PL EN


2019 | 108 | 63-77
Article title

Badania klimatu i bioklimatu miasta prowadzone w IGiPZ PAN

Content
Title variants
EN
Studies of the city climate and bioclimate conducted at IGSO PAS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Klimat i bioklimat miasta jest przedmiotem badań klimatologów z IGiPZ PAN od lat 60. XX wieku., ale od końca lat 90. badania te opierają się na własnej sieci pomiarowej warunków termiczno-wilgotnościowych w aglomeracji warszawskiej. Liczebność sieci w różnych latach ulegała zmianom, a obecnie liczy 27 stanowisk. Głównymi przedmiotami badań są: zmiany czasowe i przestrzenne miejskiej wyspy ciepła pod wpływem zmian zagospodarowania przestrzennego, metody ograniczania miejskiej wyspy ciepła i adaptacji do niej, związek klimatu z udziałem terenów biologicznie czynnych, prognozy zasięgu i intensywności miejskiej wyspy ciepła na podstawie wybranych modeli zmian klimatu i scenariuszy zmian zagospodarowania przestrzennego. Znaczna część badań klimatologów z IGiPZ PAN dotyczy bioklimatologii człowieka, w tym warunków odczuwalnych w mieście, oddziaływania fal upałów i fal mrozów na zachorowalność i umieralność, roli zieleni w mie-ście: ochładzającej, ale też i alergizującej. Ich podstawowym celem jest próba określenia działań ograniczających negatywny wpływ klimatu miasta na ludzi oraz poprawiających jakość życia w mieście.
EN
The climate and bioclimate of the city have been studied by the climatologists from IGSO PAS since the 1960s. Since the late 1990s, these studies have been based on the measurement network of thermal and humidity conditions in the Warsaw agglomeration. The number of measuring posts has been changed over the years, currently it consists of 27 posts. The main research issues are: temporal and spatial changes of urban heat island under the spatial development changes, methods of limiting the urban heat island and adaptation to it, the impact of biologically vital areas on local climate, forecasts for the urban heat island based on selected climate change models and scenarios of spatial development changes. A large number of studies by the IGSO PAS climatologists concern human bioclimatology, including the thermal sensation, the impact of heat waves and cold waves on morbidity and mortality, the role of greenery in the city (cooling, but also aggravating allergy). The main goal of this research is to determine the measures limiting the negative impact of the urban climate on people and to improve the quality of life in the city.
Year
Volume
108
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Pracownia Badania Oddziaływań Klimatu
author
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Pracownia Badania Oddziaływań Klimatu
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Pracownia Badania Oddziaływań Klimatu
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Pracownia Badania Oddziaływań Klimatu
References
 • Adamczyk A.B. 2002. Mapa odchyleń temperatury promieniowania wykonana na podstawie zdjęcia satelitarnego. W: K. Błażejczyk – Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna 26: 151-155.
 • Adamczyk A.B. 2005. Zróżnicowanie warunków termicznych powierzchni czynnej Warszawy i okolic (zastosowanie metod teledetekcji). Maszyno-pis rozprawy doktorskiej.
 • Adamczyk A.B., Błażejczyk K. 1998. Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 3: 505-513.
 • Baranowski J., Kuchcik M., Adamczyk A.B., Błażejczyk K. 2008. Zróżnicowanie opadów atmosfe-rycznych w Warszawie i okolicach. W: K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.) Klimat i bio-klimat miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 81-90.
 • Błażejczyk A., Błażejczyk K., Baranowski J., Kuchcik M.2018. Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland. International Journal of Biometeorology62, 3: 307-318.
 • Błażejczyk K. 1996. Topoklimat Warszawy. W: W. Stola, J. Grzeszczak (red.) Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Conference Papers 25: 13-25.
 • Błażejczyk K. 2002. Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna 26: 1-161.
 • Błażejczyk K. 2003. Intensité de l'îlot de chaleur urbaine à Varsovie et circulation atmosphérique. Publications de l’Association Internationale de Climatologie 15: 223-226.
 • Błażejczyk K. 2011. Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw). Prace i Studia Geograficzne 47: 275-283.
