl/static/att/147000/ 7511698_bpl_raport_bankowosc_2016.pdf, [dostęp: 01.05.2017]
 • The World Bank, Financial Inclusion Data/Global Findex, http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/poland, [dostęp: 21.04.2017]
 • WatchDogPfron, Laureaci Top Employers Polska 2016 nie zatrudniają osób niepełnosprawnych,14.03.2016 r., http://www.watchdogpfron.pl/laureaci-top-employerspolska-2016-nie-zatrudniaja-osob-niepelnosprawnych/, [dostęp: 06.05.2017]
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r.,EUR-Lex L 257/214
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a30029e-7541-4757-8689-8dfff7001892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.