PL EN


Journal
2015 | 28 | 319-344
Article title

Syntagma „mieć świadectwo Jezusa” w Apokalipsie Janowej

Authors
Content
Title variants
The Syntagma “Have the Testimony of Jesus” in the Apocalypse of John
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theme of testimony is one of the most important theological motifs in the final book of the New Testament, the Apocalypse of John. The noun “testimony” appears there nine times (1:2-9; 6:9; 11:7; 12:11-17; 19:10[x2]; 20:4), always in the singular form. The noun “testimony” is accompanied three times by the verb “have”, with which it creates the syntagma “have the testimony” (6:9; 12:17; 19:10). This syntagma, according to some analysts, indicates “a deeper identity of the disciples” of Jesus. In the present article I suggest an analysis of the above-mentioned phrase, seeking to identify the essence of that deeper identity of Jesus’ followers, which is expressed by the analyzed constituent segment. I begin with a few remarks about the etymology of the noun “testimony”, understood as the memory of people and events. Next, I analyze the three fragments which feature the syntagma “have the testimony”. From that background, I finally seek to answer the question of the sense of such an expression within the context of understanding the identity of Jesus’ followers. The living memory of Jesus – kept, experienced and passed along – shapes the identity of Christ’s followers. It looks back to the past, but at the same time is open to the present and, through hope, allows believers to await the future. In this way Jesus’ followers become witnesses and prophets of Jesus in the modern world.
PL
Temat świadectwa jest jednym w ważnych motywów teologicznych ostatniej księgi Nowego Testamentu, jaką stanowi Apokalipsa Janowa. Rzeczownik „świadectwo” występuje w niej dziewięć razy (1,2.9; 6,9; 11,7; 12,11.17; 19,10[x2]; 20,4), zawsze w liczbie pojedynczej. Trzykrotnie rzeczownikowi „świadectwo” towarzyszy czasownik „mieć”, z którym tworzy syntagmę „mieć świadectwo” (6,9; 12,17; 19,10). Zdaniem niektórych komentatorów wskazuje ona na „głębszą tożsamość uczniów” Jezusa. W niniejszym artykule proponuję analizę powyższego sformułowania, szukając odpowiedzi na pytanie o istotę owej pogłębionej tożsamość wyznawców Jezusa, którą wyraża omawiany związek wyrazowy. Rozpoczynam od kilku uwag na temat etymologii rzeczownika „świadectwo” pojmowanego jako pamięć o osobach i wydarzeniach. Następnie analizuję trzy fragmenty, w których występuje syntagma „mieć świadectwo”, aby w ostatnim punkcie rozważań szukać odpowiedzi na pytanie o sens tego wyrażenia w kontekście rozumienia tożsamości wyznawców Jezusa. Żywa pamięć o Jezusie, przechowywana, przeżywana i przekazywana, kształtuje tożsamość wyznawców Chrystusa, która powraca do przeszłości, ale jest jednocześnie otwarta na teraźniejszość oraz z nadzieją pozwala oczekiwać przyszłości. W ten sposób wyznawcy Jezusa stają się świadkami i prorokami Jezusa wobec współczesnego świata.
Journal
Year
Volume
28
Pages
319-344
Physical description
Contributors
References
 • Aune D.E., „The Prophetic Circle of John of Patmos and Exegesis of Revelation 22,16”, Journal for the Study of the New Testament 37 (1989) 103-116.
 • Aune D.E., „The Social Matrix of the Apocalypse of John”, Biblical Research 26 (1981) 16-32.
 • Aune D.E., Revelation 1-5 (Nashville 1997).
 • Aune D.E., Revelation 6-16 (Nashville 1998).
 • Aune D.E., Revelation 17-22 (Nashville 1998).
 • Beale G.K., The Book of Revelation (Grand Rapids 1999).
 • Beutler J., Martyria. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes (Frankfurt am Main 1972).