 • Błażejczyk K. 2013. Distribution of Universal Thermal Climate Index (UTCI) in Warsaw. Geographia Polonica 86, 1: 79-80.
 • Błażejczyk K., Baranowski J. 2003. Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. W: K. Kłysik, T.Oke, K. Fortuniak, S. Grimmond, J. Wibig(red.) Fifth International Conference on UrbanClimate, 1-5 September, 2003, Łódź, Poland,Proceedings, Vol. 1. Department of Meteorology and Climatology, Faculty of GeographicalSciences, University of Łodź, Łódź: 263-266.
 • Błażejczyk K., Kunert A. 2006. Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland). 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006. Göteborg, Sweden. Pre-prints. Göteborg University, Göteborg: 213-216.
 • Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A. 2015. Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce: stan aktualny oraz prognoza do 2100 roku. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa: 1-218.
 • Błażejczyk K., Bąkowska M., Więcław M. 2006. Ur-ban heat island in large and small cities. 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006. Göteborg, Sweden. Preprints. Gö-teborg University, Göteborg: 794-797.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Kuchcik M., Milewski P., Szmyd J. 2014a. Zmiany zagospodarowania Warszawy według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. Studia Regionalne i Lokalne 2 (56): 95-118.
 • Błażejczyk K., Bröde P., Fiala D., Havenith G., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B. 2010. UTCI – Nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. Przegląd Geograficzny 82, 1: 49-71.
 • Błażejczyk K., Idzikowska D., Błażejczyk A. 2013a. Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk. Papers on Global Change IGBP 20: 47-62.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Błażejczyk A., Milewski P., Szmyd J. 2014b. Assessment of urban ther-mal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. Die Erde 145, 1-2: 16-33.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Dudek W., Kręcisz B., Błażejczyk A., Milewski P., Szmyd J., Pałczyń-ski C. 2016. Urban Heat Island and bioclimatic discomfort in Warsaw. W: Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario. Springer International Publishing: 305-321.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Błażejczyk A., Szmyd J. 2014c. Wyspy ciepła w Warszawie – przyczyny, zasięg i możliwości ograni-czenia. Przegląd Urbanistyczny 8: 21-25.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Dudek W., Kręcisz B., Błażejczyk A., Szmyd J., Degórska B., Pałczyński C. 2014d. Miejska wyspa ciepła w Warszawie. Uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa: 1-171.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Szmyd J., Dudek W., Błażejczyk A., Kręcisz B. 2014e. Miejska wyspa ciepła w Warszawie. Informator. Instytut Geografii i Przestrzennego Zago-spodarowania PAN, Warszawa: 1-31.
 • Błażejczyk K., Lindner-Cendrowska K., Błażejczyk A. 2013b. Assessment of heat stress at various outdoor spaces in the city. Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 11-15 February 2013. Queenstown, New Zealand. International Society for Environmental Ergonomics, Queenstown: 211-214.
 • Bröde P., Fiala D., Błażejczyk K., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B., Tinz B., Havenith G. 2012. Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). International Journal of Biometeorology 56, 3: 481-494.
 • Fiala D., Havenith G., Bröde P., Kampmann B., Jen-dritzky G. 2012. UTCI-Fiala multi-node model of human heat transfer and temperature regulation. International Journal of Biometeorology 56, 3: 429-441.
 • Kozłowska-Szczęsna T. 1992. Uwagi o metodach badań klimatu miast. Zeszyty IGiPZ PAN 6: 5-14.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Podogrocki J. 1995. Antropogeniczne zmiany warunków radiacyjnych wWarszawie. W: K. Kłysik (red.) Klimat i bioklimat miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź: 87-97.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B. 1996. Atlas Warszawy. Zeszyt 4. Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-rowania PAN, Warszawa: 1-84.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K. 2001. Charakterystyczne cechy klimatu War-szawy. W: B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.) Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji Warszawskiej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 180: 39-56.
 • Kraujalis M.W. 1980. Zróżnicowanie termiczne podłoża atmosfery na obszarze miasta. W: Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3: 84-88.
 • Krawczyk B. 1968. Badania zmętnienia atmosfery w Warszawie w latach 1961–1963. Przegląd Geograficzny 40, 4: 823-832.
 • Kuchcik M. 2001. Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution? Geographia Polonica 74, 1: 29-45.
