PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 241-258
Article title

Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Social Consequences of Alcoholic Problem in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowany współcześnie w Polsce problem alkoholowy od wielu dekad ma ugruntowaną pozycję w katalogu problemów kwalifikowanych jako problemy społeczne. Zaprezentowane w niniejszym artykule wieloaspektowe konsekwencje tego problemu, tu dostrzegane zwłaszcza w wymiarze społecznym, potwierdzają tę tezę. Część z tych skutków pociąga za sobą bezpośrednie koszty, wydatki i straty mierzalne za pomocą uchwytnych wskaźników, część natomiast, ze względu na swój niematerialny charakter, wymyka się możliwości wymiernego oszacowania ich wielkości. Ich analiza dostarcza podstaw do niepokoju społecznego oraz obliguje do podjęcia działań zaradczych i profilaktycznych.
EN
The alcohol problem in Poland has been well established in the catalog of problems, classified for many decades as social problems. Presented in this article analysis of multi-faceted consequences of this problem (perceived in social terms) confirm this view. Some of these consequences involve direct costs, measurable expenditures and losses by means of tangible indicators, some can’t be measured by their intangible nature. The analysis provides the basic for social anxiety and obliges to take remedial and preventive actions.
Issue
Pages
241-258
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Anderson P., Bamberg B., (2002), Alkohol w Europie. Perspektywy zdrowia publicznego, Warszawa.
 • Anderson P., Bamberg B., (2007), Wnioski i zalecenia. Alkohol w Europie, Warszawa.
 • Anderson P., Møller L., Galea G., (2012), Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy approachen, WHO.
 • Babor T.F. i in., (2010), Alcohol: No ordinary commodity, New York.
 • Barczak A., (1993), Ekonomiczne aspekty picia i nadużywania alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.
 • Bednarczyk M., (2012), Przemoc seksualna, czynniki podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych pod wpływem alkoholu, [w:] Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, red. K. Linowski, M. Jędrzejko, Radom.
 • Bielewicz A., Moskalewicz J., (1986), Historia społeczno-kulturowa alkoholu, [w:] Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, red. I. Wald.), Warszawa.
 • Bogucki M., Gierczyński J., Grylewicz J., (2013), Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Warszawa.
 • Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Marczewski M., Ostaszewski P., Więcek-Durańska A., Wójcik D., (2010), Wyniki analizy dozoru kuratora orzeczonego przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności – na podstawie akt wykonawczych, [w:] Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, red. D. Wójcik, Warszawa.
 • Cheroitel Ch.J., (2011), Urazy a picie alkoholu. Alkohol a ryzyko szkód zdrowotnych, Warszawa.
 • Chlebio-Abed D., (2000), Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Przegląd wybranych strategii i programów, Katowice.
 • Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I., (2016), Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej, Poznań.
 • Czapiński J., Panek T., (red.) (2016), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 • Diagnoza i monitoring. Z Januszem Sierosławskim z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozmawia Tadeusz Pulcyn, (2009), „Świat Problemów”, nr 1.
 • Dmochowska H. (red.), (2007), Kobiety w Polsce, Warszawa.
 • Durasiewicz A., (2012), Alkoholizm jako patologia społeczna – aspekt lokalny i krajowy, [w:] Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, red. K. Linowski, M. Jędrzejko, Radom.
 • Frencz J.F., Kaufman N.J., (1983), Handbook for prevention evaluation: prevention evaluation guidelines, Rockville.
 • Fudała J., (2009), Rozwiązywanie problemów alkoholowych w miejscu pracy, „Świat Problemów”, nr 12.
 • Gaś Z., (1993), Profilaktyka uzależnień, Warszawa.
 • Gaś Z., (2006), Profilaktyka w szkole, Warszawa.
 • Glińska-Lachowicz A., (2006), Zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży – ujęcie interdyscyplinarne, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, red. S. Badora, I. Mudrecka, Opole.
 • Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle (2016), Paris.
 • Hołyst B., (2009), Kryminologia, Warszawa.
 • Hołyst B., (2002), Alkohol a przestępstwo w świetle teorii i statystyki, „Problemy Alkoholizmu”, nr 1
 • Iłowski Z., (1990), Nadużywanie alkoholu a samobójstwa, „Problemy Alkoholizmu”, nr 7–8.
 • Kin-Dittmann I., (2007), Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w latach 2000-2006, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 4.
 • Kmiecik-Jusięga K. (2015), Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym, [w:] Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji,red. D. Kowalczyk, A. Szecówka, P. Kwiatkowski, Wrocław.
