PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 357-369
Article title

Czynniki wpływające na rozwój lokalnej produkcji i dystrybucji żywności w opinii konsumentów

Content
Title variants
EN
Factors Determining Production and Distribution of Local Food in the Opinion of Consumers
RU
Факторы, влияющие на развитие местного производства и распределения продуктов питания по мнению потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Produkcja i dystrybucja żywności określanej jako „lokalna” przyczynia się do rozwoju terenów wiejskich i odpowiada na potrzeby konsumentów związane ze wspieraniem lokalnej gospodarki. Dotychczas nie opracowano jednolitej definicji pojęcia „żywność lokalna” oraz kryteriów decydujących o uznaniu żywności za pochodzącą z tzw. krótkich łańcuchów dostaw. Stąd też podstawowym celem zrealizowanych badań było określenie sposobu definiowania przez konsumentów terminu „żywność lokalna” oraz czynników wpływających na decyzje nabywcze związane z tą kategorią żywności. Jak wskazują badania własne zrealizowane wśród polskich konsumentów, w konceptualizacji żywności lokalnej najczęściej odwołują się oni do takich atrybutów związanych z produktem, jak jakość interpretowana w odwołaniu do świeżości oraz naturalności, ale przede wszystkim utożsamiają ten rodzaj żywności ze wspieraniem lokalnej gospodarki, co znajduje również odzwierciedlenie w motywach wyboru tej kategorii żywności. Wskazuje to na zasadność dalszego rozwoju i promocji tego rodzaju koncepcji dystrybucji żywności w Polsce, ze względu na możliwość wspierania rozwoju regionalnego z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.
EN
Production and distribution of food referred to as “local” contributes to the development of rural areas and responds to the needs of consumers in terms of desire to support the local economies. There is no common definition of the term “local food” and there are no criteria for recognition of food as originating from short supply chains. Therefore, the main aim of the research was to determine how consumers define the term “local food” and to identify the factors influencing their purchasing decisions with respect to these food products. The results of own research among Polish consumers show that in the conceptualisation of local food they most often refer to such attributes as quality interpreted in terms of freshness and naturalness, but, first of all, they associate this type of food with the support of the local economy; that is also reflected in the motives to buy local food. This indicates the legitimacy of a further development and promotion of such concepts of food distribution in Poland, since it may support the regional development in the way respecting the principles of sustainable development in environmental, social and economic dimensions.
RU
Производство и распределение продуктов питания, определяемых термином «местные», способствует развитию сельской местности и отвечает на потребности потребителей, связанные с оказанием поддержки местной экономике. До сих пор не разработали единого определения понятия «местные продукты питания» ни критериев, решающих вопрос о признании продуктов питания, поступающих из так называемых коротких цепочек поставок. И потому основной целью осуществленных исследований было определение способа выражения потребителями термина «местные продукты питания» и факторов, влияющих на покупательские решения, связанные с этой категорией пищи. Как показывают собственные обследования, проведенные среди польских потребителей, в концептуализации местных продуктов питания они чаще всего ссылаются на такие атрибуты, связанные с продуктом, как качество, понимаемое как обращение к свежести и естественности, но прежде всего они отождествляют этот вид продуктов питания с оказанием поддержки местной экономике, что тоже отражается в мотивах выбора этой категории пищевых продуктов. Это указывает целесообразность дальнейшего развития и продвижения такого рода концепции распределения продуктов питания в Польше, имея в виду возможность оказания поддержки регионального развития с сохранением принципов устойчивого развития с точки зрения среды и с социально-экономической точки зрения.
Year
Pages
357-369
Physical description
Contributors
author
References
 • Adams D.C., Adams A.E. (2011), De-placing local at the farmers’ market: Consumer conceptions of local foods, “Journal of Rural Social Sciences”, No. 26(2).
 • Arsil P., Li E., Bruwer J., Lyons G. (2014), ‘Exploring consumer motivations towards buying local fresh food products’, “British Food Journal”, Vol. 116, No.10.
 • Brown C. (2003), Consumers’ preferences for locally produced food: A study in southeast Missouri, “American Journal of Alternative Agriculture”, Vol. 18, No. 4.
 • Gottschalk N.B. (2012), Barriers and limitations to expanded participation in local food systems,
 • Cottonwood, Arizona, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Arts in Sustainable Communities. Northern Arizona University.
 • Feldmann C., Hamm U. (2015), Consumers’ perceptions and preferences for local food: A review, “Food Quality and Preference”, No. 40.
 • Gracia A., de Magistris T., Nayga R.M. (2012), Importance of social influence in consumers’ willingness to pay for local food: Are there gender differences?, “Agribusiness”, Vol. 28, Iss. 3.
 • Grebitus C., Lusk J. L., Nayga R. M. (2013), Effect of distance of transportation on willingness to pay for food, “Ecological Economics”, No. 88.
 • Khan F., Prior C. (2010), Evaluating the Urban Consumer with Regard to Sourcing Local Food: a Heart of England Study, “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 34, Iss. 2.
 • Komisja Europejska (2013), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie systemu etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, COM z 2013 r., nr 866.
 • Memery J., Angell R., Megicks P., Lindgreen A. (2015), Unpicking motives to purchase locallyproduced food: Analysis of direct and moderation effects’, “European Journal of Marketing”, No. 49(7/8).
 • Mirosa M., Lawson R. (2012), Revealing the lifestyles of local food consumers, “British Food Journal”, Vol. 114, Iss. 6.
 • Naspetti S., Bodini A. (2008), Consumer perception of local and organic products: Substitution or complementary goods?, “The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences”, No. 3(2).
 • Pearson D., Henryks J., Trott A., Jones P., Parker G., Dumaresq D. et al. (2011), Local food: Understanding consumer motivations in innovative retail formats, “British Food Journal”, Vol. 113, No. 7.
 • Rogala A. (2014), Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. z 2016 r. poz. 451).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 2159).
 • Selfa T., Qazi J. (2005), Place, taste, or face-to-face? Understanding producer – consumer networks in ‘‘Local’’ food systems in Washington State, “Agriculture and Human Values”, No. 22(4).
 • Seyfang G. (2007), Growing sustainable consumption communities: The case of local organic food networks, “International Journal of Sociology and Social Policy”, Vol. 27, Iss. 3/4.
 • Sirieix L., Kledal P. R., Sulitang T. (2011), Organic food consumers’ trade-offs between local or imported, conventional or organic products: A qualitative study in Shanghai, “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 35, Iss. 6.
 • Tregear A., Ness M. (2005), Discriminant analysis of consumer interest in buying locally produced foods, “Journal of Marketing Management”, No. 21.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149).
 • Zepeda L., Leviten-Reid C. (2004), Consumers’ views on local food, “Journal of Food Distribution Research”, No. 35(3).
 • Zepeda L., Li J. (2006), Who Buys Local Food?, “Journal of Food Distribution Research”, No. 37(3).
 • Zepeda L., Deal D. (2009), Organic and local food consumer behaviour: Alphabet Theory, “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 3, Iss. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a761aaa-b857-4633-8646-56b7ccbdc8e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.