PL EN


2015 | 1(35) | 17-26
Article title

Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów

Content
Title variants
EN
Place of agri-food sector in the economy of Polish regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to assess the signifi cance of agri-food sector in the national economy in Poland at the national and regional level concerning its production potential (labour, capital and investments) as well as its production output (gross output, gross value added). The survey covered agriculture and food industry in Poland. The analysis was based on data from the statistical publications of the Główny Urząd Statystyczny of Poland. The results indicate the spatial differentiation of internal structure agri-food sector and its participation in the regional economy. It is concluded that this sector is one of the most important segments of the Polish economy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny znaczenia sektora rolno-żywnościowego w gospodarce narodowej Polski (w ujęciu krajowym i regionalnym – w przekroju województw) w zakresie potencjału wytwórczego (zasobów pracy, wartości brutto środków trwałych, nakładów inwestycyjnych) oraz wyników produkcyjnych (produkcji globalnej, wartości dodanej brutto). Badaniem objęte zostało rolnictwo oraz przemysł spożywczy w Polsce. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego RP. Wyniki badań wskazują na rozwój strukturalny i wytwórczy sektora w okresie akcesji Polski do UE. Sektor cechuje się przestrzennym zróżnicowaniem struktury wewnętrznej oraz roli w gospodarce poszczególnych regionów. Szczególną rolę odgrywa w Polsce Wschodniej, o czym decyduje przede wszystkim względnie wysoki udział rolnictwa w gospodarce tych obszarów.
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Czubak, W. (2013). Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Czyżewski, A. (1995). Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. Poznań: ODR.
 • Food sector in Poland. Sector profi le [Sektor spożywczy w Polsce. Profi l sektorowy] (2015). PAIZ S.A. Pobrane 5 marca 2015 r. z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe.
 • Grzybowska, B. (2013). Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym. Rocz. Ekon.Roln. Rozw. Obsz. Wiej. 100, 2.
 • GUS (2013a). Rocznik Statystyczny Przemysłu 2012. Pobrane z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przymyslu-2012,5,6.html?pdf=1.
 • GUS (2013b). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. Pobrane z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2012,6,6.html.
 • Judzińska, A. (2009). Przemiany strukturalne w polskim przemyśle spożywczym w latach 1998-2007. Rocz. Nauk. SERiA, XI, 3, 154-159.
 • Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB (z. 3).Puławy: IUNG-PIB.
 • Mroczek, R. (2012). Inwestycje, majątek przedsiębiorstw i produktywność przemysłu spożywczego i głównych branż. W: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). Raport 30.Program Wieloletni 2011-2014. Warszawa: IERiGŻ.
 • Mroczek, R. (2012). Wartość produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego oraz jej struktura. W: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). Raport 30. Program Wieloletni 2011-2014. Warszawa: IERiGŻ.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2008). Przemiany i znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej Polski w latach 1995-2006. Rocz. Nauk. SERiA...
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gosp. Nar. 3 (259), LXXX/XXI, 79-100.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., (2008). Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna. Probl. Roln. Świat. 5(20), 96.
 • Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji – lata 2004-2006). W: Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową. Raport 90. Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ.
 • Poczta, W. (2010). Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś Roln., 3.
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2011 r. (2012). Pobrane z http://inwestycje.pl/dane-makro/GUS-Pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2011-r.;185054;0.html.
 • Sektor spożywczy w Polsce Wschodniej. Profi l sektorowy (2015). PAIZ S.A. Pobrane 5 marca 2015 r. z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/polska_wschodnia.
 • Urban, R. (2010). Przemysł spożywczy w procesie integrowaniaz Unią Europejską. W: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza). Program Wieloletni 2005-2009, nr 177. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wilkin, J. (2001). Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Rocz. Nauk. SERiA, III, 1.
 • Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowejw Polsce. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ab15640-56ff-4eb9-a541-03b20c5cd267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.