PL EN


2016 | 2 | 67-81
Article title

ZJAWISKO NEET, CZYLI O MŁODZIEŻY TRZY RAZY NIC

Authors
Content
Title variants
EN
THE NEET PHENOMENON, OR ABOUT THE THREE TIMES NOTHING YOUTH
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zjawisko NEET jest jednym z ważniejszych problemów społecznych, które wymagają interwencji w większości państw Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Odsetek młodych osób należących do tej grupy, którą określa się m.in. jako pokolenie trzy razy nic (niepracujące, nieuczące się i nieszkolące się), przestał być bowiem marginalny. Z tego względu ta kategoria młodzieży, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, wzbudza w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie. Stąd też w niniejszym opracowaniu przedstawiono definicję tego zjawiska, klasyfikację dotyczącą tej grupy młodzieży – charakterystykę osób ją reprezentujących, czynniki zwiększające szanse zakwalifikowania do tej generacji i przyczyniające się do występowania tego zjawiska, a także skutki – koszty ekonomiczne i społeczne generowane przez to pokolenie oraz konsekwencje indywidualne bycia NEET-sem.
EN
The NEET phenomenon is one of the major social problems that require intervention in most European Union countries, including Poland. The proportion of young people belonging to the group, which is characterized, among others, as the three times nothing generation (not working, not studying and not undertaking any training), has ceased to be in fact negligible. It is for this reason that this category of the youth, finding themselves in the most difficult situation on the labour market, has recently aroused growing interest. Therefore, a definition of the phenomenon, classification regarding this group of young people - the characterization of it representatives, factors that increase the chances to qualify as a member of this generation and contribute to the occurrence of this phenomenon, as well as the consequences - economic and social costs generated by this generation, and the individual consequences of being a NEET, have been presented in this study.
Contributors
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Eurofound, Exploring the Diversity of NEETs, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf [14.11.2016].
 • Eurofound, NEETs − Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012 http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf [14.11.2016].
 • Eurostat, 12 August: International Youth Day. Education, employment, both or neither? What are young people doing in the EU? Patterns substantially change by age and over time, 155/2016 - 11 August 2016 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-EN.pdf/c0393ef3-2ea1-455aab64-2271c41fd9d4 [14.11.2016].
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [14.11.2016].
 • Furlong A., The zone of precarity and discourses of vulnerability: NEET in the UK, „Journal of Social Sciences and Humanities” 2001, no. 381, http://ci.nii.ac.jp/els/110006483995.pdf?id=ART0008509809&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1471361248&cp= [14.11.2016].
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 • PAP, 19.11.2016, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,710948,pod-wzgledem-bezrobocia-przyszly-rok-bedzienie-gorszy-niz-2016-.html [21.11.2016].
 • Portal Funduszy Europejskich, Przeczytaj o Europejskim Funduszu Społecznym, 03.06.2015, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/europejski-fundusz-spoleczny/przeczytaj-oeuropejskim-funduszu-spolecznym/ [14.11.2016].
 • Rybicka K., Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 37, t. 2.
 • Saczyńska-Sokół S., Łojko M., Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. Situation of NEETs on the labor market, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie 2016, nr 108.
 • Sedlak & Sedlak nahttp://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.32/wpis.872 (18.11.2016).
 • Serafin-Juszczak B., Neet – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2014, nr 49.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Warszawa, 27 marca 2015, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf [14.11.2016].
 • Szcześniak M., Rondón G., Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 2011, nr 3 (18).
 • Tomaszewska-Lipiec R., Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia?, „Problemy Profesjologii” 2016, nr 2.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 598), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000598 [14.11.2016].
 • Witt D., Rośnie nam pokolenie „ani, ani”. Ani do pracy, ani do książek, 2 października 2016, http://magazyn.7dni.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html [16.11.2016].
 • Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2014, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Raport_finalny_z_badania_NEET_okl.pdf [14.11.2016].
 • Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015, http://gdm.praca.gov.pl/documents/1152786/1155303/Zaktualizowany%20Plan%20realizacji%20Gwarancji%20dla%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20w%20Polsce.pdf/aaf039be-b61d-493e-9deb-fc365cfa7dc5 [14.11.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a54d04e-7e19-4821-8292-f05f23dadc7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.