PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 196-205
Article title

Turystyka w obliczu terroryzmu

Content
Title variants
EN
Tourism in the Face of Terrorism
RU
Туризм перед лицом терроризма
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie XXI wieku, jakim jest terroryzm w odniesieniu do istotnej gałęzi gospodarki − turystyki. W pracy posłużono się metodą przeglądu literatury oraz danymi wtórnymi. W artykule z jednej strony pokazano, jaki wpływ na różne segmenty rynku turystycznego mają ataki terrorystyczne, a z drugiej zaś ukazano próbę ich udaremnienia w kontekście obowiązujących regulacji prawnych i działań praktycznych. Wszelkie akty przemocy, terroryzmu, do których dochodzi w różnych miejscach na świecie, a zwłaszcza w destynacjach turystycznych mają swoje konsekwencje dla wszystkich stron transakcji, zarówno dla klienta, jak i dla organizatora (czasami również agenta turystycznego i pośrednika), ale przede wszystkim dla wytwórców konkretnych usług – hotelarzy, restauratorów, muzeów i organizatorów wszelkich innych atrakcji związanych pośrednio lub bezpośrednio z turystami. Nie da się zapobiec wszystkim zamachom, ale wiele z nich udało się udaremnić. Dlatego też, mimo wielu restrykcyjnych przepisów, dotykających także turystów, należy je bezwzględnie stosować tak, aby zminimalizować ewentualne akty terrorystyczne.
EN
This article is of the theoretical nature. Its aim is to draw attention to the threat of the 21st century, which is terrorism, in relation to tourism as an important branch of the economy. The paper made use of the method of literature review and secondary data. On the one hand, the article shows the impact of terrorist attacks on various segments of the tourism market, and, on the other hand, it shows an attempt to foil the attacks in the context of the existing legal regulations and practical measures. All the acts of violence, terrorism, which occur in different places in the world and especially in tourism destinations, have consequences for all parties to the transaction, both for the client and for the organiser (sometimes also for the travel agent and the intermediary), but primarily for the providers of specific services: hoteliers, restaurateurs, museums, and organisers of any other attractions directly or indirectly associated with tourists. It is impossible to prevent all attacks, but plenty of them have been successfully foiled. Therefore, in spite of many restrictive rules that also affect tourists, they must be strictly applied to minimise possible terrorist acts.
RU
Статья имеет теоретический характер. Ее цель – обратить внимание на угрозу XXI века, какой является терроризм, по отношению к существенной области экономики − туризму. В работе использовали метод обзора литературы и вторичные данные. В статье, с одной стороны, показали, какое влияние на разные сегменты туристского рынка оказывают террористические атаки, с другой же – указали попытку предупреждения их в контексте действующих законоположений и практических действий. Любые акты насилия, террориз- ма, которые случаются в разных местах в мире, в особенности же в туристских местностях, имеют свои последствия для всех сторон сделки – как для клиента, так и для организатора (иногда также для турагента и посредника), но, прежде всего, для испольнителей конкретных услуг: гостиничников, ре- стораторов, музеев и организаторов любых других атракционов, связанных непосредственно или косвенно с туристами. Нет возможности предупредить все теракты, но многих из них удалось избежать. И потому, несмотря на многие рестриктивные законоположения, затрагивающие также туристов, их следует неукоснительно применять, чтобы минимизировать возможные теракты.
Year
Pages
196-205
Physical description
Contributors
author
References
 • Arana J.E., Leon C.J. (2008), The Impact of Terrorism on Tourism Demand, “Annals of Tourism Research”, Vol. 35, No. 2, https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Arana/publication/223306156_The_impact_of_terrorism_on_tourism_demand/links/561e446b08aec7945a254830.pdf [dostęp: 02.10.2016].
 • Bernacka R.E., Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K. (2015), Terroryzm a turystyka w opinii uczestników uchu turystycznego oraz wybrane cechy osobowości, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”, nr 2(12).
 • Kaczmarska A. (2014), Wybrane czynniki rozwoju turystyki, „Studia Ekonomiczne”, nr 176, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/18_A.Kaczmarska_Wybrane_czynniki_rozwoju....pdf [dostęp: 09.10.2016].
 • Kontrola bezpieczeństwa (2016), http://ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera-i-ulatwenia/poradnik-dla-pasazerow/976-kontrola-bezpieczestwa [dostęp: 04.10.2016].
 • Latosińska J. (2016), Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 2(34), http://www.wzieu.pl/zn/ept/34/ept34.pdf [dostęp: 03.10.2016].
 • Lista przedmiotów zabronionych i dozwolonych (2016), http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/999-lista-przedmiotowzabronionych-i-dozwolonych [dostęp: 04.10.2016].
 • Panasiuk A. (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • Szafranowicz-Małozięć R. (2015), Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Wydawnictwo Kadry Turystyki, Warszawa.
 • Szpara K. Gwóźdź M. (2012), Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 698, „Ekonomiczne Problemy Usług. Popyt turystyczny. Uwarunkowania”.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884).
 • Walka z terroryzmem (2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ [dostęp: 04.10.2016].
 • Warunki ubezpieczenia podróży dla Klientów Biura Podróży Itaka Nr 10.11.010 (2016), http://www.itaka.pl/cms/att/warunki-ubezpieczenia/ITAKA_1011010.pdf [dostęp: 04.10.2016].
 • Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 i plany na rok 2016 (2016), Komunikat z badań nr 21/2016: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_021_16.PDF [dostęp: 03.10.2016].
 • Wyrzykowski J., Marak J. (2010), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zasady przewozu płynów w bagażu podręcznym (2016), http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/119-poradnik-dla-pasazerow/1050-pyny-1852010 [dostęp: 04.10.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zamachy_terrorystyczne_wed%C5%82ug_lat [dostęp: 02.10.2016].
 • http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/ [dostęp: 02.10.2016].
 • http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych; jsessionid=A4EB8795D00BAD072717ABD2FD1B7859.cmsap2p [dostęp: 09.10.2016].
 • https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/jak-ubezpieczyc-sie-od-ryzyka-dzialan-wojennychzamieszek-i-aktow-terroru [dostęp: 09.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a6faf82-f946-4978-bc95-05018f1424cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.