Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 175-202

Article title

Bratrství a Život: ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Brotherhood and Life: The Spiritist Scene in Ostrava, Its Social Background and (Inter)Regional Contacts (1918–1951)

Languages of publication

CS

Abstracts

EN
Religious practice in the Czechoslovak Republic was characterised by increasing heterogeneity, reflecting the national, social, political, confessional and world­‑view orientation of the Czechoslovak people. In the decade which followed 1918, the issues of religion and confession were frequently raised in public discourse. The topics discussed also included the flourishing Czech sectarian scene, including spiritism and the spiritist movement, an affinity to which was shown by thousands of organised followers, sympathisers or people who were simply curious. This paper deals with the spiritist movement during its inter­‑war heyday in the industrial working­‑class environment in Ostrava and its conurbation, focusing on the social background of its worshipers and the ideological struggle between the followers of the agnostic and Christian branch of spiritism. The main part of this paper presents the two most important spiritist fellowships in Ostrava and compares their ideological direction, gender structure, regional scope and social impact.

Contributors

 • Edičně­badatelské oddělení, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

References

 • Zdeněk BAUER, "Vojáku Vladimíre…": Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodů svědomí, Praha: Nakladatelství Zdeněk Bauer, 2009.
 • Guillaume CUCHET, Les voix dʼoutre-tombe: Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle, Paris: Éd. du Seuil, 2012.
 • Karel ČAPEK, Hovory s T. G. Masarykem, Praha: F. Borový - Čin, 1947.
 • Karin DORUŠINCOVÁ, "Z Jeho rukou mě nikdo nevytrhne," Apoštolská církev Havířov, http://www.achavirov.cz/?p=1758 [zveřejněno sine dato, cit. 31. 1. 2017].
 • Nicole EDELMAN, Spiritisme et politique, Revue d'histoire du XIXe siècle 28, 2004: XY.
 • Ota FILIP, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, Praha: 1994.
 • Martin FRIEDRICH, Kirche im gesellschaftlichen Umbruch: Das 19. Jahrhundert, Zugänge zur Kirchengeschichte 8, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2006.
 • Šárka GLOMBÍČKOVÁ, Rösner (Rézner) Jan, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sv. 8 (20), Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 104-105.
 • Václav HÁJEK, "Alternativní moderna: Okultní "ismy" ve vědě, umění a filosofii," Dějiny a současnost: Kulturně historická revue 33, č. 2 (2011): 30-32.
 • Andrea HUDÁKOVÁ, Organizace československého spiritistického hnutí, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, katedra religionistky, 2012 (rukopis disertační práce).
 • Andrea HUDÁKOVÁ, Spiritistický pohřeb: Sonda do praxe slezských spiritistů, DINGIR: Religionistický časopis o současné náboženské scéně 6, č. 3 (2011): 92-93.
 • Karel HUJER, Články a úvahy, Praha: Vyšehrad, 2002.
 • Martin Jemelka, "Beeing a Modern Christian and Worker in the Czechoslowak National State (1918-1938)," Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History 57, č. 3 (2017), v tisku.
 • Martin JEMELKA, K náboženskému životu v Moravské Ostravě v letech 1854-1920, in Acta Facultatis philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 15, 2008: XY.
 • Martin JEMELKA, "Kolonie dolů Albert, Hubert a Ida," in Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy, ed. Martin Jemelka, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 18-81.
 • Martin JEMELKA, Kotzian Josef, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum, sv. 4, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2018 (v tisku).
 • Martin JEMELKA (ed.), Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny, Ostrava: Repronis 2009.
 • Martin JEMELKA, "Ostrava duchovním a náboženským centrem Republiky československé?" Studia historica Brunensia 61, č. 2 (2014): 221-239.
 • Martin JEMELKA, Proselytismus jako modernizační fenomén (na příkladu Moravské Ostravy v letech 1850-1920), in Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, ed. Pavel Kladiwa - Aleš Zářický, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s. XY.
 • Martin JEMELKA, "Religious Life in an Industrial Town: The Example of Ostrava, 1850-1950," The Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 3, č. 4 (2014), s. 875-904.
 • Martin JEMELKA, "Sešli jsme se jako křesťané": Počátky lidového spiritismu ve Slezsku do jeho institucionalizace v letech 1914-1919," Slezský sborník 114, č. 2 (2016), v tisku.
 • Martin JEMELKA, Sociálnědemokratické bezvěrecké hnutí na meziválečném Ostravsku, in Ostrava: Sborník k dějinám Ostravy a Ostravska 26, Ostrava: Archiv města Ostravy, 2012, s. 135-165.
 • Martin JEMELKA, The Ostrava Industrial Agglomeration in the First Half of the Twentieth Century: Where the Urban Countryside met the Rural Town, in Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe, Europas Osten im 20. Jahrhnudert 5, ed. Włodzimierz Borodziej - Stanislav Holubec - Joachim von Puttkamer, München: De Gruyter Oldenbourg, 2014, s. 71-98.
