Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1 | 16-24

Article title

Ocena stanu rozwoju somatycznego studentów różnych kierunków studiów z WWFIS w Białej Podlaskiej

Content

Title variants

EN
Assessment of somatic developmental status of the male students from various fields of study at the Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Analiza piśmiennictwa wskazuje występowanie ścisłych podobieństw w cechach morfologicznych w odniesieniu do zespołów wykonujących tę samą pracę, uprawiających tę samą dyscyplinę sportową bądź studiujących na tym samym kierunku. W obecnej sytuacji niżu demograficznego i jednocześnie silnej konkurencji na rynku edukacyjnym coraz częściej podnosi się kwestie nie tylko poziomu nauczania, ale również kompetencji i predyspozycji samych studentów. Cel: Za cel pracy przyjęło analizę rozwoju somatycznego mężczyzn studiujących na różnych kierunkach w WWFiS w Białej Podlaskiej Materiał i metody: Materiał do pracy stanowią dane antropometryczne 175 studentów pierwszego roku WWFiS w Białej Podlaskiej. Analizowaną kohortę mężczyzn podzielono na zespoły, uwzględniając profil studiów. Techniką Martina i Sallera wykonano pomiary cech antropometrycznych niezbędnych do obliczenia wskaźnika BMI, WHR i oszacowania składu tkankowego ciała. Do charakterystyki zgromadzonych zmiennych wykorzystano: wielkość próby (n) średnią arytmetyczną (x ~ ) oraz odchylenie standardowe (SD). Różnice w wielkości analizowanych cech pomiędzy wyłonionymi grupami oszacowano z wykorzystaniem testu t-Studenta dla danych niezależnych. Wyniki: Badania własne potwierdziły doniesienia innych autorów podejmujących problematykę analizy związków budowy ciała z profilem kształcenia. Stąd należy uznać, że selekcja związana z naborem na studia wychowania fizycznego w znacznym stopniu determinuje budowę ciała młodzieży. Wnioski: Odnotowane różnice międzygrupowe w wielkości beztłuszczowej masy ciała oraz poziomie otłuszczenia, jak i jego dystrybucji można uznać za efekt różnic w stylu życia badanych mężczyzn wynikających między innymi z profilu kształcenia.
EN
Introduction: The analysis of literature revealed close similarities concerning morphological features in groups of people performing the same work, practising the same sport or studying in the same field of study. In the present situation of the demographic low and strong competition on the educational market, the issues of the level of education as well as competences and predispositions of students are discussed more and more often. Aim: The aim of the work was to analyse somatic development of male students from various fields of study at the Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska. Material and methods: The material included anthropometric data of 175 first-year students of the Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska. The analysed cohort of men was divided into groups according to the field of study. The measurements of anthropometric features indispensable for calculating BMI, WHR and body composition were madewith the use of Martin and Saller technique. In order to describe the collected variables, sample size (n), arithmetic mean (x ~ ) and standard deviation (SD) were used. Differences between the selected groups concerning the analysed features were estimated with the use of Student’s t-test for independent data. Results: The findings were in line with publications of other authors analysing the correlations between body build and the field of study. Therefore, it should be concluded that the selection for physical education studies to a large extent determines body build of the students. Conclusions: The observed differences between groups concerning fat-free mass and the level of adiposity as well as its distribution may have stemmed from the differences in lifestyle of the examined men that resulted, inter alia, from their field of study.

Journal

Year

Issue

1

Pages

16-24

Physical description

Contributors

  • Zakład Antropologii i Antropomotoryki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
author
  • Zakład Antropologii i Antropomotoryki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
  • Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
  • Zakład Fizjologii i Biochemii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6a961f26-a87b-48f4-9eae-c3c3ea8fb719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.