PL EN


2017 | 3(25) | 103-116
Article title

Innovation in social-economic development in Poland. Research institutes as entities and contractors of innovative activities in Poland

Content
Title variants
PL
Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The goal of this article is to present the development of innovativeness in Poland in the period of its membership in the European Union. The author will address the place and role of research-development activity in the formation of innovations. The article will consist of a short theoretical part and the presentation of chosen theories of innovations functioning in the economy. The main part of the article will be an attempt to look at research institutes in the context of their usefulness in the process of raising the innovativeness of the country, taking into consideration the changes proposed by government administration.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju innowacyjności w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorka odniosła się do miejsca i roli działalności badawczo – rozwojowej w kształtowaniu innowacji. Artykuł składa się z krótkiej części teoretycznej i prezentacji wybranych teorii innowacji funkcjonujących w gospodarce. Zasadniczą część artykułu stanowił próba spojrzenie na instytuty badawcze w kontekście ich przydatności w podnoszeniu innowacyjności kraju z uwzględnieniem zmian proponowanych przez administrację rządową.
Publisher
Year
Issue
Pages
103-116
Physical description
Dates
online
2017-09
Contributors
References
  • 1. Barcikowska, R. (2015). Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Niepublikowana praca doktorska. Warszawa: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • 2. Daszkiewicz M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.
  • 3. Koźmiński A.K. (2001). Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.
  • 4. Łobejko, S. (2008). Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo — rozwojowych w Polsce, Warszawa.
  • 5. Mamica Ł. (2007). Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej. Kraków.
  • 6. Wiśniowski W. (201). Rozważania o misji polskich instytutów badawczych. Prace Instytutu Lotnictwa, 1 nr 214, s. 28–32.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a727164-89fa-440a-a375-d62fa97ef6b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.