PL EN


2013 | 2 | 2 | 491-501
Article title

Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej

Content
Title variants
EN
The effectiveness of the financial liquidity strategies in frams varied economic size
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono charakter i efektywność strategii płynności finansowej w ujęciu dochódryzyko w gospodarstwach rolniczych w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Badaniami objęto gospodarstwa rolnicze, położone w regionie „Mazowsze i Podlasie” w ramach FADN. Charakter stosowanych strategii cząstkowych i całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko wyznaczono na podstawie syntetycznego wskaźnika. Stosowanie zróżnicowanego charakteru strategii cząstkowych strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko, przekładało się na osiąganie przez gospodarstwa rolnicze wyższych stóp zwrotu. W gospodarstwach o najmniejszej sile ekonomicznej zarządzający w ograniczonym stopniu wykorzystywali finansowanie kapitałem obcym. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego wpływała na zróżnicowanie charakteru stosowanych strategii cząstkowych i całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. W zależności od wielkości ESU gospodarstwa, zarządzający stosowali zróżnicowane podejście do ryzyka utraty płynności finansowej i poziomu uzyskiwanego dochodu.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
491-501
Physical description
Contributors
 • Dr hab. prof. nadzw. SGGW, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Ka-tedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, miroslaw_wasilewski@sggw.pl
 • Mgr, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tomasz_felczak@sggw.pl
References
 • 1. Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 2. Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I. (2005), Metodologia SMG 2002 dal typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ, Warszawa.
 • 3. Gryko J.M. (2008), Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Krzemińska D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 4. Jaworski J. (2010), Teoria i Praktyka Zarządzania Finansami Przedsię-biorstw, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • 5. Nowak M. (1995), Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, PRET, Warszawa.
 • 6. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K. (2004), Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, Warszawa.
 • 7. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1998) Finanse przedsię-biorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 8. Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa
 • 9. Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 10. StatSoft Polska (2012), Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe.
 • 11. Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 12. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 13. Zabolotnyy S. (2010), Analiza wskaźnikowa jako narzędzie klasyfikacji strategii płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 587 (26).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ab765c9-cbba-4d78-abf7-2ab618ba380f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.