PL EN


2016 | 39 | 175-183
Article title

Zagrożenie infiltracją ze strony sekt w kontekście patologizacji życia rodzinnego

Content
Title variants
EN
The Threat of Infiltration by Sects in the Context of Family Life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół jest wspólnotą żywą i dynamiczną, stąd też nie może być bierny wobec tych zjawisk, które występują w orbicie jego działalności. Problemy, jakie w kontekście takich relacji się rodzą, stają się zarazem bardzo konkretnymi wyzwaniami i „znakami czasu” dla Kościoła. Jedną z kwestii domagających się konkretnego stanowiska przez Kościół jest nasilające się zjawisko ekspansji sekt, które dezorganizują życie chrześcijańskich rodzin. Po roku 1989 można zaobserwować w Polsce wyraźnie wzmożoną działalność nowych ruchów religijnych i sekt. Najwięcej nowych sekt powstało w latach 1987-1996. Jest to także konsekwencją liberalizacji wielu przepisów w zakresie praw obywatelskich. Do roku 1998 wystarczyło 15 wyznawców, by zarejestrować nowy związek religijny. To, co nowe, zazwyczaj jawi się jako atrakcyjne i pociągające. W tym kontekście należy zapewne tłumaczyć popularność sekt, do których werbowana była i jest zwłaszcza młodzież. Z uwagi na bardzo realne niebezpieczeństwo uzależnienia młodych ludzi od destrukcyjnych oddziaływań sekt istnieje konieczność poznania psychologicznych, socjologicznych i religijnych uwarunkowań, które decydują o włączeniu się w struktury określonych sekt. Sekty triumfują wtedy, gdy Kościół lub społeczeństwo (rodziny) nie potrafią zaspokoić realnych i ważnych potrzeb ludzi poszukujących.
EN
The Church is a living and dynamic community, which is why it cannot be passive when facing the phenomena which exist in the orbit of its activity. The problems which are evoked in this context become very specific challenges as well as “signs of the times” for the Church. One of the areas in which the Church takes a specific position is related to the increasingly expansive phenomenon of sects, which disorganize the life of Christian families. Since the year 1989, it has been observed that new religious movements and sects are significantly more active in Poland. Between 1987 and 1996 there was a great growth in the number of sects. This is also the consequence of liberalisation in relations to many civil rights norms. Usually, what is new is more attractive and appealing to people. In this context we should explain why sects are so popular, especially amongst youth. We should be aware that there is a real danger that young people can become addicted to the destructive impact of sects. That is why it is necessary to get to know the psychological, sociological and religious conditions which are responsible for people’s becoming involved in sects. Sects triumph when the Church or the society (families) cannot cater for real and important needs of people who are searching.
Year
Issue
39
Pages
175-183
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
References
 • Arinze, F., Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski, „L’Osservatore Romano” 12/7 (1991), s. 12-16.
 • Jan Paweł II, Christifideles laici. Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Gościkowo-Paradyż 1989.
 • Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym, Lublin 1987.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Watykański Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Niechrześcijan, Sekretariat dla Niewierzących, Pa¬pieska Rada do Spraw Kultury, Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. Raport bieżący wydany przez Stolicę Apostolską na podstawie ok. 75 wypowiedzi i dokumentacji otrzymanych do 30 października 1985 r. od 75 regionalnych i krajowych Konferencji Episkopatów, „L’Osservatore Romano”, 7/5 (1986), s. 3-5.
 • Fic, L., Postawa chrześcijanina wobec sekt i nowych ruchów religijnych, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 475-489.
 • Gajewski, M., „Brainwasching” – rzecz o manipulacji emocjami i zachowaniem przez grupy kultowe, „Horyzonty Wychowania” 9/17 (2010), s. 35-50.
 • Kosińska, E., Gajewski M., Sekty – religijny supermarket, Kraków 2000.
 • Lelito, A., Religijność azjatycka jako wyzwanie teologiczne i duszpasterskie, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 503-517.
 • Lisiecka, A., W jaki sposób wzmocnić rodzinę przed destrukcyjnym wpływem sekty?, http://badzwolny. eu/index2.php?option=com content&do_pdf=l&id=234 [29.03.2016].
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa 2000.
 • Niedziela, T., Problem sekt dzisiaj. Spostrzeżenia z posługi duszpasterskiej wśród młodzieży, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 468-474.
 • Piwko, A. M., Destrukcyjne działanie sekt – wyzwaniem duszpasterskim, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 447-452.
 • Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin 2009.
 • Saj, M., Przynależność do sekty przestępstwem przeciwko wierze Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 461-467.
 • Sakowicz, E., Antypedagogiczne przesłanie sekt, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 453-460.
 • Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, red. W. Nowak, S. Ropiak, Olsztyn 2005.
 • Szuppe, P., Nadużycia duchowe w grupach kultowych, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 440446.
 • Wańka, A., Użytek czyniony z Biblii w sektach ezoterycznych, „Ateneum Kapłańskie” 157/3 (2011), s. 423-439.
 • Zimnicka-Kuzioła, E., Sekty i nowe ruchy religijne jako wyzwanie dla chrześcijaństwa, „Przegląd Religioznawczy” 4 (2007), s. 55-70.
 • Zwoliński, A., Anatomia sekty, Radom 2004.
 • Zwoliński, A., By chronić się przed sektami, http://www.effatha.org.pl/sekty/ogolne/Zwolinski1.htm
 • [23.03.2016].
 • Zwoliński, A., Destrukcyjne działanie sekty w rodzinie, w: Współczesne zagrożenia rodziny, red. J. Zimny, Sandomierz 2006, s. 140-157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ac6bad6-8262-4866-bcc3-2e0cfd0629c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.