 • Bianchi M., „La testimonianza nella tradizione giovannea. Vangelo e Lettere”, Testimonianza e verità, Un approccio interdisciplinare (red. P. Ciardella – M. Gronchi) (Roma 2000) 119-137.
 • Biguzzi G., „John on Patmos and the «Persecution» in the Apocalypse”, Estudios Bíblicos 56 (1998) 201-220.
 • Biguzzi G., „Spirito e profezia nell’Apocalisse di Giovanni”, Estudios Bíblicos 60 (2002) 503-522.
 • Biguzzi G., L’Apocalisse e i suoi enigmi (Brescia 2004).
 • Boisacq É., Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes (Heidelberg 41950).
 • Bonsirven J., L’Apocalypse de Saint Jean (Paris 1951).
 • Caird G.B., A Commentary on the Revelation of St. John the Divine (London 1966).
 • Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (Edinburgh 1920).
 • Coenen L., „Testimonianza marturi,a”, Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento (red. A. Tessarolo) (Bologna 1976) 1857-1866.
 • Contreras Molina F., „La mujer en Apocalipsis”, Ephemerides Mariologicae 43 (1993) 367-391.
 • Contreras Molina F., El Espíritu en el libro del Apocalipsis (Salamanca 1987).
 • Donegani I., „A cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus…”. Le témoignage selon l’Apocalypse de Jean (Paris 1997).
 • Dziadowicz A., „La mémoire – élément constitutif de l’identité. Une approche biblique pour une culture en crise”, Kultura – młodzież – edukacja (red. A. Popławska – L.M. Jakoniuk) (Białystok 2008) 82-92.
 • Dziewulski G., Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła (Lublin 2010)
 • Ernout A. – Meillet A., Dictionnaire étymologique de la langue latine (Paris 41959).
 • Farkaš P., La „Donna” di Apocalisse 12. Storia, bilancio, nuove prospettive (Roma 1997).
 • Feuillet A., „Les martyrs de l’humanité et l’Agneau égorgé. Une interprétation nouvelle de la prière des égorgés en Ap 6,9-11”, Nouvelle Revue Théologique 99 (1977) 189-207.
 • Hanse H., „e;cw”, Grande Lessico del Nuovo Testamento (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Brescia 1967) III, 1319-1351.
 • Hill D., „Prophecy and Prophets in the Revelation of St John”, New Testament Studies 18 (1971-1972) 401-417.
 • Hryniewicz W., „Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesjonalizmu do tożsamości otwartej” http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TE/konfesjonalizm_otwartosc.html# [dostęp 20.12.2015].
 • Jan Paweł II, Ecclesia in Europa (Wrocław 2003).
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (Kraków 2005).
 • Kempiak R., „Pneumatologia”, Teologia Nowego Testamentu. II. Dzieło Janowe (red. M. Rosik) (Wrocław 2008) 83-158.
 • Kiejza A., „Ma,rtuj, parqe,noj i profh,thj jako trzy formy chrześcijańskiego świadectwa według Apokalipsy”, Studia Franciszkańskie 10 (1999) 88-94.
 • Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana (Warszawa 2006).
 • Kotecki D., Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana (Toruń 2013).
 • Kudasiewicz J., „Jeruzalem – punktem wyjścia misji apostolskiej (Łk 24,47n; Dz 1,8)”, Materiały Kongresu Biblijnego w Krakowie, 6-8 czerwca 1972 r. (red. S. Grzybek – J. Chmiel) (Kraków 1974) 124-155.
 • Lampe G.W.H., „The Testimony of Jesus Is the Spirit of Prophecy (Rev 19:10)”, The New Testament Age. Essays in Honour of Bo Reicke (red. W. Weinrich) (Leiden 1984) 254-258.
 • Le Grys A., „Conflict and Vengeance in the Book of Revelation”, Expository Times 104 (1992) 76-80.
 • Léon-Dufour X., Lecture de l’Évangile selon Jean. II. Chapitres 5–12 (Paris 1990).
