PL EN


2015 | 4(62) | 64-79
Article title

Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?

Content
Title variants
EN
Uncontested elections, missing candidates: Why do certain electoral committees refuse to nominate candidates for mayors?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu ograniczonej podaży kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Od 2002 r. większość komitetów wyborczych tworzonych w gminach brała udział jedynie w wyborach do rad gmin, nie wystawiając kandydatów do organu wykonawczego. W latach 2002–2010 rósł również odsetek gmin, w których do wyborów stawał jeden kandydat. Analiza regresji logistycznej pokazuje, że na decyzje komitetów wyborczych o wystawianiu kandydatów wpływa ich wielkość (popularność), a także wielkość gminy. Decyzji o niewystawianiu kandydatów sprzyja istnienie dominującego komitetu oraz start w wyborach urzędujących już burmistrzów. Znane zjawisko incumbency advantage działa zatem nie tylko podczas wyborów, ale również przed nimi (na etapie zgłaszania kandydatów).
EN
The authors consider the problem of limited supply of candidates for mayors. Since 2002, most electoral committees in Polish municipalities have only participated in the elections for municipal councils and not for the principal executive office. Between 2002 and 2010, there was also a growing share of municipalities in which only one candidate ran. The logistic regression analysis demonstrates that the electoral committees’ decision whether or not to nominate a candidate is influenced by their size (popularity), as well as the size of the municipality. If there is a dominating committee and competing incumbents, it is less probable that another candidate would run. It is evident that the well-known effect of incumbency advantage works not only during the elections but also before them (when candidates are registered).
Contributors
References
 • Dahl R.A., 1995, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Kraków: Znak.
 • Dalton R.J., Wattenberg M. (red.), 2000, Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press.
 • Denters B., Goldsmith M., Ladner A., Mouritzen P.E., Rose L.E., 2014, Size and Local Democracy, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 • Domański H., Pokropek A., 2011, Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Downs A., 1957, An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row.
 • Fowler L.L., 1993, Candidates, Congress, and the American Democracy, Ann Arbor: University of Michigan Press
 • Gendźwiłł A., 2010, „Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 98–119.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., 2012, „Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010 r.”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 102–121.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., 2014, „Why nonpartisans challenge parties in local politics? The (extreme) case of Poland”, Europe - Asia Studies, t. 66, nr 7, s. 1122–1145.
 • Halamska M., 2001, Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hausner J. et al., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Keating M., 1995, „Size, efficiency and democracy: Consolidation, fragmentation and public choice”, w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of Urban Politics, London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage.
 • Janda K., 1980, Political Parties: A Cross-National Survey, New York: The Free Press.
 • Kjaer U., 2007, „The decreasing number of candidates at Danish local elections: Local democracy in crisis?”, Local Government Studies, t. 33, nr 2, s. 195–213.
 • Koninsky D.M., Ueda M., 2011, „The effects of uncontested elections on legislator performance”, Legislative Studies Quarterly, t. 36, nr 2, s. 199–229.
 • Krukowska J., 2010, „Stabilność przywództwa w samorządach europejskich”, Samorząd Terytorialny, nr specjalny – edycja pokonkursowa, s. 33–55
 • Merton R.K., 1968, „The Matthew effect in science”, Science, t. 159, nr 3810, s. 56–63.
 • Mourtizen P.E, Rose L., Denters B., 2009, Size and local democracy: a summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and Netherlands, paper presented at the 21th IPSA World Congress, panel 278, Santiago, Chile, 12–16 July.
 • Newton K., 1982, „Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness, and democracy in local government”, Political Studies, t. 30, nr 2, s. 190–206.
 • Przeworski A., 2010, Democracy and the Limits of Self-government, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Przyborowski K., 2013, Bezkonkurencyjni liderzy lokalni – stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych, praca magisterska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
 • Rallings C., Thrasher M., 1999, „An audit of local democracy in Britain: The evidence from local elections”, Parliamentary Affairs, t. 52, nr 1, s. 58–76.
 • Raudenbush S.W., Bryk A.S., 2002, Hierarchical Linear Models. Applications and Data Analysis (Second Edition), Thousand Oaks: Sage.
 • Rose L., 2002, „Municipal size and local non-electoral participation: Findings from Denmark, the Netherlands and Norway”, Government & Policy C: Environment and Planning, t. 20, nr 6, s. 829–851.
 • Rutkowski P., 2008, „Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych – studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia ‘fenomenu reelekcji’”, w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 48–69.
 • Saward M., 2008, Demokracja, tłum. A. Burek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sharman C., 2003, „Uncontested seats and the evolution of party competition: The Australian case”, Party Politics, t. 9, nr 6, s. 679–702.
 • Squire P., 2000, „Uncontested seats in state legislative elections”, Legislative Studies Quarterly, t. 25, nr 1, s. 131–146.
 • Swianiewicz P. (red.), 2002, Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest: LGI – Open Society Institute.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a8ccbe5-8040-4628-89c9-350e3cdb30c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.