 • Martin JEMELKA, "The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko," in Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century, ed. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011, s. 174-192.
 • Martin JEMELKA - Agáta, ŠEBESTOVÁ, "Amatérské divadelní aktivity ostravského dělnictva v letech 1918-1948", Vlastivědný věstník moravský: Čtvrtletník pro historickou vlastivědu Moravy a Slezska 63, č. 2 (2011): 127-141.
 • Martin JEMELKA - Jakub ŠTOFANÍK, Silesian folk spiritualism across gender, class and nationalities: The case of Terezie Černá, příspěvek v tisku přednesený na mezinárodní vědecké konferenci Woman, Religions and Gender Relations v italském Turíně (8. - 12. 11. 2016).
 • Petr KAŠING, "Kolonie dolu Zárubek," in Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy, ed. Martin Jemelka, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 576-641.
 • Pavel KOHN, Můj život nepatří mně: Čtení o Přemyslu Pittrovi, Praha: Kalich, 1995.
 • Petr KOKAISL et al, Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě, Praha: Za hranice - Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze, o. s., 2009.
 • Věra KOKOŠKOVÁ, "Život, který se předbíhal," Pod Zelenou Horou: Vlastivědný sborník jižního Plzeňska 2 (14), č. 3 (1999): 2-5.
 • Pavel KOSATÍK, Sám proti zlu: Život Přemysla Pittra (1895-1976), Praha, Litomyšl: Paseka, 2009.
 • Jaromír KOZÁK, Spiritismus: Zapomenutá významná kapitola českých dějin, Praha: Eminent, 2003.
 • Alois KUDRNOVSKÝ, Záhady spiritismu, Praha: Československá akciová tiskárna, 1925.
 • Hartmut LEHMANN (Hg.), Religiöser Pluralismus im vereinten Europa: Freikirchen und Sekten, Göttingen: 2005.
 • Milan MACHOVEC, Markéta MACHOVCOVÁ, Utopie blouznivců a sektářů, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.
 • Hugh McLEOD, Piety and Powerty: Working-Class Religion in Berlin, London and New York 1870-1914, Europe Past and Present, New York: Holmes and Meier Publishers, 1996.
 • Hugh McLEOD, Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Edice Dějiny a kultura sv. č. 18, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
 • Alena NÁDVORNÍKOVÁ, Art brut v českých zemích: Mediumici, solitéři, psychotici, Praha: Arbor vitae, Muzeum umění Olomouc, 2008.
 • Milan NAKONEČNÝ, Novodobý český hermetismus, Praha: Eminent, 2009.
 • Zdeněk R. NEŠPOR, "K původu a pramenům českého lidového spiritismu", Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace 3, č. 12 (2003): 59-81.
 • Thomas NIPPERDEY, Religion im Umbruch: Deutschland 1870-1918, München: C. H. Beck, 1988.
 • Jana NOVÁ, Spiritismus, jeho původ, rozšíření a recepce v Čechách, in Kuděj: časopis pro kulturní dějiny 2, č. 1 (2000): XY.
 • Josef NOVOTNÝ, Spiritismus zdokonalením křesťanství? Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1909.
 • Josef PANÝR, "Duchaři v Krkonoších. Spiritista F. Tůma", Český lid 18 (1909): 389-391.
 • Zbigniew PASEK, Neopietyzm i wolne Kościoły na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, in Die konfessionellen Verhältnise im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, ed. Peter Chmiel, Jan Drabina, Rattingen: Stiftung Haus Oberschlesien, 2000, s. 155-172.
 • Miroslav PLECHÁČ, Spiritismus v Podkrkonoší, Praha: Vydavatelské oddělení Ymky v Praze, 1931.
 • Emanuel RÁDL, Co soudím o spiritismu, Praha: Grosman a Svoboda, 1922.
 • Jan RÖSNER, Spiritismus ve Slezsku: Příspěvek k objasnění historie i dnešního stavu spiritismu ve Slezsku, Radvanice ve Slezsku: Knihovna Spiritistické revue, 1927.
 • Sine autoris nomine, "Stručný výkaz z činnosti sjezdu moravsko-slezských spiritistů v Olomouci," Posel záhrobní, č. 23 (1923), s. 186.
 • Zdeněk ULLRICH, "Soziologische Studien über eine Sektenbildung in der Tschechoslowakei," in Forschungen zur Völkerpsychologie und Soziologie, sv. 3, Leipzig: Hirschfeld, s. 225-261.
 • Alois VAŇOUS, Projev Hlasu Svědomí: Vládám a občanům křesťanských států, Praha: Kniha života, svazek 29, 1933.
 • Alois VAŇOUS, Vážného slova včas vůdčím mužům národa a lidu Československa na uváženou, 1921.
 • Tomáš WINTER, "Olověné koláčky: Spiritismus a české výtvarné umění první poloviny 20. století," Dějiny a současnost: Kulturně historická revue 33, č. 2 (2011): 37-40.
 • Tomáš WINTER, "Primitivové, děti, šílenci a média: K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let", Umění: Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd 48, č. 6 (2000): 435-452.
 • Sigrid WISTHALER, Karl Aussenhofer: Das Kriegstagebuch eines Soldaten im Ersten Weltkrieg, Innsbruck: Innsbruck University Press, 2010.
 • Rudolf WLASSAK, Der Alkoholismus im Gebiete von Mährisch-Ostrau, Sondernabdruck der Internationalen Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus 13, 1903, 1-2, Wien, 1903.
 • Church History; Cultural History; Spiritism; Silesia; Ostrava; 1918–1951

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ac7f910-e71e-49cd-bc1f-985d1cc4e843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.