PL EN


2017 | 1 (366) | 143-155
Article title

Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Food-Related Lifestyles (FRL) and Complaint Behaviours of Polish Consumers
RU
Food-Related Lifestyles (FRL) и рекламационное поведение польских потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Konsumenci na polskim rynku są zróżnicowani pod wieloma względami. Jednym z narzędzi, które posłużyło do pogrupowania polskich konsumentów ze względu na zwyczaje żywieniowe jest Food-Related Lifestyles (FRL). Na podstawie przeprowadzonych badań polskich konsumentów podzielono na 6 segmentów. Celem rozważań jest poszerzenie charakterystyki segmentów konsumentów żywności o ich zachowania reklamacyjne. Dlatego celem przeprowadzonych badań było poznanie zachowań polskich konsumentów wobec reklamacji produktów spożywczych. Badania zostały przeprowadzone wśród 948 respondentów o zróżnicowanym profilu społeczno-demograficznym. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje związek zachowań w zakresie składania reklamacji z przynależnością do segmentów w FRL. W ramach przeprowadzonych badań pod kątem zachowań reklamacyjnych polskich konsumentów podzielono na trzy grupy. Badania potwierdziły również, że FRL jest skutecznym narzędziem analizy zwyczajów żywieniowych w zakresie szerszym niż pierwotnie opisany przez twórców metody. Narzędzie dobrze sprawdziło się także w badaniu zachowań konsumentów dotyczących reklamacji żywności. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Consumers in the Polish market are diversified in many ways. One of the tools, which has been used to group Polish consumers due to the eating habits, is FoodRelated Lifestyles (FRL). Based on the study, Polish consumers were divided into 6 segments. The aim of this article is to complement the characteristics of these segments with complaint behaviour of food consumers. Therefore the aim of the study was to investigate the behaviour of Polish consumers to foods complaint. The study was conducted among 948 respondents diversified due to their sociodemographic profile. The study showed that there is a relationship between submitting complaint and behaviours defined by FRL segments. Complaint behaviours of Polish consumers were divided into three groups. The study also confirmed that the FRL is an effective tool for an analysis of eating habits. The FRL tool has also proven its worth in the study of consumer behaviour regarding food complaints.
RU
Потребители на польском рынке дифференцированы с точки зрения многих аспектов. Одним из инструментов, который использовали для группировки польских потребителей по их питательным привычкам, является Food-Related Lifestyles (FRL), виды образа жизни, связанного с потреблением пищи. На основе проведенных обследований польских потребителей отнесли к 6 сегментам. Цель рассуждений – расширить характеристику сегментов потребителей продуктов питания путем включения их рекламационного поведения. Поэтому цель проведенных исследований заключалась в выявлении поведения польских потребителей по отношению к рекламациям продуктов питания. Обследования провели среди 948 респондентов с дифференцированным социально-демографическим профилем. Проведенные обследования по- казали, что существует связь поведения в отношении заявления рекламаций с принадлежностью к сегментам по FRL. В рамках проведенных обследований с точки зрения рекламацинного поведения польских потребителей отнесли к трем группам. Обследования подтвердили тоже, что FRL – эффективный ин- струмент анализа питательных навыков в более широком диапазоне, нежели первично описанный авторами метода. Этот инструмент оправдал себя также в изучении поведения потребителей, касающегося реламации продуктов пи- тания. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
143-155
Physical description
Contributors
author
References
 • Balon U. (2016), Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 255.
 • Balon U., Dziadkowiec J. (2015), Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności, (w:) Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością – osiągnięcia i wyzwania, UEK, Kraków.
 • Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2014), Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków – wybrane wnioski z badań FRL 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, DOI: 10.13140/RG.2.1.3512.5524.
 • Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2015), Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 2(99).
 • Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016a), Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL), (w:) Celej P., Kaczmarczyk M. (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Bielsko-Biała.
 • Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016b), Wykorzystanie koncepcji Food Realted Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Chen, Y., Narasimhan, C., Zhang Z.J. (2001), Consumer heterogeneity and competitive pricematching guarantees, “Marketing Science”, Vol. 20.
 • Dziadkowiec J. (2014), Food Related Lifestyles (FRL),„Problemy Jakości”, Vol. 6.
 • Frewer L. J., Risvik E., Schifferstein H. (2013), Food, People and Society: A European Perspective of Consumers’ Food Choices, Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Hofstede F., Steenkamp J.-B. E. M., Wedel M.(1999), International market segmentation based on consumer-product relations, “Journal of Marketing Research”, Vol. 36(1).
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Sholderer J., Brunso K., Bredahl L., Grunert K.G. (2004), Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe, “Appetite”, Vol. 42.
 • Wedel M., Kamakura W.A. (2002), Introduction to the special issue on market segmentation, “International Journal of Research in Marketing”, Vol. 19.
 • Wójcik P. (2010), Segmentacja psychograficzna polskich konsumentów 2010, Statsoft Polska, Warszawa, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Segmentacja_psychograficzna_polskich_konsumentow.pdf
 • Zettelmeyer F. (2000), Expanding to the Internet. Pricing and communications strategies when firms compete on multiple channels, “Journal of Marketing Research”, Vol. 37.
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Sajdakowska M. (2013), Segmentacja konsumentów z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, "Handel Wewnętrzny”, nr 4(345).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a54efa1-8a10-4052-a83a-0a63f6734cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.