Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 24 no. 4 | 10-17

Article title

Corporate governance mechanisms in theory and practice of housing cooperatives

Content

Title variants

PL
Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w teorii i praktyce spółdzielni mieszkaniowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The research goal is to present the results of research on corporate governance mechanisms used by supervisory boards when assessing the management of the activities of Polish housing cooperatives. To achieve this goal, the essence of corporate governance and its mechanisms in relation to housing cooperatives were analyzed, followed by empirical research whose respondents were members of supervisory board. The research object is a housing cooperative operating in Poland. Achievement of the objectives of the article was possible due to an in-depth study of domestic and foreign literature related to the topic of the work, as well as the application of the survey method.
PL
Celem badawczym jest przedstawienie wyników badań nad mechanizmami nadzoru korporacyjnego stosowanymi przez rady nadzorcze przy ocenie zarządzania działalnością polskich spółdzielni mieszkaniowych. Dla realizacji tego celu analizie poddana została istota nadzoru korporacyjnego, jego mechanizmów w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych, a następnie zostały przeprowadzone badania empiryczne, których respondentami byli członkowie rady nadzorczej. Obiektem badań jest spółdzielnia mieszkaniowa działająca w Polsce. Osiągnięcie założeń celu artykułu możliwe było dzięki przeprowadzeniu pogłębionych studiów literatury krajowej i zagranicznej związanej z tematyką prac, a także metodzie ankietowej.

Year

Pages

10-17

Physical description

References

 • Blaszke M., Śpiewak-Szyjka M. (2015), Satysfakcja członków spółdzielni i innych osób korzystających z zasobów mieszkaniowych spółdzielni, [in:] Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju, Skotarczak T. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowski T. (2013), Zarząd w strukturze organów spółdzielni, Rocznik Samorządowy, t. 2.
 • Dembiński A. (2003), Zamknięty model nadzoru korporacyjnego – czy jesteśmy na niego skazani?, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
 • Dobija D., Koładkiewicz I. (2010), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dworniak J., Pietrzak M. (2014), Spółdzielczość mleczarska – specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCI/2.
 • Eisenhardt K.M. (1989), Agency theory: an assessment and review, The Academy of Management Review, vol. 14, no. 1, pp. 57-74.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 63-72.
 • Gad J. (2011), Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gad J. (2012), Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 51, pp. 777-788.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 4, October, 308.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jeżak J. (2013), Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 141.
 • Konieczna I. (2015), Model biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej. Różnice, odrębność czynników sukcesu, Difin SA, Warszawa.
 • Kyaitha R.S., Nzioki P.M., Corporate governance practices andfinancial performance of housing cooperatives in Kenya, European Journal of Economic and Financial Research, September 2017, source: https://www.oapub.org/soc/index.php/EJEFR/article/view/185/545 (data accessed: 19th February 2020).
 • Masny M. (2002), Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, Przegląd Prawa Handlowego, no. 9(120).
 • Ministerstwo Skarbu Państwa (2004), Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego. Pobrane z: https://sjp.pl/korporacja.
 • Słownik poprawnej polszczyzny. Pobrane z: https://dobryslownik.pl/slowo/korporacja/22882/.
 • Szczypiór M. (2016), Rachunkowość i podatki spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd orzecznictwa sądowego wraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów, stan prawny na 1 kwietnia 2016 r., Presshouse, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Walczak W. (2011A), Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych, Przegląd Corporate Governance, nr 3, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa.
 • Walczak W. (2011B), Współpraca rady nadzorczej i zarządu w spółdzielni mieszkaniowej – studium przypadku, Przegląd Corporate Governance, no. 3.
 • Walczak W. (2012), Odwołanie członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej – formalne procedury a praktyka, Przegląd Corporate Governance, nr 3.
 • Walczak W. (2013A), Failures of corporate governance in housing cooperatives – case study, Management and Business Administration. Central Europe, vol. 22, no. 3(122), Warszawa.
 • Walczak W. (2013B), Złożoność relacji pomiędzy organami spółdzielni – teoria i praktyka, Przegląd Corporate Governance, nr 3.
 • Walczak W. (2014), Wpływ ustawowych regulacji na standardy nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych, Organizacja i Zarządzanie, nr 2(26), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Zalega K. (2003), Systemy Corporate Governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6a71d8bb-ec46-4043-a090-fdda67aa3519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.