PL EN


2015 | 2(44) | 64-74
Article title

Prawnik zagraniczny jako pełnomocnik na rozprawie w postępowaniu podatkowym

Authors
Content
Title variants
EN
A Foreign Lawyer as an Attorney at the Trial in Tax Procedure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Z chwilą wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji rozpoczyna się postępowanie odwoławcze, które powinno trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Postępowanie podatkowe prowadzone przed organem podatkowym II instancji może być przyspieszone dzięki zastosowaniu instytucji rozprawy podatkowej. Organ odwoławczy przeprowadzi rozprawę (ex cathedra), jeśli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy (przy udziale świadków lub biegłych) lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania. Celem rozprawy jest usprawnienie (przyspieszenie) toczącego się postępowania oraz umożliwienie czynności udziału strony na etapie postępowania odwoławczego, w taki sposób aby podatnik miał prawo przekonać prowadzącego rozprawę do zarzutów kierowanych wobec decyzji podatkowej. Rozprawa administracyjna, która była pierwowzorem rozprawy podatkowej, została w sposób wnikliwy zbadana przez badaczy prawa administracyjnego oraz doczekała się wielu orzeczeń w orzecznictwie administracyjnym. W stosunku do rozprawy podatkowej można stwierdzić brak norm prawnych odnoszących się szczegółowo do kwestii formalnych, co czyni niezrozumiałą tę instytucję dla stron i dla organu. Pomocne dla podatnika będzie wystąpienie w jego imieniu na rozprawie profesjonalnego pełnomocnika biegłego w prawie podatkowym. Nie zostało w piśmiennictwie zbadane, czy prawnik z innego kraju członkowskiego może wystąpić w takiej roli. Należy zatem poddać analizie przesłanki, które musi spełniać prawnik zagraniczny aby zostać dopuszczonym (jako pełnomocnik podatnika) do rozprawy podatkowej.
EN
As soon as appeal against the decisions of the tax authority of the first instance is lodged, the appeal proceedings are launched which should last no longer than three months. Th e tax procedure before the tax authority of the second instance may be accelerated owing to the application of the tax trial institution. The appeal body will conduct the trial (ex cathedra), if there is the need to explain important circumstances of the facts of the case (with participation of witnesses or experts) or to precise the legal argumentation presented by the party in the course of proceedings. The aim of the trial is to improve (accelerate) the ongoing procedure and to make it possible to carry out actions by the party at the stage of appeal proceedings in such a way that the taxpayer is eligible to convince the trial judge to allegations against the tax-offi ce decision. The administrative trial, which was the archetype of the tax trial, has been thoroughly examined by administrative law researchers and has yielded many verdicts in administrative jurisdiction. As regards the tax trial, one can state the lack of legal norms related in details to formal issues, what makes this institution obscure for the parties and the body. Helpful for the taxpayer will be appearance for the taxpayer at the trial of a professional attorney being an expert in the taxation law. It has yet not examined in the literature whether a lawyer from another member state can appear in such a role. Therefore, there is the need to analyse the premises to be met by the foreign lawyer to be admitted (as the taxpayer’s attorney) to the tax trial.
Year
Issue
Pages
64-74
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Adamiak B. (1998), Model dwuinstancyjności postępowania podatkowego, ,,Państwo i Prawo’’, nr 12.
 • Adamiak B. (2007), Czy rozprawa uprości postępowanie odwoławcze, ,,Jurysdykcja Podatkowa’’, nr 1.
 • Bereza A. (2013), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa.
 • Borowski M.P. (2010), Pełnomocnictwo procesowe w sprawie podatkowej, ,,Przegląd Podatkowy’’, nr 8.
 • Błaszczak Ł. (2004), Status radcy prawnego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ,,Radca Prawny’’, nr 6.
 • Czubik P. (2006), Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, ,,Europejski Przegląd Sądowy’’, nr 4.
 • Czubik P. (2009), Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa, ,,Nowy Przegląd Notarialny’’, nr 1.
 • Cambell C. (2009), Legal aspects of doing business in Europe, London.
 • Dawidowicz W. (1980), Ugoda w postępowaniu administracyjnym, ,,Państwo i Prawo", nr 3.
 • Dańczak P. (2007), Rozprawa administracyjna w toku postępowania podatkowego, ,,Przegląd Podatkowy’’, nr 6.
 • Grego-Hoffman M. (2012), Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kulski R. (2002), Charakter prawny umów procesowych, ,,Państwo i Prawo’’, nr 1.
 • Klatka Z. (2003), Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej- sytuacja prawna spółek z udziałem prawników zagranicznych, ,,Monitor Prawniczy’’, nr 20.
 • Kosyło A. (2010), Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kłaczyńska K., Kłaczyński M., Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Laszczuk G. (2001), Świadczenie pomocy prawnej w zjednoczonej Europie a prawo polskie, ,,Radca Prawny’’, nr 4.
 • Łaszczyca G. (2008), Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Matuszkiewicz Ł. (2009), Zastosowanie instytucji dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie a uchylenie decyzji wraz z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w świetle Ordynacji podatkowej, ,,Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów’’, nr 2.
 • Matuszkiewicz Ł. (2010), Rozprawa w podatkowym postępowaniu odwoławczym - prawie 4 lata ,,martwej’’ instytucji?,,,Monitor Podatkowy’’, nr 8.
 • Martysz Cz., Matan A., Tabor Z. (red.) (2007), Zasady prawa. Materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Katowice.
 • Naumann J. (2001), Adwokatura na rozdrożu, ,,Palestra’’, nr 7-8.
 • Niewiadomski Z., Cieślak Z. (red.) (2003), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania administracyjnego Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r., Warszawa.
 • Pazderska K. (1999), Wykonywanie zawodu prawniczego w obrębie Unii europejskiej – nowa dyrektywa prawnicza, ,,Radca Prawny’’, nr 4.
 • Rymar S. (2001), Świadczenie stałej pomocy prawnej w Polsce przez zagranicznych prawników, ,,Palestra" nr 7-8.
 • Sarapata A. (red.) (1965), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Strzelec D. (2007), Rozprawa jako sposób wyjaśnienia okoliczności sprawy w podatkowym postępowaniu odwoławczym, ,,Monitor Podatkowy’’, nr 2.
 • Suwaj R. (2009), Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Winnicka H. (2005), Wolność przedsiębiorczości dla prawników w Unii Europejskiej czyli prowadzenie stałej praktyki w innym kraju członkowskim niż ten, w którym uzyskano uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, ,,Radca Prawny’’, nr 5.
 • Tarno J.P. (2008), Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka”, nr 3.
 • Zimmermann J. (red.) (2006), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a918065-e36e-4094-b6fc-69022e63f276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.