PL EN


2019 | 40 | 4 | 147-158
Article title

Działalność społeczno-polityczna Mykyty Bury w warunkach II Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
Social and Political Activity of Mykyta Bura in the Age of the Second Polish Republic
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyzes the social and political activity of the native of Rivne region, First World War veteran, Mykyta Bura, the cultural and educational aspects of his work, kinds of effort to the Ukrainization of the Orthodox Church of Poland. It was proved that in the first half of the 1920’s teacher M. Bura was involved in the development of Prosvita and Volyn co-operation, and received the first experience of work in the organs of the municipality and the district self-government. In the 1930’s, sharing the idea of ​​Ukrainian-Polish coexistence, he became one of the organizers of the Volyn Ukrainian Association, “Ridna Hata”, developed the “Prosvita’s Hut” network, worked in the “Metropolitan Petro Mohyla Society”, “Ukrainian School”, Goryn sports club, was elected to the Polish Sejm three times. Arrested and imprisoned by Soviet extrajudicial bodies in 1939. Was released as a Polish citizen and entered the Anders’ Army. After the war, he emigrated to Great Britain, and later to Canada.
PL
W artykule przeanalizowano działalność społeczno-polityczną urodzonego w obwodzie równieńskim uczestnika pierwszej wojny światowej Mykyty Bury, wyjaśniono kulturowe oraz edukacyjne aspekty jego działalności, formy jego walki o ukrainizację Kościoła Prawosławnego w Polsce. Udowodniono, iż w pierwszej połowie lat dwudziestych pracujący jako nauczyciel M. Bura dołączył do rozwoju organizacji „Proswita” oraz spółdzielczości na Wołyniu, a także pracował w samorządach gminnych i powiatowych. W latach trzydziestych, podzielając ideę ukraińsko-polskiego współistnienia, został jednym z organizatorów Wołyńskiego Związku Ukraińskiego, „Ojczystej Chaty” (“Ridna Chata”), poszerzał sieć „Oświeceniowych Chat” (“Proswitiańska Chata”), pracował w Towarzystwie im. Metropolity Petra Mohyły, „Szkole Ukraińskiej”, klubie sportowym „Horyń”, trzy razy był posłem na Sejm polski. Aresztowany i uwięziony przez radzieckie organy pozasądowe w 1939 r. Jako polski obywatel został wypuszczony z więzienia i dołączył do armii generała Andersa. Po zakończeniu wojny wyemigrował do Wielkiej Brytanii, później do Kanady.
Year
Volume
40
Issue
4
Pages
147-158
Physical description
Dates
printed
2019-12-31
Contributors
author
References
 • Бурхливе засідання Гол. Управи ВУО. 1939. Діло, 26 березня: 5-6.
 • Волинський Єпархіальний З’їзд. 1935. Діло, 3 лютого: 5.
 • Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (ГДА СЗРУ). Ф. 1. Спр. 12617. Том 6.
 • Давидюк, Руслана and Андрій Жив’юк. 2008. “Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України”. Відлуння Голодомору 1932-1933 років на Рівненщині. Рівне: ВАТ “Рівненська друкарня”.
 • Держархів Волинської обл. (ДАВО) а. Ф. 198. Оп. 1. Спр. 5.
 • ДАВО b. Ф. 198. Оп. 1. Спр. 7.
 • ДАВО с. Ф. 198. Оп. 1. Спр. 15.
 • ДАВО d. Ф. 198. Оп. 1. Спр. 19.
 • ДАВО e. Ф. 60. Оп. 1. Спр. 2.
 • Держархів Львівської обл. (ДАЛО). Ф. 1. Оп. 56. Спр. 4376.
 • Держархів Рівненської обл. (ДАРО) a. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 2.
 • ДАРО b. Ф. 30. Оп. 18. Спр. 125.
 • ДАРО c. Ф. 30. Оп. 20. Спр. 841.
 • ДАРО d. Ф. 30. Оп. 20. Спр. 844.
 • ДАРО e. Ф. 30. Оп. 20. Спр. 899.
 • ДАРО f. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 28.
 • ДАРО g. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 49.
 • ДАРО h. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 56.
 • ДАРО i. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 61.
 • ДАРО j. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 69.
 • ДАРО k. Ф. 33. Оп. 4. Спр. 74.
 • ДАРО l. Ф. 479. Оп. 1. Спр. 9.
 • ДАРО m. Ф. Р–2771. Оп. 2. Спр. 4253.
 • Кучерепа, Микола and Руслана Давидюк. 2001. Волинське українське об’єднання (1931-1939 рр.). Луцьк: Надстир’я.
 • Пилипович, Тарас. 2016. Під чужими мундирами – українські серця: участь українців у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни. Київ: Кондор.
 • Північно-західні землі 1931. Діло, 24 квітня: 2.
 • Події у православному соборі в Рівному. 1934. Діло, 27 червня: 6.
 • Посли Волині в комісіях. 1931. Українська нива, 1 лютого: 2.
 • Розправа в городському суді. 1938. Діло, 4 січня: 3-4.
 • Справозданя з діяльності Повітового Виділу Рівенського Сеймику. 1923. Дзвін, 21 липня: 4.
 • Спростування М. Бури. 1938. Діло, 4 січня: 4.
 • Український Спортовий Клуб “Горинь” у Рівному. 1937. Волинське слово, 4 березня: 6.
 • Чолові українські кандидати. 1938. Волинське слово, 6 листопада: 2.
 • Яськевич, Руслан. 2012. З глибини віків. Нариси історії сіл Шпанів, Олексин, Хотин, Зозів. Рівне: ПП ДМ.
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ААN w Warszawie) a. Zespół 1181. Sygn. 979/38.
 • ААN w Warszawie b. Zespół 1181. Sygn. 979/16.
 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (СА MSW). K – 671 / IІІ – 35.
 • Stawecki, Piotr. 1997. „Polityka wołyńska Henryka Józewskiego w świetle nieznanych źródeł z lat 1935-1939.” Przegląd Wschodni 4/1(13):179-209.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6acf39da-5450-4152-b159-5abdeeded90d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.