 • Kuchcik M. 2002. Wyniki szczegółowych badań kli-matu odczuwalnego w Warszawie. W: K. Bła-żejczyk – Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i biokli-matu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna 26: 139-149.
 • Kuchcik M. 2003a. The influence of aerosanitary and bio-meteorological conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw. W: M. Stopa-Boryczka (red.) Studies on the climate of Warsaw. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa: 155-166.
 • Kuchcik M. 2003b. Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. W: J. Pyka, M. Dubicka, A. Szczepankiewicz-Szmyrka, M. Sobik, M. Błaś (red.) Man and climate in the 20th century. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Studia Geograficzne 75: 484-492.
 • Kuchcik M. 2015. Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwości jego kształtowania. W: B. Szulczewska (red.) Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 64-79.
 • Kuchcik M. 2017. Warunki termiczne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 263: 1-279.
 • Kuchcik M., Baranowski J. 2011. Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie. Prace i Studia Geograficzne 47: 365-372.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K. 2001. Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy. W: B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.) Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 180: 71-87.
 • Kuchcik M., Degórski M. 2009. Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an ex-ample of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. Geographia Polonica 82, 1: 69-78.
 • Kuchcik M., Milewski P. 2016. Miejska wyspa ciepła w Warszawie – próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones. Acta Geographica Lodziensia 104: 21-33.
 • Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A.B., Błażej-czyk K. 2008. The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. W: K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.) Klimat i bioklimat miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 123-128.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Szmyd J. 2014. Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measure-ments. Geographia Polonica 87, 4: 491-504.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Szmyd J. 2015. Zagospodarowanie terenu a zróżnicowa-nie termiczne Warszawy. W: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ogra-niczenie skutków zmian klimatu. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, War-szawa: 153-158.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Milewski P., Dudek W. 2016a. Odczucie cieplne a potencjał alergenny. Przegląd Komunalny 8: 45-49.
 • Kuchcik M., Dudek W., Błażejczyk K., Milewski P., Błażejczyk A. 2016b. Two faces to the greenery on housing estates-mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. Urban Forestry & Urban Greening 16: 170-181.
 • Kunert A., Błażejczyk K. 2011. Zróżnicowanie tempe-ratury powietrza w skali lokalnej w różnych ty-pach krajobrazu Polski. Przegląd Geograficzny 83, 1: 69-90.
 • Matzarakis A. 2010. RayMan. http://www.urbancli-mate.net/rayman/ [dostęp 31.10.2011]
 • Michałowska-Smak H. 1982. Wiekowe i sezonowe zmiany zmętnienia atmosfery w Warszawie i w Belsku w okresie 1957–1980. Materiały V Seminarium Fitoaktynometrii. IUNG, Puławy.
 • Paszyński J., Hornig A., Kluge M., Koechler W., Sokołowska M., Wolak J. 1971. Środowisko miejskie i przemysłowe. W: Problemy środowiska człowieka. Biuletyn KPZK PAN 68: 57-82.
 • Psikuta A., Fiala D., Laschewski G., Jendritzky G., Richards M., Błażejczyk K., Mekjavič I., Rintamäki H., de Dear R., Havenith G. 2012. Eval-uation of the Fiala multi-node thermophysiological model for UTCI application. International Journal of Biometeorology 56, 3: 443-460.
 • Stewart I.D. 2011a. Redefining the urban heat island. Vancouver: University of British Columbia, De-partment of Geography (rozprawa doktorska).
 • Stewart I.D. 2011b. A systematic review and scientific critique of methodology in modern urban heat island literature. International Journal of Climatology 31, 2: 200-217.
 • Stewart I.D., Oke T.R., Krayenhoff E.S. 2014. Evaluation of the ‘local climate zone’ scheme using temperature observations and model simula-tions. International Journal of Climatology 34, 4: 1062-1080.
 • Szulczewska B. 2015. Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 1-167.
 • Szulczewska B., Giedych R., Borowski J., Kuchcik M., Sikorski P., Mazurkiewicz A., Stańczyk T. 2014. How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evi-dence. Land Use Policy 38: 330-345.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ac895ab-bcec-42c9-83ce-fbb076834cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.