PL EN


2015 | 12 (791) | 77-92
Article title

Rola innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego

Authors
Title variants
EN
The Role of Innovation in Creating Competiveness of Family Business
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wskazuje na innowacyjność jako kluczowy czynnik osiągania korzystnej zmiany pozycji strategicznej firmy rodzinnej w warunkach ostrej konkurencji. Stanowi próbę określenia uwarunkowań decyzji zarządczych w tym zakresie oraz czynników, od którego zależy implementacja strategii proinnowacyjnej. Opiera się na wynikach kierowanego przez autora projektu badawczego, na dokumentacji zgromadzonej przez GUS i Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na wynikach analizy literatury podejmującej ten temat. Badania własne, stanowiące analizę i diagnozę procesu wprowadzania zmian o charakterze nowości w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych realizowane były - wspólnie z dr B. Żelazko z Instytutu Przedsiębiorstwa SGH - na przykładzie przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim.
EN
This article points to innovation as a key factor in achieving positive change in the strategic position of the family business in a highly competitive environment. It attempts to identify determinants of managerial decisions in this regard and the factors on which depends the implementation of pro-innovation strategy. It is based on the results of the research project conducted by the authors of this paper and on documentation gathered by the Central Statistical Office of Poland and the Polish Agency for Enterprise Development, also on the results of analysis of the literature. Our findings, that include analysis and diagnosis of the process of introducing innovations in small and medium-sized family businesses were implemented - together with PhD. B. Żelazko from the Enterprises Institute of the Warsaw School of Economics - on family businesses in the Silesia region.
Contributors
author
  • dr hab. Jan Klimek, prof. SGH, Instytut Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a8320ac-b5fb-4431-90b4-ce6e2c56fe6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.