 • Luke K., „Biblijne pojęcie martyria (świadectwa)”, Ewangelizacja, dialog i rozwój (red. M. Dhavamony) (Warszawa 1986) 73-84.
 • Malina A., „Imię «Jezus» w Ewangeliach”, Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich (red. M.S. Wróbel) (Lublin 2005) 237-246.
 • Manzi F., Memoria del Risorto e testimonianza della Chiesa (Assisi 2006).
 • Marino M., Custodire la Parola. Il verbo threi/n nell’Apocalisse alla luce della tradizione giovannea (Bologna 2003).
 • Mickiewicz F., Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana (Ząbki 2003).
 • Moriconi B., Lo Spirito e le Chiese. Saggio sul termine pneu/ma nel libro dell’Apocalisse (Roma 1983).
 • Muszyński H., „Znak niewiasty według Apokalipsy”, U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej (red. J. Szlaga ) (Lublin 1984) 115-127.
 • Oczachowski A., „Dziecię, Niewiasta i Smok. Boży plan i dzieje człowieka na podstawie Apokalipsy św. Jana 12”, Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009) (red. W. Chrostowski) (Ząbki 2009) 307-331.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (Częstochowa 2008).
 • Podeszwa P., „Antypas – świadek wierny. Wiara chrześcijańska w świetle Ap 2,13”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 10; Lublin 2014) 207-226.
 • Podeszwa P., „Trwać przy Chrystusie i wiernie wyznawać Jego imię. Wiara chrześcijanina w świetle Ap 2,13”, Zawsze z Tobą. Księga pamiątkowa ofiarowana biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa (red. J. Hadryś) (Poznań 2013) 317-330.
 • Podeszwa P., „Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka (Ap 7,14). Chrzest według Apokalipsy świętego Jana”, Studia Bydgoskie 7 (2013) 33-54.
 • Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia h` marturi,a VIhsou/ w Apokalipsie św. Jana (Poznań 2011).
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (Warszawa 1995).
 • Prigent P., Apocalypse 12. Histoire de l’exégèse (Tübingen 1959).
 • Prigent P., L’Apocalypse de Saint Jean (Genève 2000).
 • Pytel J.K., Apokalipsa świętego Jana Apostoła (Poznań 2008).
 • Rocci L., Vocabolario greco-italiano (Città di Castello 171964).
 • Schrenk G., „evntolh,”, Grande Lessico del Nuovo Testamento (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Brescia 1967) III, 542-614.
 • Schüssler Fiorenza E., „Apokalypsis and Propheteia. The Book of Revelation in the Context of Early Christian Prophecy”, L’Apocalypse johannique et l’apocaliptique dans le Nouveau Testament (red. J. Lambrecht) (Leuven 1980) 105-128.
 • Segalla G., „La memoria simbolica del Gesù terreno nel libro dell’Apocalisse”, Liber Annuus 50 (2000) 115-141.
 • Sieg F., „Niewiasta” i „Syn” w Apokalipsie św. Jana 12. Studium egzegetyczno-teologiczne (Warszawa 1987).
 • Smalley St.S., The Revelation to John. A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse (Downers Grove 2005).
 • Stefaniak L., Interpretacja 12. rozdziału Apokalipsy św. Jana w świetle historii egzegezy (Poznań 1957).
 • Strathmann H., „ma,rtuj ktl.”, Grande Lessico del Nuovo Testamento (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Brescia 1967) VI, 1269-1372.
 • Trites A.A., „Ma,rtuj and Martyrdom in the Apocalypse. A Semantic Study”, Novum Testamentum 15 (1973) 72-80.
 • Vos L.A., The Synoptic Traditions in the Apocalypse (Kampen 1965).
 • Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana (Częstochowa 2012).
 • Zahn T., Die Offenbarung des Johannes (Leipzig 1924).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6abfb950-5d45-4409-bb5f-4db65577c6ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.