Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(60) | 129-144

Article title

Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na obszar Bałkanów Zachodnich jako wyzwanie dla przyszłości integracji kontynentu

Content

Title variants

EN
The European Union’s Western Balkans Enlargement as a Challenge for the Future Integration on the European Continent

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozszerzenie Unii Europejskiej w kierunku Bałkanów pozostaje procesem niedokończonym. Szanse na członkostwo mają Serbia, Czarnogóra, Albania, Północna Macedonia, być może także Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Aby mogło do tego dojść, muszą one jednak sprostać określonym wyzwaniom. Rok 2018 będzie być może w przyszłości określany jako przełom, gdyż po wielu latach Bruksela powróciła do spotkań na szczycie z państwami regionu, przedstawiając nową agendę integracyjną i perspektywę członkostwa w UE Serbii i Czarnogóry w 2025 r. Wydaje się, że jest to ostatni moment na włączenie tych państw w orbitę zainteresowań Unii, tym bardziej że inni gracze (Chiny, Rosja, Turcja) także angażują się w tej części kontynentu.
EN
The enlargement of the European Union towards the Western Balkans remains an unfi - nished process. Serbia, Montenegro, Albania, and Northern Macedonia, perhaps also Bosnia and Herzegovina and Kosovo, have perspective for membership. For this to happen, however, they must meet specifi c challenges. The 2018 will perhaps be referred to as a breakthrough since after many years Brussels has returned to summit meetings with the countries of the Western Balkan region and it has been presenting a new integration agenda and the prospect of EU membership of Serbia and Montenegro in 2025. This seems to be the last moment to include these countries, which are in the orbit of the Union’s interests. This is even more important for the EU as other players (China, Russia, Turkey) are also involved in this part of the continent.

Year

Issue

Pages

129-144

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konfl ikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń 2009.
 • Hebda W., Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 roku, w: Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018.
 • Koźbiał K., Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, w: Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009.
 • Luković M.D., Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Belgrad 1999.
 • Mihajić M., Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
 • Nowak-Far A., Bałkany Zachodnie a Unia Europejska – prawidłowości procesu integracji, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unia Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2012.
 • Pawłowski K., Kosowo. Konfl ikt i interwencja, Lublin 2008.
 • Saczuk A., Bałkany Zachodnie – stan i perspektywy polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unia Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2012.
 • Wybranowski D., Chorwacja a Unia Europejska. Między stowarzyszeniem a integracją – wybrane problemy polityki UE na Bałkanach Zachodnich od lat 90. XX wieku do początku XXI wieku, w: Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008.
 • Szpala M., UE wobec Bałkanów Zachodnich: w poszukiwaniu nowych rozwiązań, w: Biuro Analiz Sejmowych, „Infos” nr 14 (252) z 20 grudnia 2018 r.
 • Albania i Macedonia Płn. w Unii Europejskiej. KE rekomenduje, https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-albania-i-macedonia-pln-w-unii-europejskiej-ke-rekomenduje-n,nId,3016594.
 • Bośnia i Hercegowina na I miejscu pod względem bezrobocia ludzi młodych w czołówce państw regionu, http://balkanistyka.org/bosnia-i-hercegowina-na-1-miejscu-pod-wzgledem-bezrobocia-ludzi-mlodych-w-czolowce-panstwa-regionu/.
 • CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eur.html.
 • Comunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Aconimic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2018 Communication on EU Enlargement Policy, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/fi les/20180417_strategy_paper_en.pdf.
 • EU–Western Balkans Summit, Erklärung von Sofi a, 17. Mai 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/34781/sofi a-declaration_de.pdf.
 • Freedom World 2019, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019.
 • Grecja. Parlament zaakceptował umowę z Macedonią ws. nazwy kraju, https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/grecja-parlament-zaakceptowal-umowe-zmacedonia-ws-nazwy-kraju/.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1.
 • https://rsf.org/en/ranking.
 • https://www.transparency.org/cpi2018.
 • Jakóbowski J., Seroka M., Szczyt w Dubrowniku: europeizacja i rozszerzenie formatu 16+1, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-04-17/szczyt-w-dubrowniku-europeizacja-i-rozszerzenie-formatu-161.
 • Kołtuniak Ł., Gra o Bałkany Zachodnie, https://klubjagiellonski.pl/2018/11/13/gra-o-balkany-zachodnie/.
 • Kraje Bałkanów Zachodnich podpisały umowę o zniesieniu roamingu, https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/kraje-balkanow-zachodnich-podpisaly-umowe-o-zniesieniu-,2608525,4199.
 • Macedonia traci ludzi przez drenaż mózgów, https://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/macedonia-traci-ludzi-przez-drenaz-mozgow/.
 • Macedonia Północna nikt tu nie wierzy w przyszłość, https://www.newsweek.pl/swiat/macedonia-polnocna-nikt-tu-nie-wierzy-w-przyszlosc/qf7610h.
 • Macedonia Referendum Records Low Turnout, Both Sides Claim Victory, http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-name-referendum-marks-low-turnout-09-30-2018.
 • Orędzie o stanie Unii 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fi les/letter-of-intent-2017_pl.pdf.
 • Overviev – Instrument for Pre-accession Assistance, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/instruments/overview_en.
 • Ranking, https://www.heritage.org/index/ranking.
 • Strategia dla Bałkanów Zachodnich, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 6 lutego 2018 r., europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_pl.pdf.
 • Szpala M., Chiny „wyręczają” Unię Europejską na Bałkanach Zachodnich, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/chiny-wyreczaja-unie-europejska-na-balkanach-zachodnich,311981_1_0_0.html.
 • Szpala M., Macedonia: parlament za zmianą nazwy państwa, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-01-15/macedonia-parlament-za-zmiana-nazwy-panstwa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ad3731e-5661-4990-b41d-5e84487d670a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.