 • Kołomański Ł., (2016), Przeciwdziałanie uzależnieniom. Program zapobiegania zażywania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, [w:] Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej, red. J.A. Malinowski, Toruń.
 • Kościański A., (1988), Alkoholizm i samobójstwo, „Problemy Alkoholizmu”, nr 5.
 • Kozak M., (1990), Społeczne i ekonomiczne skutki picia alkoholu w pracy w opiniach pracowników,[w:] Alkohol w zakładzie pracy. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. M. Jarosz, Warszawa.
 • Krusińska A., (1993), Samobójstwo jako próba ucieczki od choroby alkoholowej, „Problemy Al-koholizmu”,nr 1.
 • Kubin J., (1987), Socjotechnika metodą rozwiązywania problemów społecznych, [w:] Socjologia problemów społecznych. Teorie i rzeczywistość, Wrocław.
 • Kuszak K., (2016), Programy profilaktyczne w przedszkolu i szkole. Założenia a rzeczywistość, [w:] Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej, red. J.A. Malinowski, Toruń.
 • Lew-Starowicz Z., (1992), Alkohol i zachowania seksualne, „Problemy Alkoholizmu” nr 10.Madeja Z., (2008), Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przedmiotów, czynności i osób, cz. 2, Koszalin.
 • Margasiński A., (1996), Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową, Częstochowa.
 • Margasiński A., (2000), Syndrom współuzależnienia, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5.
 • Mellibruda J., Sobolewska Z., (1997), Koncepcja i terapia współuzależnienia, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 3.
 • Mellody P., (1993), Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, Warszawa.
 • Michel M., (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Warszawa.
 • Mielecka-Kubień Z., (2001), Ilościowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce, Katowice.
 • Miller W.R., Forcehines A.A., Zweben A., (2014), Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów, Kraków.
 • Morawski J., (1986a), Alkohol a przestępstwa i wykroczenia, [w:] Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, red. I. Wald, Warszawa.
 • Morawski J., (1986b), Problemy związane z alkoholem w miejscu pracy, [w:] Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, red. I. Wald, Warszawa.
 • Moskalewicz J., (2007), Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.
 • Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B., (red.), (2012), Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Warszawa.
 • Mrazek P.J., Haggerty R.J., (1994), Reducing the Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research, Washington.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011–2015 Nietrzeźwe ofiary, (2001), „Świat Problemów”, nr 6.
 • Niewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M., (2004), Alkohol, Lublin.
 • Nikodemska S., (2001), Przemoc wobec bliskich u pacjentów lecznictwa odwykowego, „Świat Problemów”, nr 1.
 • Nowak A., Wysocka E., (2001), Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice.
 • O`Malley K. D., (2007), ADHD and Fetal Alhohol Syndrom Disorders (FASD), New York.
 • Ostrihañska Z., (1993), Zaburzenia życia rodzinnego spowodowane alkoholem, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.
 • Pomianowski R., (1998), Uzależnienia – współczesną wersją „ucieczki od wolności”, [w:] Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, red. J. Miluska, Poznań.
 • Rehm J., Shield K., (2012), Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential gains from effective interventions for alcohol dependence, Toronto.
 • Rudzka-Kołakowska M., (1967), Samobójstwa kobiet a alkoholizm, „Alkohologia Łódzka”, nr 1.
 • Serafin P., Jakubczyk A., Podgórska A., Topolewska-Wochowska A., Wojna M., (2012), Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 3.
 • Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., opracowane przez Ministra Zdrowia, (2015), Warszawa.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku (2011), Warszawa.
 • Sztander W., (1995a), Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa.
 • Sztander W., (1995b), Pułapka współuzależnienia, Warszawa.
 • Sztander W., (1993), Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa.
 • Święcicki A., (1968), Alkohol. Zagadnienia polityki społecznej Warszawa.
 • Wielguszewski J., (2008), Uzależnienie jako przejaw zaburzonej kultury życia, [w:] Młodzież a kultura życia, red. F.W. Wawro, Lublin.
 • Wojcieszek K.A., (2013), Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych, Kraków.
 • World Health Statistics 2014.Woronowicz B.T., (2008), Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Poznań.
 • Woronowicz B.T., (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań.
 • Wódz J., (2000), Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa.
 • Wójcik J.W., (1990), Przyczynek do badań kryminogennej i wiktymogennej roli alkoholi, „Problemy Alkoholizmu”, nr 3.
 • Zawartka-Czekaj M., Mapa jako narzędzie badawcze problemów społecznych w praktyce pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, red. nauk. A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek, Toruń-Bydgoszcz.
 • Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. (notatka informacyjna) (2015), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aaa2d04-a324-433e-bfc6-cb517ee2f18f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.