PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 133-152
Article title

Wpływ teologii liturgii Jeana Corbona na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego

Title variants
EN
The Effect of Jean Corbon’s Theology of Liturgy on the Liturgical Section of the Catechism of the Catholic Church
Languages of publication
PL
Abstracts
Jean Corbon (†2001), the French theologian living in Lebanon, in his book Liturgie de source (1983) presented an extraordinarily original Trinitarian conception of the liturgy. This conception surprisingly well coincides with some paragraphs of the liturgical section (Nr 1066-1209) of the Catechism of the Catholic Church of 1992. Corbon was appointed as a member of the editorial team of the Catechism in order to write its fourth part concerning the Christian prayer. However, in the course of work on the catechism he was also entrusted with the task of looking through and correcting the fundamental exposition of the liturgy. Instead, he wrote this fragment of the catechism from the beginning and gave it a biblical-patristic form that was characteristic of his thought. The liturgy is defined there as a work of the Holy Trinity, where an extraordinary role is played by the Holy Spirit, whose work is called “four synergies”: preparatory, anamnetic, epicletic and the synergy of communion (such terms were suggested by Cassian Folsom). And the sacraments, according to Corbon and the catechism, are powers that come forth from the ever-living Body of Christ. These are only some examples of the coincidence of Jean Corbon’s conception of the liturgy and of the catechismal thought. Comparative analysis of these texts allows demonstrating Corbon’s effect on the liturgical section of the Catechism of the Catholic Church.
Jean Corbon († 2001), francuski teolog mieszkający w Libanie, w książce Liturgie de source (1983) przedstawił niezwykle oryginalną trynitarną koncepcję liturgii. Koncepcja ta jest zadziwiająco zbieżna z niektórymi punktami sekcji liturgicznej (nr 1066-1209) Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Corbon został powołany do zespołu redagującego Katechizm w celu napisania czwartej jego części dotyczącej modlitwy chrześcijańskiej. Jednakże w trakcie prac nad katechizmem powierzono mu również przejrzenie i poprawienie fundamentalnego wykładu o liturgii. Napisał on wtedy ten fragment Katechizmu od nowa i nadał mu charakterystyczną dla siebie biblijno-patrystyczną formę. Liturgia jest tam ujęta jako dzieło Trójcy Świętej, gdzie niezwykłą rolę odgrywa Duch Święty, którego działanie jest nazwane czterema synergiami: przygotowawczą, anamnetyczną, epikletyczną, komunijną (takie sformułowania zaproponował C. Folsom). Sakramenty zaś w ujęciu Corbona i Katechizmu są mocami wychodzącymi z zawsze żywego Ciała Chrystusa. To tylko nieliczne przykłady zbieżności koncepcji liturgii Jeana Corbona z myślą katechizmową. Analiza porównawcza tych tekstów pozwala na ewidentne wykazanie wpływu Corbona na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego.
References
 • Arocena Solano F.M.: El P. Jean Corbon y el Catecismo de la Iglesia Católica. „Phase” 245:2001 s. 415-424.
 • Arocena Solano F.M.: La pneumatología litúrgica del enterismo y de J. Corbon. „Liturgia y espiritualidad” 271 (2006), s. 27-54.
 • Arocena Solano F.M.: Liturgie de source, de Jean Corbon: una clave hermenéutica para el Catechismo de la Iglesia Católica. „Scripta Theologica” 35:2003 nr 2 s. 527-546.
 • Arocena Solano F.M.: Presentación. W: J. Corbon. Liturgia y oracion. Tł. C. Praud [i in.] Madrid: Ediciones Cristiandad 2004 s. 11-37.
 • Arocena Solano F.M.: Prólogo. W: J. Corbon. Liturgia y oracion. Tł. C. Praud [i in.] Madrid: Ediciones Cristiandad 2004 s. 5-19.
 • Corbon J.: Liturgia – źródło wody życia. Tł. A. Foltańska. Poznań: W drodze 2005.
 • Corbon J.: Cela s’appelle l’aurore... Homélies liturgiques. Burtin: Editions des Béatitudes 2004.
 • Corbon J.: Les lieux de communion. Liturgie et œcuménisme. Paris: Éd. du Cerf 2009.
 • Corbon J.: Liturgia y oracion. Tł. C. Praud [i in.]. Madrid: 2004.
 • Corbon J.: Modlić się w Trójcy Świętej. „Communio” 20:2000 nr 2 (116) s. 131-150.
 • Czerwik S.: Liturgia w Katechizmie Kościoła Katolickiego. „Ateneum Kapłańskie” 87:1995 z. 1 s. 57-80.
 • Folsom C.: The Holy Spirit the Church in the Liturgy: CCC 1091-1109 and the influence of Fr. Jean Corbon. W: Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit. A proposito di tematiche liturgico-pneumatologische. Studi in onore di Achille M. Triacca. Red. E. Carr. (Studia Anselmiana 139). Roma: Centro Studi S. Anselmo 2005 s. 231-241.
 • Kwiecień T.: Jean Corbon. Żywe wody liturgii. W: Leksykon wielkich teologów XX/ XXI wieku. Red. J. Majewski, J. Markowski. T. 3. Warszawa: Wyd. WIĘŹ 2006 s. 62-70.
 • Kwiecień T.: Wprowadzenie. W: J. Corbon. Liturgia – źródło wody życia. Tł. A. Foltańska. Poznań: W drodze 2005 s. 5-9.
 • Mühlen H.: Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes als Ermöglichung jeglichen liturgischen Tuns. Zum dogmatischen Verständnis der Aussagen der «Constitutio de Sacra Liturgia» über die Präsenz Christi. „Liturgie in der Gemeinde” 2:1965 s. 40-61.
 • Rahner K.: Uwagi na temat dogmatycznego traktatu De Trinitate. W: Tenże. Pisma wybrane. T. 1. Tł. G. Bubel. Kraków: Wyd. WAM 2005 s. 185-215.
 • Ratzinger J.: Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Retrospekcja i perspektywy. W: Tenże. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Tł. W. Szymona. (Opera Omnia 11). Lublin: Wyd. KUL 2012 s. 634-648.
 • Ratzinger J.: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. A. Sujka. Warszawa: Verbinum 1994 s. 9-22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a64a8ee-e23c-448a-9a6a-4d8e07a23124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.