PL EN


2016 | 41 | 24-40
Article title

WPROWADZENIE USŁUG ZAUFANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM UE eIDAS W ASPEKCIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ (CZĘŚĆ I)

Content
Title variants
EN
INTRODUCTION OF TRUST SERVICES PURSUANT TO EU eIDAS REGULATION WITH REGARD TO INFORMATION SYSTEMS IN HEALTHCARE ( PART I)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono ideę otwartych i zamkniętych usług zaufania oraz ich rodzaje. Przedstawiono koncepcję krajowej infrastruktury zaufania oraz narodowego centrum certyfikacji usług zaufania. Rozporządzenie eIDAS, między innymi, wprowadza zmiany w istniejących usługach jak np. podpis elektroniczny, jak również wprowadza nowe usługi jak pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie witryn internetowych oraz konserwacja elektronicznych podpisów, pieczęci i certyfikatów.
EN
The article discusses the concept of open and closed trust services and their types. It presents the idea of the national trust infrastructure and the national center for trust services certification. The eIDAS regulation , among other things, introduces changes in the existing services (e.g. in. the electronic signature) and such new services as electronic seal, authentication of websites and the preservation of electronic signatures, seals and certificates.
Year
Issue
41
Pages
24-40
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Marucha-Jaworska M., Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym. Wydawnictwo Lex, Warszawa 2015
 • Mielnicki T. Wołowski F., Grajek M., Popis P. Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013
 • Pejaś J., Szulga M.,Wagemann M., Stoliarowa-Myć A., Wiktorczyk P., Wdrożenie rozporządzenia elDAS w Polsce – raport, http://www.internet.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza-Glówna-w.-4-2.pdf
 • Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 03.06.2016 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556
 • Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 03.06.2016 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556, art. 4
 • Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (projekt 3.06.2016)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 • Stanowisko Poczty Polskiej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216770.pdf
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
 • Wróbel A., [w]: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III pod red. D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012
 • Źródło internetowe: http://notariat.pl/wiadomosci-notariat/374-uwierzytelnianie-w-eidas-to-nie-jest-skladanie-podpisu-elektronicznego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2300-62-85
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a6e76a7-e5c7-47d3-9047-cbe0a3f1b93b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.