PL EN


2018 | 3 (374) | 371-379
Article title

Analiza postrzegania żywności bioaktywnej wśród kobiet w ciąży z miasta Poznań

Content
Title variants
EN
The Analysis of Opinion of Pregnant Women from Poznan on Bioactive Food Components
RU
Анализ восприятия биоактивной пищи беременными женщинами из Познани
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem badań było określenie opinii kobiet będących w ciąży na temat żywności zawierającej składniki bioaktywne. Realizację przyjętego celu pracy uzyskano stosując metodę sondażu bezpośredniego, z wykorzystaniem kwestionariusza o strukturze zamkniętej. Badania przeprowadzono w roku 2014 i objęto nimi grupę 250 kobiet będących w ciąży i 270 kobiet niebędących w ciąży, w przedziale wiekowym między 20. a 43. rokiem życia. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że znaczna część kobiet będących w ciąży nie uważała żywności bioaktywnej za bezpieczną. Ponad 90% badanych kobiet będących w ciąży deklarowało chęć zakupu żywności zawierającej składniki bioaktywne po poszerzeniu swoich informacji na temat składników bioaktywnych, jak i żywności je zawierającej. 100% ankietowanych kobiet uważało, że żywność zawierająca składniki bioaktywne powinna być dokładnie przebadana przed wprowadzeniem na rynek oraz zawierać na etykiecie czytelne informacje o obecności tych składników.
EN
The aim of the research was to study the opinion of pregnant women on bioactive food components and market behaviour towards them. The survey method with the application of a questionnaire was used. The surveys were conducted in 2014 on a group of 250 pregnant women and 270 not being pregnant women, aged 20-43. The results showed that a significant part of pregnant women did not consider bioactive food as safe. More than 90% of pregnant women declared their willingness to buy food containing bioactive components having expanded their information on bioactive components and food containing them. 100% of the women surveyed argued that food containing bioactive components should be subjected to reliable tests prior to entering the market and should be labelled with proper information.
RU
Цель изучения заключалась в определении мнения беременных женщин о пище, содержащей биоактивные компоненты. Поставленной цели работы достигли, используя метод прямого опроса, применяя вопросник с закрытой структурой. Обследования провели в 2014 г. в группе 250 беременных и 270 небеременных женщин в возрастном диапазне между 20. и 43. годом жизни. На основе полученных результатов определили, что значительное число беременных женщин не считали биоактивную пищу безопасной. Свыше 90% обследованных беременных женщин заявляли о своем желании купить продукты питания, содержащие биоактивные компоненты, после того, как повы- сится их информированность о биоактивных компонентах, а также о содержащей их пище. 100% опрошенных женщин считали, что продукты питания с биоактивными компонентами должны быть тщательно исследованы перед вводом их на рынок, а также они должны содержать на этикетке четко указанную информацию о наличии этих компонентов.
Year
Issue
Pages
371-379
Physical description
Contributors
References
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M. (2015), Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Cygan P, Waszkiewicz-Robak B., Świderski F. (2003), Żywność funkcjonalna przyszłość, perspektywy, trendy, „Przemysł Spożywczy”, nr 3.
 • Dotterud C.K., Storro O., Johnsen R., Oien T. (2010), Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial, “British Journal of Dermatology”, No. 163.
 • Górecka D., Szczepaniak B., Szymandera-Buszka K., Flaczyk E. (2007), Popularity of processed foodstuffs for infants and small children among parents, “Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria”, No. 6.
 • Górnicka M., Gronowskiej-Senger A., (2005), Zmiany w spożyciu podstawowych grup produktów spożywczych w latach 1980-2000 w polskich gospodarstwach domowych, (w:) Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 • Grajeta H. (2004), Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, No. 13.
 • Hasik J., Gawęcki J. (2003), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hoffmann M., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., (2010), Functional food of animal origin. Meat and meat products, “Nauka. Przyroda. Technologie”, nr 4(5).
 • Jędrusek-Golińska A., Górecka D., Szymandera-Buszka K. (2016), Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych, „Przemysł Spożywczy”, nr 70.
 • Karowicz-Bilińska A., Nowak-Markwitz E., Opala T., Oszukowski P., Poręba R., Spaczyński M. (2014), Rekomendacje PTG w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących, „Ginekologia Polska”, nr 85.
 • Kowalczewski P., Lewandowicz G., Makowska A., Knoll I., Błaszczak W., Białas W., Kubiak P. (2015), Pasta Fortified with Potato Juice: Structure, Quality, and Consumer Acceptance, “Journal of Food Science”, No. 80, DOI:10.1111/1750-3841.12906.
 • Kozirok W., Baumgart A., Babicz–Zielińska E., (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 45.
 • Radziejewska-Kubzdela E., Biegańska-Marecik R. (2015), A comparison of the composition and antioxidant capacity of novel beverages with an addition of red cabbage in the frozen, purée and freeze-dried forms, “Food Science and Technology”, No. 62.
 • Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Jędrusek-Golińska A., Hęś M. (2011), Nastawienie osób z nieswoistym zapaleniem jelit do żywności zawierającej składniki bioaktywne, „Przegląd Gastroenterologiczny”, nr 6.
 • Szymandera-Buszka K., Jędrusek-Golińska A., Waszkowiak K., Goliński M. (2014), Postawy studentów Politechniki Poznańskiej wobec żywności zawierającej składniki bioaktywne, „Marketing i Rynek”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a5ad305-c0ee-4047-ac7c-7bc8fec3444f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.