PL EN


2010 | 1(62) | 78-89
Article title

Mentor, coach, facylitator – trzy role doradcy zawodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Mentor, coach, facilitator – the three roles of a career counsellor
Languages of publication
PL
Abstracts
W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości nieustannym zmianom podlegają wykonywane zawody. Coraz częściej nie tylko rynek pracy, ale praktyka weryfikują przydatność profesji. One również wpływają na zmianę działań i wymuszają przeobrażenia filozofii wykonywania zawodu. W świetle powyższego spostrzeżenia autorka podejmuje wątek ról, jakie współcześnie rzeczywistość zawodowa stawia przed doradcą zawodu. Wprowadza czytelnika w świat coachingu, mentoringu i facylitatingu, obszarów działania osób profesjonalnie zajmujących się poradnictwem zawodowym. Autorka charakteryzuje te obszary, a następnie odnosi je do myślenia paradygmatycznego.
EN
In a dynamically changing reality professions are undergoing constant transformations. More often not only the work market, but also practice verifies the usefulness of a profession. They also influence changes in activities and force a change in the philosophy of performing a job. In light of the above-mentioned observation the author takes up the theme of roles brought towards the career counsellor by the contemporary world. She brings the reader into the world of coaching, mentoring, facilitation, areas of activity of people professionally involved with career counselling. The author characterises these fields and then relates them to pragmatic thinking.
Year
Issue
Pages
78-89
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski, e.debska@uw.edu.pl
References
 • Adamska M. (2004), Leksykon zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bokenko R.M. (2009), Genus of learning relationships: Mentoring and coaching as communicative interaction, Development and learning in organizations,vol.23 No.1.
 • Garvey B., Alfred G. (2000), Developing mentors, Career Development International, vol.5, number 4/5.
 • Gniazdowski P., Pieciul K. (2009), Coaching kariery [w:] Smółka P. (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo Hellion,Gliwice.
 • Hargrove R. (2006), Mistrzowski coaching, tłum. I. Podsiadło, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kargulowa A. (2005), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik mitów i tradycji kultury, Rytm, Warszawa.
 • Luecke R. (2004), Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, tłum. K. Dryńska, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Marciniak Ł. (2009), Pojęcie i odmiany coachingu [w:] Sidor-Rządkowska M. (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R. (2008), Mentoring w działaniu, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • O’Neill M.B. (2000), Coaching dla kadry menedżerskiej. Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu, tłum. A.Sawicka-Chrapkowicz, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Pareek U.,Vankateswara T. (1990), Effective coaching [w:] Developing Human Resources, Pfeifer W. (ed.), CA: Pfeiffer&Company, San Diego.
 • Parsloe E., Wray M. ( 2002), Trener i mentor, tłum. W. Biliński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków .
 • Peltier B. (2005), Psychologia coaching kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, tłum. G. Skoczylas, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Pyżalski J. (2008), Mentoring jako specyficzna relacja wspierająca rozwój [w:] Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Rapus-Pavel J. (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Sidor-Rządkowska M. (red.) (2009), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Sikorski Cz. (1999), Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Thorpe S., Clifford J.(2004), Podręcznik coaching. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Wołk Z. (2009), Poradnictwo w zakładzie pracy w kontekście przemian cywilizacyjno-kulturowych [w:] Kargulowa A. (red.nauk.), Poradoznawstwo-kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Ward P. (2005), Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a509d30-a7b4-4f69-bd71-738471d01ea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.